Klimat i środowisko

Surowce

W Grupie Azoty wykorzystujemy surowce naturalne do produkcji energii zużywanej przez naszą organizację oraz do wytwarzania nawozów i wyrobów chemicznych.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
W
[103-1] [103-2]

W Grupie Azoty wykorzystujemy surowce naturalne do produkcji energii zużywanej przez naszą organizację oraz do wytwarzania nawozów i wyrobów chemicznych. Większość materiałów do produkcji oraz towarów i usług kupujemy w Polsce oraz w państwach Unii Europejskiej. Niektóre surowce – na przykład fosforyty, szlakę czy sól potasową – dostarczają nam nasi partnerzy spoza Unii Europejskiej. Amoniak a częściowo także siarkę pozyskujemy w ramach naszej grupy kapitałowej.

Konsekwentnie od lat obniżamy w naszych spółkach ilość potrzebnych surowców. Wdrażamy rozwiązania, które pozwalają nam podnieść wydajność i jednocześnie obniżyć zużycie, a lepsze wyniki finansowe połączyć ze zwiększeniem troski o środowisko i klimat.

[301-1]

Wykorzystane surowce i materiały, według wagi i objętości1

Surowce strategiczne zużyteGrupa Azoty KĘDZIERZYNGrupa Azoty POLICEGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty S.A.Suma

2021
Gaz ziemny [m3]2375 293 262433 940 117996 522 250207 029 9602 012 785 589
Kopaliny [t]390 412202 96546 240169 790509 407
Pozostałe surowce energetyczne [t]4211 943277 102656 264209 5661 354 875
Pozostałe surowce strategiczne [t]526 8381 443 1621 008 174472 4592 950 632
Surowce ropopochodne [t]6152 80941562 52587 656303 405

Zaraportowano surowce i materiały nieodnawialne. Nastąpiła korekta danych względem Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
Gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowany
Siarka płynna, kamień dolomitowy
Węgiel kamienny, olej opałowy lekki, miał węglowy
Amoniak ciekły, kwas azotowy techniczny, kwas siarkowy techniczny, metanol techniczny, polietylen, fosforyty, sól potasowa, ilmenit, szlaka. W tabeli pominięto tlen (246193 tys. m3) oraz azot (24309 tys. m3) dla Grupy Azoty Puławy, gdyż spółka nie dysponuje danymi wyrażonymi w innych jednostkach (t).
Fenol, benzen, olej opałowy ciężki, kwas tereftalowy, propylen

Zużycie materiałów i energii:

Rok 2021 to wyjątkowy okres w historii naszej grupy kapitałowej - czas rekordowych cen surowców i ich niespotykanej wcześniej zmienności na rynkach światowych. Szczególnie historycznie rekordowe ceny gazu ziemnego spowodowały niespotykany wcześniej wzrost kosztów produkcji.


Zobacz, jak nasze najważniejsze spółki wykorzystują surowce
Grupa Azoty S.A.
 • W Grupie Azoty S.A. gaz ziemny wykorzystywany jest głównie do produkcji amoniaku i wodoru.
 • Gaz ziemny jako paliwo rezerwowe może być wykorzystywany w elektrociepłowni do produkcji ciepła i energii elektrycznej.
 • Do wytwarzania nawozów spółka używa także kamień dolomitowy i kwas azotowy techniczny.
 • Amoniak ciekły nabywany przez Grupę Azoty S.A. służy do produkcji nawozów saletrzanych i kaprolaktamu.
 • Niezbędnymi surowcami do wytwarzania kaprolaktamu są także, fenol i siarka płynna.
 • Olej opałowy oraz węgiel kamienny służą do produkcji ciepła i energii elektrycznej.
Grupa Azoty Puławy
 • Grupa Azoty Puławy wykorzystuje gaz ziemny wysokometanowy do wytwarzania amoniaku. Jest on używany do produkcji kaprolaktamu i melaminy oraz jako paliwo pomocnicze w elektrociepłowni.
 • Węgiel jest podstawowym surowcem energetycznym spółki.
 • Benzen służy do wytwarzania cykloheksanonu – półproduktu w technologii otrzymywania kaprolaktamu.
 • Siarka jest używana do produkcji kwasu siarkowego wykorzystywanego do produkcji kaprolaktamu.
 • Amoniak i kwas azotowy to główne półprodukty do wytwarzania nawozów. Własna produkcja amoniaku jest okresowo uzupełniana amoniakiem kupowanym od podmiotów zewnętrznych.
Grupa Azoty Police
 • Grupa Azoty Police wykorzystuje sprowadzaną od dostawców sól potasową, fosforyty, siarkę i kwas siarkowy do wytwarzania nawozów wieloskładnikowych.
 • Kwas siarkowy, ilmenit, szlaka tytanowa oraz gaz ziemny są kluczowymi surowcami w produkcji bieli tytanowej.
 • Gaz ziemny wykorzystywany jest między innymi przy produkcji amoniaku na sprzedaż oraz amoniaku jako półproduktu do wytwarzania mocznika i nawozów wieloskładnikowych.
Grupa Azoty Kędzierzyn
 • Spółka wykorzystuje amoniak do produkcji nawozów oraz kwasu azotowego.
 • Kwas siarkowy wykorzystywany jest do produkcji nawozów z dodatkiem siarki.
 • Kamień dolomitowy jest stosowany przy produkcji nawozów granulowanych.
 • Kwas tereftalowy spółka używa do produkcji plastyfikatorów.
 • Propylen stosuje się do produkcji aldehydów.
 • Gaz ziemny wykorzystywany jest do produkcji nawozów.
Klimat i środowisko
Spis treści
Klimat i środowisko