Klimat i środowisko

Emisje

Zdajemy sobie sprawę, jak kluczową rolę – środowiskową i ekonomiczną – ma ograniczenie naszych emisji do powietrza.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
Z
[103-1] [103-2]

Zdajemy sobie sprawę, jak kluczową rolę – środowiskową i ekonomiczną – ma ograniczenie naszych emisji do powietrza. Dlatego od lat wdrażamy rozwiązania, które pozwalają nam zmniejszać nasz negatywny wpływ w tym zakresie. Redukcja emisji pyłu możliwa jest dzięki zastosowaniu płuczek wodnych, cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów. Redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych możliwa jest dzięki absorberom oraz reduktorom termicznym oraz instalacji odazotowania i odsiarczania.

Grupa Azoty S.A. prowadzi pomiary emisji oraz pomiary stężeń odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza, zgodnie z wymaganiami prawnymi i administracyjnymi. Z uwagi na uczestnictwo w systemie handlu emisjami zakładowej elektrociepłowni od 2005 roku oraz instalacji chemicznych od 2013 roku, co roku dokonywana jest weryfikacja raportów rocznych, a spółka uzyskuje stosowne uprawnienia.

Grupa Azoty S.A. systematycznie monitoruje powietrze w pięciu punktach pomiarowych na terenie Tarnowa. Lokalizacja poszczególnych punktów pomiarowych pozwala objąć kontrolą szeroki obszar, jaki może być poddany oddziaływaniu pyłów i gazów emitowanych z terenu zakładu.

Grupie Azoty Puławy głównymi źródłami emisji jest zakładowa elektrociepłownia oraz instalacje do produkcji amoniaku i kwasu azotowego, zaś w zakresie emisji pyłów – instalacja saletry amonowej. Grupa w 2021 roku przeprowadziła modernizację instalacji saletry amonowej w celu zagospodarowania emisji gazów odpadowych z węzła produkcji roztworu azotanu amonu. Zakończono także budowę kompleksu pierwszej linii produkcyjnej saletry amonowej granulowanej, co pozwoliło na wprowadzenie nowych produktów o mniejszym wpływie środowiskowym (Pulan® Macro, Saletrzak, Pulmix®) do oferty spółki.

W Grupie Azoty Police ocena danych emisyjnych sprawdza zgodność funkcjonowania instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu z wymaganiami prawnymi.

Grupa Azoty Kędzierzyn prowadzi ciągłe i okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, eksploatuje szereg urządzeń ochronnych ograniczających emisje oraz wywiązuje się z obowiązkowej sprawozdawczości.

[305-1]

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych i wielkość ekwiwalentu CO2 [t] (zakres 1) wyniosły dla całej Grupy Azoty 7,491 mln ton metrycznych CO2e. Cztery główne spółki odpowiadają za 99% emisji w Zakresie 1: 7,424 mln ton metrycznych CO2e.

Zakres 1 emisji dwutlenku węgla [t]

Metodologia wyliczeń

 • Emisje za 2021 rok obliczono z zastosowaniem GHG Protocol. W Zakresie 1 uwzględniono: CO2, CH4, N2O, oraz HFC i PFC. Nie wystąpiła emisja SF6, NF3. Rok bazowy = rok obliczeniowy – 2021 r.
 • Emisja CO2 biogenicznego (paliwo pelet drzewny): 37,1 ton metrycznych CO2e.
 • Wskaźniki potencjału tworzenia efektu cieplarnianego: wg AR6.
 • Zostało zastosowane podejście zintegrowane – udział w kapitale z nadzorem właścicielskim.

Wielkość emisji dwutlenku węgla uwzględnia emisję ze spalania węgla oraz z tytułu wykorzystania gazu ziemnego do celów opałowych i technologicznych. Emisja ta jest wyliczana w na podstawie systemu ETS.

[305-1]

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych i wielkość ekwiwalentu CO2 w podziale na kategorie gazu cieplarnianego [t]1


Kategorie gazu cieplarnianego20172018201920202021Zmiana 2020 vs. 2021
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Dwutlenek węgla1 172 5691 163 3131 099 6241 075 6021 180 845
+9,8%
Podtlenek azotu111 608116 857103 92389 557143 100
+59,8%
Grupa Azoty POLICE
Dwutlenek węgla1 653 9481 450 6441 204 7081 701 274
1 535 939
-9,7%
Podtlenek azotu00000-
Grupa Azoty PUŁAWY
Dwutlenek węgla3 273 9913 313 3663 358 4543 211 0853 418 516
+6,5%
Podtlenek azotu171 882197 858211 111196 206236 320
+20,4%
Grupa Azoty S.A.Dwutlenek węgla1 053 743971 748955 953928 640855 825
-7,8%
Podtlenek azotu106 884119 62655 92720 61854 192+162,8%
SumaDwutlenek węgla7 154 2516 899 0716 618 7396 916 601
6 991 125
+1,1%
Podtlenek azotu390 374434 341370 961306 381
433 611+41,5%


1 Emisje pochodzące z instalacji podlegających unijnemu systemowi handlu emisjami EU ETS. Nastąpiła korekta danych względem Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

Spadek emisji dwutlenku węgla i podtlenku azotu w Grupie Azoty S.A. w 2021 roku względem roku 2020 związany jest dłuższym planowanym postojem remontowym instalacji amoniaku i kwasu azotowego.

Wzrost emisji podtlenku azotu w Grupie Azoty Kędzierzyn w 2021 roku względem 2020 roku spowodowany jest częstymi usterkami instalacji produkcji kwasu azotowego w 2021 roku.

[305-2]

Łączna pośrednia emisja gazów cieplarnianych (zakres 2) Grupy Azoty wyniosła 1,837 mln ton metrycznych CO2e. Cztery główne spółki Grupy odpowiedzialne są za 85% emisji Zakresu 2: 1,559 mln ton CO2e.

Zakres 2 emisji dwutlenku węgla [t]

Metodologia wyliczeń

W obliczeniach uwzględniono CO2 pochodzące ze spalania zakupionych paliw służących do wytworzenia importowanej energii.  Rok bazowy=rok obliczeniowy – 2021 r.
Wskaźniki potencjału tworzenia efektu cieplarnianego: wg AR6.
Zastosowano podejście zintegrowane – udział w kapitale z nadzorem właścicielskim.

[305-4]

Efektywność związana z emisją gazów cieplarnianych2

Porównanie wielkości emisji CO2 i N2O do benchmarku ETS i zaleceń BAT [t]


Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty POLICE
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty S.A.

20202021202020212020202120202021
Wskaźnik efektywności związany z emisją CO2 (t CO2/t NH3)3
1,621,7081,8361,8391,699
1,7051,861
1,804
Wskaźnik efektywności związany z emisją N2O (kg N2O/t HNO3)
0,58
0,9964Nd
Nd0,767
0,98450,197
0,203


2 Wskaźnik efektywności związanej z emisją gazów cieplarnianych odnosi się wyłącznie do emisji bezpośrednich z instalacji produkcji amoniaku.
3 Wskaźnik efektywności związanej z emisją gazów cieplarnianych odnosi się wyłącznie do emisji powstałych z instalacji produkcji amoniaku.
4 Eksploatowane w Grupie Azoty Kędzierzyn instalacje produkcji kwasu azotowego są instalacjami nowoczesnymi, o emisji N2O poniżej poziomu benchmarku, spełniającymi wymagania BAT. W 2021 roku instalacja produkcji kwasu borykała się z częstymi usterkami, czego skutkiem jest znaczący wzrost emisji N2O w stosunku do lat poprzednich.
5 Podwyższenie wskaźnika emisji podtlenku azotu wynikło z gorszej pracy pakietów katalitycznych i katalizatora redukcji emisji. Osiągnięte w latach 2021 i 2020 wskaźniki są znacząco niższe niż zalecenia Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla istniejących instalacji średniociśnieniowych (1.85 kg N2O/tHNO3).

[305-5]

Redukcja emisji gazów cieplarnianych [MgCO2e]


2018201920202021
Grupa Azoty KĘDZIERZYN81 77344 6429 556
0
Grupa Azoty POLICE2 5001 06600
Grupa Azoty PUŁAWY
0000
Grupa Azoty S.A.52 354 63 699
35 30962 6167
Suma136 627109 407
44 865
2 616


6 Wartość odnosi się do 2019 r.
7 Wartość odnosi się do 2020 r.

Zobacz inicjatywy w zakresie redukcji emisji
[305-7]
Grupa Azoty S.A.:
 • pod koniec roku 2018 uszczelniono kosze katalityczne w ramach instalacji Kwasu Azotowego Dwuciśnieniowego, zmniejszając emisję podtlenku azotu co najmniej o kilkanaście procent,
 • w połowie roku 2019 zmieniono dostawcę siatek katalitycznych i wymieniono kosze katalityczne na nowe, co spowodowało kolejny bardzo duży spadek emisji.

O skuteczności rozwiązań świadczą liczby - emisja CO2(e) z Instalacji Kwasu Azotowego Dwuciśnieniowego w 2021 roku wyniosła 18 002 Mg przy 119 626 Mg w roku 2018. Różnica to 101 624 Mg CO2(e).

Grupa Azoty Kędzierzyn:

Grupa prowadzi prace inwestycyjne związane z Nową Koncepcją Energetyczną i wykorzystaniem pary technologicznej powstającej w przy produkcji amoniaku. Nowy układ przyczyni się do spadku emisji – planowane uruchomienie nastąpi na przełomie lat 2022-2023.

Grupa Azoty Puławy:

Do najważniejszych projektów inwestycyjnych ograniczających emisje w 2021 roku zaliczyć można:

 • budowę instalacji podgrzewu wody z rzeki Kurówki na wydziale Przygotowania i Preparowania wody z wykorzystaniem ciepła odpadowego z instalacji amoniaku,
 • modernizację sieci wody obiegowej w Zakładzie Amoniaku,
 • wymianę z modernizacją strippera E-E2 w sekcji syntezy Mocznika 2,
 • modernizację mycia potasowego dla IV ciągu instalacji Przygotowania Gazu,
 • zagospodarowanie gazów odpadowych z węzła produkcji roztworu azotanu amonu na Wydziale Saletry i RSM.

Wskaźnik emisji CO2 w produkcji amoniaku utrzymuje się na stałym poziomie około 1.7 tCO2/t NH3 (ilości CO2 zostały wyliczone w oparciu o całkowity pobór gazu ziemnego do instalacji amoniaku).

[305-7]

Emisje NOx, SOx i innych istotnych związków do powietrza w podziale na typ substancji [Mg]8


Grupa Azoty KĘDZIERZYNGrupa Azoty POLICEGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty S.A.

20202021202020212020202120202021
Amoniak (NH3)268265385381984948,83249216
Dwutlenek siarki (SO2)7948111 7681 4829361 029409537
Dwutlenek węgla (CO2)874 160870 9751 705 8791 528 0691 696 2941 836 010928 640893 054
Kwas siarkowy (H2SO4)005152007971
Lotne związki organiczne (LZO)35374.234424300
Metan (CH4)159161006899
NO26937538227802 2302 4364 7794 580
Podtlenek azotu (N2O)30153900779796167199
Pył melaminy00006.36700
Pył mocznika37638354262600
Pył saletry amonowej96970034029200
Pył siarczanu amonu001.6827823
Pył zawieszony1411510000101106
Pył ze spalania paliw44612113133107819,6
Tlenek węgla (CO)2642741281852011634936
Węglowodory alifatyczne141400412200
Związki fluoru89540.340,25400
Pozostałe419364100036.83117212213814


8 Nastąpiła korekta danych względem Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
9 Chlor i jego związki nieorganiczne
10 Alkohole i aldehydy alifatyczne, chlorowodór
11  Trójtlenek siarki, Cyjanowodór, Benzen, Węglowodory aromatyczne, Pył wapna hydratyzowanego, Pył nawozowy, Chlor, Rtęć, Nikiel, Chrom, Ołów, Cynk, Miedź, Kadm, Arsen, PCDD/PCDF, WWA
12 Trójtlenek siarki, Cyjanowodór, Benzen, Węglowodory aromatyczne, Pył wapna hydratyzowanego, Pył nawozowy, Chlor, Rtęć, Nikiel, Chrom, Ołów, Cynk, Miedź, Kadm, Arsen, Wodorofluorowęglowodory
13 Cykloiheksanon
14 Cykloheksanol, cykloheksanon, trójtlenek siarki, formaldehyd i inne

Zobacz nasze stanowisko ws. praw do emisji CO2

Uważamy, że zielona transformacja będzie możliwa i w pełni efektywna, jeśli warunki konkurowania producentów unijnych i pozaunijnych w odniesieniu do kosztów polityki klimatycznej będą równe. Jesteśmy przekonani, że aby przygotowywany przez Komisję Europejską mechanizm Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM, czyli mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2) przyniósł oczekiwane skutki, konieczne jest utrzymanie darmowych uprawnień do emisji15. W przeciwnym razie dojdzie do wzmacniania pozycji przedsiębiorstw spoza UE, które nie stosują równie wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Najważniejsze postulaty w tym zakresie przekazaliśmy w czerwcu 2021 roku, podczas spotkania przedstawicieli Fertilizers Europe z Fransem Timmermansem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Wskazaliśmy między innymi, że niezbędne jest wspieranie zielonej transformacji europejskiego przemysłu na poziomie inwestycyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów operacyjnych generowanych przez technologie zero- i niskoemisyjne w przemyśle.

Raport ws. CBAM ma docelowo wprowadzić opłaty na produkty importowane spoza Unii Europejskiej, w zależności emisji dwutlenku węgla, który towarzyszy ich produkcji (na podobieństwo opłat ponoszonych przez producentów europejskich w ramach istniejącego systemu handlu emisjami ETS). Jednak nadal istnieją pewne wątpliwości co do skuteczności proponowanego mechanizmu CBAM. Eksporterzy zagraniczni będą płacić CBAM jedynie za swój eksport do UE, podczas gdy ich produkcja skierowana na inne rynki nadal nie będzie podlegać opłatom klimatycznym. Z tego powodu istotne jest, aby, wraz z wprowadzeniem tego systemu, utrzymano darmową pulę uprawnień do emisji dla producentów unijnych wraz ze wsparciem w zakresie OZE. Brak bowiem równoważnych mechanizmów będzie nadal finansowo motywować konsumentów do kupowania produktów „bardziej emisyjnych”, importowanych z krajów trzecich, które nie realizują ambitnej polityki klimatycznej, a co za tym idzie w konsekwencji spowoduje zwiększenie emisji globalnej zamiast ją ograniczyć.

15 https://grupaazoty.com/aktualnosci/grupa-azoty-apeluje-o-rowne-warunki-konkurowania-producentow-unijnych-i-pozaunijnych-w-odniesieniu-do-kosztow-polityki-klimatycznej

Klimat i środowisko
Spis treści
Klimat i środowisko