Innowacje

Nasze podejście do innowacyjności

Jesteśmy przekonani, że wprowadzanie i wdrażanie innowacji może stać się dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
J
[IR – Ład korporacyjny]

Jesteśmy przekonani, że wprowadzanie i wdrażanie innowacji może stać się dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Szukamy innowacyjnych rozwiązań, które rozwijają i ulepszają nasze produkty oraz technologie. Źródłami nowych pomysłów są dla nas zarówno inicjatywy zgłaszane przez pracowników, jak i inspiracje napływające z otoczenia. Analizujemy trendy rynkowe, bierzemy pod uwagę potrzeby klientów i monitorujemy regulacje prawne, które mogą wpływać na przyszłość Grupy Azoty.

Definiując naszą misję i wizję do roku 2030 wyróżniliśmy między innymi strategię innowacyjności, stanowiącą część Strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030. Jej celem jest dostarczanie wysokiej jakości nowych i ulepszonych produktów oraz utrzymanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Planowany poziom niezbędnych wydatków na badania, rozwój, instalacje pilotażowe i innowacje do 2030 roku szacowany jest na poziomie 2-3% przychodów Grupy Azoty. 

Chcemy koncentrować się na innowacjach w czterech obszarach

 • innowacyjne projekty, 
 • rozwój systemu innowacji, 
 • wsparcie projektów korporacyjnych, 
 • innowacyjność ukierunkowana na minimalizację skutków ziszczenia się ryzyk regulacyjnych. 

W Grupie Azoty mamy nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe i znakomitą kadrę naukową. Dzięki temu możemy wewnętrznie testować nowe rozwiązania technologiczne oraz prowadzić własne badania. Jesteśmy jednocześnie otwarci na współpracę ze światem naukowym i perspektywicznymi start-upami. Rozwój i wymianę wiedzy usprawniliśmy w 2021 roku wdrażając repozytorium do przechowywania zdigitalizowanej dokumentacji i raportów badawczo-rozwojowych wraz z wyspecjalizowanymi modelami machine-learning do automatycznej ekstrakcji kluczowych danych z dokumentacji.

DOBRA PRAKTYKA

W 2021 roku zmodernizowaliśmy infrastrukturę badawczą w Laboratorium Badawczym Grupy Azoty Puławy, szczególnie w zakresie rozwoju nowych nawozów azotowych oraz procesów biotechnologicznych. Z kolei Grupa Azoty Kędzierzyn rozbudowała wyposażenie Laboratorium Aplikacyjnego Nawozów. Nowy sprzęt badawczy pojawił się również w Laboratorium Paliw Alternatywnych.

DOBRA PRAKTYKA

W Puławach budujemy Centrum Badań i Rozwoju. Na potrzeby projektu zaadaptowany zostanie budynek produkcyjny dawnego Nadboranu Sodu oraz wybudowany osobny obiekt o powierzchni ok. 400 m2. W Centrum prowadzone będą prace w dwóch strategicznych dla Grupy Azoty Puławy obszarach, czyli w zakresie nawozów i biotechnologii. Planujemy podejmować między innymi tematy badawcze związane z produkcją tworzyw PET bez udziału ropy naftowej, tworzyw biodegradowalnych oraz substancji wzmacniających odporność roślin na warunki stresowe. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 2023 rok.

Zdajemy sobie sprawę z czekających nas zmian. W najbliższych latach istotna część naszych zasobów badawczo-rozwojowych skupi się na osiągnięciu celów klimatycznych. Wśród nowych projektów znajdą się między innymi: granulowane nawozy z biodegradowalnymi otoczkami, nawozy dla terenów leśnych, inhibitory ureazy i nitryfikacji oraz formuły nawozowe wzbogacone o mikroelementy poprzez zagospodarowanie strumieni odpadowych. Planujemy również zintensyfikować działania związane z rolnictwem precyzyjnym, wpisując się tym samym w główny cel Komisji Europejskiej w obszarze Agro, czyli poprawę efektywności nawożenia.

DOBRA PRAKTYKA

Działalność badawczo-rozwojowa Grupy Azoty Kędzierzyn w 2021 roku to między innymi: 

 • trzy innowacyjne rozwiązania wypracowane w dziale B+R
 • współpraca z sześcioma uczelniami w ramach dziesięciu projektów badawczych 
 • 19 doktoratów wdrożeniowych 
 • sześć patentów i cztery kolejne zgłoszenia patentowe
 • dziewięć projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, których łączna wartość wynosi blisko 182 mln zł
 • rozwój infrastruktury badawczej w ramach Laboratorium paliw alternatywnych i Laboratorium aplikacyjnego nawozów

Przeczytaj więcej o naszej strategii innowacyjności

Dowiedz się więcej o naszej współpracy ze światem nauki

Współpracujemy z kilkudziesięcioma czołowymi uczelniami wyższymi i instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wspólnie realizujemy projekty zarówno na zasadach komercyjnych, jak i korzystając z współfinansowania z funduszy europejskich, przyznanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W 2021 roku kontynuowaliśmy program Ambasador Marki Grupa Azoty, w ramach którego staramy się budować trwałe relacje pomiędzy światem nauki a światem przemysłu. Program skierowany jest do studentów i doktorantów uczelni wyższych i pozwala zapoznać się ze specyfiką pracy w największym przedsiębiorstwie chemicznym w Polsce. Wybrani ambasadorzy promują naszą markę wśród studentów i doktorantów, a także wspierają nas przy organizacji warsztatów i seminariów. Uczestnicy programu mają też możliwość udziału w spotkaniach z pracownikami szczebla menadżerskiego poszczególnych spółek i mogą liczyć na wsparcie w realizacji autorskich projektów związanych z branżą nawozowo-chemiczną. Ambasadorowie otrzymają miesięczne wynagrodzenie, a najlepsi mogą ubiegać się o płatne staże w Grupie Azoty. W roku akademickim 2021/2022 Grupę Azoty w środowisku akademickim reprezentuje sześciu Ambasadorów, wybranych przez największe spółki grupy kapitałowej.

Przy współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowaliśmy też eliminacje krajowe w ramach programu WorldSkills Poland, w kategorii technik laboratorium chemicznego. Zwycięzcę eliminacji wspieraliśmy ekspercko i sprzętowo w przygotowaniach do zawodów międzynarodowych w Szanghaju, zapewniliśmy też opiekę trenerską podczas konkursu EuroSkills w Graz. Grupa Azoty jest pierwszym dużym partnerem przemysłowym w Polsce zaangażowanym w promocję szkolnictwa branżowego na arenie międzynarodowej.

Nasza współpraca ze szkolnictwem wyższym to również udział w programie doktoratów wdrożeniowych. Pracownicy spółek naszej grupy korzystają z możliwości łączenia studiów doktoranckich z obowiązkami zawodowymi od samego początku programu w 2017 roku. Przewody doktorskie prowadzone są we współpracy między innymi z Politechniką Śląską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Jagiellońskim. W latach 2017-2022 pracownicy Grupy podjęli w ramach doktoratów wdrożeniowych 51 tematów badawczych. Złożone i obronione zostały trzy rozprawy doktorskie.

DOBRA PRAKTYKA

W lipcu podpisaliśmy porozumienie z Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Współpraca obejmuje organizację bezpłatnych praktyk dla każdej klasy o profilu Technik Mechanik, Technik Mechatronik, a także dla uczniów kształcących się w zawodzie mechanik w Branżowej Szkole I stopnia. Ponadto, pięcioro najzdolniejszych uczniów otrzyma stypendia naukowe. Grupa Azoty Police będzie również wspierać organizowane przez szkołę wydarzenia, promujące branżę mechaniczną i mechatroniczną.

Współpracujemy także z Akademią Morską w Szczecinie. Dzięki podpisanemu w 2021 roku porozumieniu Wydział Mechaniczny tej uczelni uruchomił pierwszą edycję kierunku Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe (specjalności Diagnostyka Systemów Przemysłowych) oraz nową edycję kształcenia studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (specjalności Budowa i Eksploatacja Morskich Systemów Energetycznych).

Grupa Azoty Police rozpoczęła w 2021 roku współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim. Podpisane porozumienie obejmuje między innymi organizację projektów studenckich i pracowniczych, organizację praktyk studenckich, wspieranie osób przygotowujących prace dyplomowe i doktoratów zajmujących się tematami istotnymi dla spółki oraz wspólne projekty badawczo-rozwojowe.

W 2021 roku rozpoczęła się także współpraca Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Polyolefins z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Porozumienie dotyczy eksperckich wykładów prowadzonych przez pracowników spółek, konkursów stypendialnych, praktyk w Grupie Azoty oraz prowadzenia przez Uniwersytet kierunku inżynieria chemiczna i procesowa w specjalności eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego. dotycząca dot. kształcenia studentów z zakresu eksploatacji instalacji przemysłu petrochemicznego.

W grudniu 2021 roku podpisaliśmy także umowę z Politechniką Warszawską w zakresie praktyk zawodowych i działalności badawczo-rozwojowej.  

Zobacz, jak współpracujemy ze szkołami podstawowymi i średnimi

Dowiedz się więcej o naszej współpracy ze start-upami

Jesteśmy otwarci na innowacyjne pomysły pojawiające się w start-upach. Wiemy, że część z nich może usprawnić niektóre obszary działalności naszej firmy. W 2021 roku Grupa Azoty S.A. kontynuowała realizację dwóch programów akceleracyjnych, KPT ScaleUP i IMPACT_POLAND 2.0, finansowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach IMPACT_POLAND 2.0 przeprowadzono osiem pilotaży, z których jedno rozwiązanie - cyfrowe repozytorium projektów B+R - udało się wdrożyć komercyjnie. 

W ramach akceleracji KPT ScaleUP współpracowano z 10 startupami wspierając przez pół roku pilotaż ich produktów, usług i technologii. W 2021 roku zakończono weryfikację czterech pomysłów i rozpoczęto akcelerację sześciu. Pozytywną opinię uzyskały dwa rozwiązania: 

 • system mierzący równocześnie wilgotność, temperaturę, ciśnienie, promieniowanie UV, hałas i pył zawieszony, z wykorzystaniem technologii LoRaWAN, wraz z platformą wizualizacyjną i systemem ostrzegania. System ten wdrożono w magazynach nawozów Grupy Azoty S.A.,  
 • narzędzie wykorzystujące wirtualną rzeczywistość do szkolenia pracowników obsługujących instalację bezciśnieniowego stokażu amoniaku. Rozwiązanie spotkało się z dużym zainteresowaniem Grupy Azoty Puławy i jest na etapie analiz biznesowych. 

W 2021 roku Grupa Azoty Puławy uczestniczyła w platformie Wschodni Akcelerator Biznesu, której animatorem jest Puławski Park Naukowo-Technologiczny, oraz w platformie Connect Poland Prize animowanej przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny.

Poprzednia sekcja
Spis treści
Innowacje