Wyniki finansowe

Pomimo szczególnie wymagającego otoczenia rynkowego w roku 2021, Grupa Azoty osiągnęła bardzo dobre wyniki dzięki dywersyfikacji działalności biznesowej i uporządkowaniu procesów w grupie kapitałowej.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
P
[IR - Prezentacja wyników]

Pomimo szczególnie wymagającego otoczenia rynkowego w roku 2021, Grupa Azoty osiągnęła bardzo dobre wyniki dzięki dywersyfikacji działalności biznesowej i uporządkowaniu procesów w grupie kapitałowej. Rok 2021 był rekordowy pod względem cen surowców i dużej zmienności wszystkich cen, w szczególności gazu ziemnego. Grupa Azoty zanotowała istotny wzrost przychodów skonsolidowanych, które wyniosły 15,9 mld zł - o 51% więcej w porównaniu do wyników za rok poprzedni. Wśród najważniejszych czynników, które wpłynęły na wielkość obrotów, należy wymienić wzrost sprzedaży w segmentach Chemia oraz Tworzywa. Grupa utrzymała marżę w segmencie Nawozy – Agro, mimo że ceny produktów nawozowych były jednymi z najniższych w Unii Europejskiej.

[102-7]

2020 (mln PLN)2021 (mln PLN)
Przychody10 52515 90151%
Wynik EBITDA1 3231 94747%
Marża EBITDA13%12%-1pp
EBIT55687758%
Wynik netto35563479%
Nakłady finansowe2 7692 561-8%


W 2021 roku nastąpiła aktualizacja podejścia do porównywalności EBITDA (brane pod uwagę rekompensaty sektorowe i tarcza antykryzysowa dane w prezentacji giełdowej za 2021 rok), stąd dane za 2020 różnią się od tych zawartych w zeszłorocznym raporcie. 

Pełne sprawozdanie finansowe Grupy Azoty za 2021 rok znajduje się na naszych stronach korporacyjnych.


Wyniki spółek Grupy Azoty

[102-7]

Sprzedaż netto i kapitalizacja


Grupa Azoty POLICEGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty S.A.

2021 (tys. PLN)
Sprzedaż netto
3 189 9494 950 3182 573 341
Kapitalizacja
Zobowiązania długoterminowe + kapitał własny2 528 2704 187 9318 117 911
Zobowiązania długoterminowe576 822414 8242 996 495
Kapitał własny1 951 4483 773 1075 121 416
Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem1 951 4483 773 1075 121 416
Aktywa ogółem4 239 6007 065 64811 667 861
Zobowiązania ogółem2 288 1523 292 5416 546 445

Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody

(wszystkie dane podano w tysiącach zł, o ile nie wskazano inaczej)

Zyski i stratyza okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021
za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020
za okres
od 01.01.2019
do 31.12.2019
za okres
od 01.01.2018
do 31.12.2018
za okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
Przychody ze sprzedaży
15 901 259
10 524 527
11 307 915
9 998 967
9 617 495
Koszty wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów
(12 822 820)
(8 351 020)
(8 833 939)
(8 406 271)
(7 457 734)
Zysk brutto ze sprzedaży3 078 439
2 173 507
2 473 976
1 592 696
2 159 761
Koszty sprzedaży(1 057 156)
(915 699)
(902 195)
(658 602)
(673 555)
Koszty ogólnego zarządu(829 280)
(804 475)
(886 734)
(812 368)
(757 767)
Pozostałe przychody operacyjne95 940
164 040
65 518
49 604
50 200
Pozostałe koszty operacyjne(411 438)
(61 614)
(137 741)
(90 186)
(181 425)
Zysk na działalności operacyjnej
876 505
555 759
612 824
81 144
597 214
Przychody finansowe
62 453
36 126
29 407
55 057
32 107
Koszty finansowe
(220 674)
(100 675)
(96 265)
(108 740)
(68 931)
Koszty finansowe netto
(158 221)
(64 549)
(66 858)
(53 683)
(36 824)
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
15 601
14 939
12 493
13 092
16 015
Zysk przed opodatkowaniem733 885
506 149558 459
40 553576 405
Podatek dochodowy(100 198)
(150 739)(150 786)(32 793)(87 579)
Zysk netto633 687
355 410407 6737 760488 826
Inne całkowite dochody
Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do zysków i strat
Zyski/(Straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń
41 532
(20 061)
(29 908)
(19 428)
(7 991)
Zyski z wyceny instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
3 943
0


Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do zysków i strat
(8 034)
3 404
4 995
3 633
1 510
Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do zysków i strat razem37 441
(16 657)(24 913)(15 795)(6 481)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - efektywna część zmian wartości godziwej
(12 365)
(67 494)
4 952
(16 724)
27 808
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych
(8 375)
71 541
(11 043)
4 786
1 157
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które są lub będą reklasyfikowane do zysków i strat
(1 928)
12 900
(941)
3 178
(5 296)
Pozycje, które są lub będą reklasyfikowane do zysków i strat razem(22 668)
16 947(7 032)(8 760)23 669
Suma innych całkowitych dochodów14 773
290(31 945)(24 555)17 188
Całkowity dochód za okres648 460
355 700375 728(16 795)506 014
Zysk/(Strata) netto przypadający/-a dla:
Akcjonariuszy jednostki dominującej
581 813
311 617
372 856
9 869
456 663
Udziałowców niesprawujących kontroli
51 874
43 793
34 817
(2 109)
32 163
Całkowity dochód za okres przypadający dla:
Akcjonariuszy jednostki dominującej
598 122
314 300
342 337
(13 739)
470 204
Udziałowców niesprawujących kontroli
50 338
41 400
33 391
(3 056)
35 810
Zysk netto na jedną akcję:
Podstawowy (zł)
5,87
3,14
3,76
0,10
4,60


Źródło: Opracowanie własne

Strategia finansowa 2021 – 2030

W odpowiedzi na najważniejsze wyzwania współczesnego przemysłu z perspektywy jednego z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie, zarząd Grupy Azoty S.A. przedstawił Nową Strategię Grupy Kapitałowej na lata 2021 – 2030. Plany podkreślają strategiczny charakter kwestii zrównoważonego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu Grupy Azoty.


Jednym z filarów Strategii Grypy Kapitałowej na lata 2021 – 2030 jest strategia finansowa. Stopień wdrożenia i realizacji planowanych działań strategicznych będzie dokonywany względem trzech wyznaczonych poziomów:

>16%
Marża EBITDA
<3.0
Dług netto / EBIDTA

od 2025 roku

>40%
skonsolidowanego zysku netto

po zakończeniu programu inwestycji

Pierwszy z nich mówi o osiągnięciu marży EBITDA na trwałym poziomie powyżej 16% w perspektywie do 2030 roku, drugi – o osiągnięciu wartości wskaźnika długu netto do EBITDA na poziomie poniżej 3.0 do 2025 roku, natomiast trzeci dotyczy polityki dywidendowej, która zakłada zapewnienie zdolności do wypłaty dywidendy po zakończeniu programu inwestycji strategicznych związanych z transformacją energetyczną grupy kapitałowej, na poziomie powyżej 40% skonsolidowanego zysku netto.

Realizacja strategii i znaczna pula podejmowanych inwestycji strategicznych wymaga zapewnienia adekwatnych, stabilnych źródeł finansowania, co nastąpi za pomocą zielonego finansowania w formie obligacji lub kredytu. Inwestycje będą dotyczyć transformacji energetycznej - w pierwszej kolejności źródeł fotowoltaicznych, wiatrowych na terenach własnych oraz poprawy efektywności procesów produkcyjnych.

Projekty inwestycyjne o niższej stopie zwrotu, które są niezbędne do zapewnienia transformacji technologicznej grupy, zostaną sfinansowane ze środków pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy i innych planowanych mechanizmów wsparcia.

Zobacz dane finansowe naszych segmentów

Poziom przychodów ze sprzedaży wzrósł o 51,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a poziom zysku brutto ze sprzedaży w 2021 roku był wyższy w porównaniu do tego samego okresu w roku 2020 o 904 932 tys. zł, co oznacza wzrost o 41,6% rok do roku. Całkowity zysk na działalności operacyjnej wyniósł 876 505 tys. zł i był wyższy o 57,7% w porównaniu do 2020 roku.


Nawozy AgroTworzywaChemiaEnergetykaPozostałe

20202021Zmiana nominalnaZmiana procentowa20202021Zmiana nominalnaZmiana procentowa20202021Zmiana nominalnaZmiana procentowa20202021Zmiana nominalnaZmiana procentowa20202021Zmiana nominalnaZmiana procentowa
Przychody zewnętrzne ze sprzedaży [tys.]6 364 6248 766 8902 403 26638%1 135 4421 828 968693 52661%2 522 0734 630 4102 108 33784%255 726376 788121 06247%247 662298 20350 54120%
EBIT [tys.] 1492 957437 877-55 080-11%-105 245-45 20760 03857%157 340592 039434 699276%-11 920-67 634-55 714-467%22 627-40 570-63 197-279%
EBITDA [tys.] 2821 267771 732-49 535-6%-31 929178 412210 341659%265 768693 432427 664161%98 368151 82453 45654%169 598151 914-17 684-10%


Źródło: Opracowanie własne
1 Wynik EBIT liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej, prezentowany (prezentowana) w rachunku zysków i strat po korekcie o zysk z tytułu okazyjnego nabycia.
2 Wynik EBITDA liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację po korekcie o zysk z tytułu okazyjnego nabycia.

Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych


Źródło: Opracowanie własne

Struktura przychodów wg segmentów

Nawozy

Segment Nawozy osiągnął w 2021 r. przychody w wysokości 8 767 mln zł w stosunku do 6 364 mln zł rok wcześniej. Pomimo istotnego wzrostu przychodów, odnotowano duży wzrost kosztów, co przełożyło się w konsekwencji na niższą marżę EBITDA w wysokości 8,8% (w 2020 roku wyniosła 12,9%). Segment znajdował się pod silną presją historycznie wysokich cen gazu, a czynnik ten determinował wysoką dynamikę wzrostu cen nawozów. Ten globalny trend był dodatkowo wzmocniony zachwianiem bilansu popytowo-podażowego w efekcie znaczących ograniczeń podaży na rynku Unii Europejskiej wynikających z czasowego wyłączania lub ograniczania produkcji przez producentów europejskich. Należy podkreślić, że Grupa Kapitałowa Grupa Azoty nie wstrzymywała ani nie ograniczała produkcji nawozów na swoich instalacjach w 2021 roku. W ujęciu ilościowym sprzedaż nawozów w 2021 roku była niższa o 4,7%, a spadek ten dotyczył głównie mocznika - z uwagi na wprowadzony od sierpnia zakaz stosowania na cele rolnicze mocznika bez inhibitora lub otoczek biodegradowalnych - oraz nawozów NPK. Przeciętny wzrost cen nawozów w 2021 roku w relacji do roku wcześniejszego, zgodnie z ogólnoświatowymi tendencjami na rynku, wyniósł 43,9% i wynikało to ze znaczącego wzrostu kosztów produkcji. Warte podkreślenia, że ceny gazu ziemnego w tym okresie wzrosły o 298,0% w ujęciu r/r.

Tworzywa

Łączne przychody segmentu w 2021 roku wyniosły 1 829 mln zł i były o 61,1% wyższe w porównaniu z rokiem 2020 (1 135 mln zł). Wskutek przeprowadzonej optymalizacji kosztowo-cenowej, w ślad za wyższymi obrotami wyniki segmentu zostały istotnie poprawione – marża EBITDA wzrosła z minus 2,8% (w roku 2020) do plus 9,7% (w roku 2021). W 2021 roku rynek tworzyw pozostawał w trendzie zwyżkowym, pod wpływem znaczącego wzrostu popytu, głównie w sektorze motoryzacyjnym (utrzymujące się problemy z dostępnością półprzewodników znacząco osłabiły popyt w IV kwartale) oraz włókien dywanowych BCF i folii. Dzięki dobrej koniunkturze zrealizowano wyższe ceny transakcyjne i marże. Ceny kluczowych surowców produkcyjnych (benzen, fenol) istotnie wzrosły r/r, odpowiednio o 94,6% i 63,1%, i wraz ze wzrostem cen gazu i energii stanowiły istotny czynnik presji na wzrost cen produktów.

Chemia

W 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku wcześniejszego, Segment Chemia odnotował rekordowy wzrost przychodów o 83,6%, do poziomu 4 630 mln zł, przy jednoczesnym wyraźnym wzroście marży EBITDA o 4,5 p.p. do poziomu 15,0%. Dla wszystkich produktów segmentu odnotowano wzrost wartości sprzedaży. Najwyższy wzrost przychodów odnotowano w melaminie (o 138,3% r/r) i moczniku technicznym (o 101,6%). Głównym powodem obserwowanych rosnących cen w Segmencie Chemia był silny popyt przy zakłóceniach podażowych obserwowanych u innych producentów. Segment zrealizował również wyższe wolumeny sprzedaży produktów. Podobnie jak w pozostałych segmentach istotnie wzrosły ceny surowców, jednak nie spowodowały one obniżenia marży w segmencie.

Zobacz nasz komentarz ekspercki

Struktura aktywów

W 2021 roku wartość aktywów Grupy Azoty wzrosła do poziomu 23 644 705 tys. zł, tj. o 5 437 555 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2020 roku.

Aktywa
Notana dzień 31.12.2021
na dzień 31.12.2020
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe911 957 68510 573 104
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania10804 863834 690
Nieruchomości inwestycyjne1168 046 57 364
Wartości niematerialne12998 6141 027 310
Wartość firmy12.1319 922331 683
Udziały i akcje13.112 9159 168
Inwestycje wyceniane metodą praw własności1392 65891 461
Pozostałe aktywa finansowe13.22 6262 484
Pozostałe należności16542 552489 827
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7.4105 44694 125
Pozostałe aktywa18509509
Aktywa trwałe razem

14 905 83613 511 725
Aktywa obrotowe
Zapasy142 313 1431 534 011
Prawa majątkowe151 560 172529 199
Pochodne instrumenty finansowe28.51 80143 471
Pozostałe aktywa finansowe13.21 997-
Należności z tytułu podatku dochodowego
28 01519 621
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe162 453 5791 628 244
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty172 362 193923 328
Pozostałe aktywa1817 96917 456
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
-95
Aktywa obrotowe razem
8 738 8694 695 425
Aktywa razem
23 644 70518 207 150


Struktura pasywów

Pasywa
Notana dzień 31.12.2021
na dzień 31.12.2020
Kapitał własny

Kapitał zakładowy19.1495 977495 977
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej19.22 418 2702 418 270
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających28.6(58 403)(48 540)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych
54 93663 311
Pozostałe kapitały rezerwowe
(17 700)(17 700)
Zyski zatrzymane
5 048 7834 427 756
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej

7 941 8637 339 074
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli
990 3047 339 074
Kapitał własny razem
8 932 1677 339 074
Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek203 640 6713 322 320
Pochodne instrumenty finansowe28.591 072-
Zobowiązania z tytułu leasingu21347 159355 774
Pozostałe zobowiązania finansowe22630 360579 438
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych24420 136490 864
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe2521 41518 609
Rezerwy26193 381211 022
Dotacje27196 725196 973
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego7.4410 241529 419
Zobowiązania długoterminowe razem
5 951 1605 704 419
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek20818 475193 443
Pochodne instrumenty finansowe28.56 1836 086
Zobowiązania z tytułu leasingu2160 94071 422
Pozostałe zobowiązania finansowe221 759 195670 459
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych2457 26354 863
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
120 89270 013
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe255 827 1163 092 693
Rezerwy2689 95840 504
Dotacje2721 35614 346
Zobowiązania krótkoterminowe razem

8 761 3784 213 829
Zobowiązania razem
14 712 5389 918 248
Pasywa razem
23 644 70518 207 150


Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

W 2021 roku dodatnie przepływy pieniężne netto wygenerowane przez Grupę z działalności operacyjnej wyniosły 5 784 827 tys. zł, o 3 079 666 tys. zł więcej niż w 2020 roku.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Notaza okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

733 885506 149
Korekty

Amortyzacja
761 656765 788
Utworzenie odpisów aktualizujących
308 0803 230
(Zysk)/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej
(43 671)(876)
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenionych metoda praw własności
(2)(1 879)
Pozostałe kapitały rezerwowe
(15 601)(1 879)
Odsetki, różnice kursowe
74 934136 890
Dywidendy
(389)(127)
Zysk z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych
(92 197)(29 972)
Zwiększenie stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych29(973 993)(235 497)
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu zapasów i praw majątkowych
(1 817 288)101 940
Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych296 994 8921 466 412
Zwiększenie stanu rezerw2924 6889 563
Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych29(29 922)9 563
Zwiększenie stanu dotacji
(4 486)3 876
Inne korekty
12 06621 037
Zapłacony podatek dochodowy
(147 825)(49 540)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

5 784 8272 705 161
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych2961 73221 267
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
(2 479 061)(3 002 934)
Otrzymane dywidendy
2597
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych
(1 997)(80 004)
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych
-255 289
Dotacje
-1 804
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
9109
Pozostałe wpływy (wydatki) inwestycyjne
(4 378)(27 031)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(2 423 436)
(2 831 493)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy netto z tytułu emisji akcji
-205 172
Dywidendy wypłacone
(5 651)(9 447)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
1 975 659923 499
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
(1 055 861)(318 054)
Odsetki zapłacone
(78 479)(128 627)
Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu
(67 787)(64 540)
Spłata faktoringu odwrotnego
(2 702 128)(954 154)
Pozostałe wpływy (wydatki) finansowe
16 411600 972
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(1 917 836)254 821
Przepływy pieniężne netto, razem
1 443 555128 489
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
923 328770 087
Wpływ zmian kursów walut
(4 690)24 752
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

2 362 193923 328


Zobacz jak radziliśmy sobie na giełdzie papierów wartościowych
Giełda Papierów Wartościowych 

Grupa Azoty S.A.

Rok 2021 charakteryzował się dużą zmiennością cen kursu akcji Grupy Azoty. W skali roku kurs wzrósł o ponad 23%, pod koniec roku osiągając wartość 33,8 zł.

Kurs akcji Grupy Azoty S.A. w 2020 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

Grupa Azoty Police

Rok 2021 charakteryzował się względną stałością cen kursu akcji Grupy Azoty Police. Podczas ostatniego kwartału ceny kursu spadły, osiągając pod koniec roku wartość 11,3 zł. W skali roku kurs cen akcji spadł o 8%.

Grupa Azoty Puławy

Rok 2021 charakteryzował się powolnym spadkiem cen kursu akcji Grupy Azoty Puławy. W skali roku kurs cen akcji spadł o ponad 8%, wynosząc pod koniec roku 78,8 zł.

Zobacz wyniki naszych spółek

Zapoznaj się z notami

Aby zapoznać się z notami objaśniającymi, kliknij poniższy link.

Wszystkie wyniki finansowe można również pobrać z „Centrum wyników” Grupy Azoty.

Zapoznaj się z sytuacją rynkową w 2021 roku

Rok 2021 charakteryzował się bardzo wymagającą sytuacją rynkową dla działalności z sektora chemicznego. Wśród najważniejszych czynników mających wpływ na działalność Grupy Azoty w 2021 roku można wymienić istotny wzrost cen gazu i surowców energetycznych, uprawnień do emisji CO2 oraz wprowadzenie nowych wymagań regulacyjnych.

Otoczenie rynkowe poszczególnych segmentów
Nawozy – Agro

Ceny zbóż w roku 2021 kształtowały się na wyższym poziomie niż w roku poprzednim. Ceny żyta, rzepaku, kukurydzy i pszenicy wzrosły w ujęciu rok do roku odpowiednio o 43%, 39%, 30% i 28%. Głównymi przyczynami tym zwyżek były warunki atmosferyczne oraz słaba podaż ziarna w sektorze rolnym. Ze względu na pojawienie się nowego czynnika o zasięgu globalnym – wojny rosyjsko-ukraińskiej – prognozy cen zbóż na kolejne okresy są równie wysokie. Obawy o dostępność produktów ze wschodu wpływają na wzrost cen na rynkach nawozowych. W poszukiwaniu oszczędności sektor rolny może ograniczać dawki nawożenia, powodując potencjalnie spadek konsumpcji nawozów.

Tworzywa

Rok 2021 charakteryzował się wysokimi cenami w całym łańcuchu produktowym tworzyw. Ze względu na wysokie ceny surowców energetycznych drastycznie wzrosły koszty produkcji. Dodatkowym czynnikiem były zakłócenia w dostawach spowodowane brakiem dostępności materiałów. Z uwagi na dodatkowo niestabilną sytuację geopolityczną ceny prognozowane prawdopodobnie pozostaną na wysokim poziomie. Producenci będą skupiać się na krótkim okresie przy decyzjach zakupowych, by zachować jak największą elastyczność.

Chemia

Ceny wyrobów chemicznych w roku 2021 kształtowały się również na wyższym poziomie niż w roku poprzednim. Było to spowodowane rosnącymi cenami surowców, słabą dostępnością produktów oraz utrzymującym się zapotrzebowaniem.

Energetyka

Kolejnym czynnikiem wpływającym na koszty działalności Grupy były rekordowe ceny gazu ziemnego. W pierwszym kwartale 2021 roku cena gazu ziemnego na rynku europejskim utrzymywała się na znanym wcześniej poziomie 20 EUR/MWh. Kolejne okresy cechował jednak ciągły i powolny wzrost cen gazu ziemnego - pod koniec trzeciego kwartału do 85 EUR/MWh, co spowodowane było niskimi temperaturami, słabą wietrznością i wzrostem cen emisji CO2 oraz węgla, zwiększającymi opłacalność gazu ziemnego. Czwarty kwartał 2021 roku był rekordowy pod względem dziennych cen gazu ziemnego, które w okresie przedświątecznym wynosiły prawie 185 EUR/MWh. Wpływ na to miały zmiany prognoz pogody na chłodniejsze oraz niższa średnia generacja wiatrowa. Ceny gazu ziemnego w kolejnych okresach zależeć będą od warunków pogodowych oraz sytuacji konfliktowej w Ukrainie, jednak uwzględniając obecne warunki, spodziewamy się, że średnia cena gazu w Europie będzie wyższa niż w roku poprzednim.

Notowania cen gazu ziemnego

Cena węgla kamiennego w 2021 roku wzrosła 2,5 krotnie, co spowodowane było zwiększonym zapotrzebowaniem na surowiec w krajach azjatyckich, Europie oraz krajach odbudowujących gospodarki po pandemii COVID-19. Na ceny węgla w kolejnych okresach wpływać będzie z jednej strony polityka europejska skupiona na zmniejszeniu jego użycia, z drugiej zaś utrzymujący się popyt wynikający z zapotrzebowania na energię elektryczną.

Notowania cen węgla kamiennego

Średnioroczna cena energii elektrycznej wzrosła o ponad 90% w zestawieniu z rokiem 2020. Powodem był zwiększony popyt wynikający z ożywienia gospodarczego oraz wyższe ceny surowców energetycznych. Według przewidywań, wysoki poziom cen energii elektrycznej utrzyma się w kolejnych okresach.

Notowania cen energii elektrycznej


Koszty zużycia surowców

Zapoznaj się z sytuacją finansową w 2021 roku

Sytuacja finansowa Grupy Azoty w roku 2021 była stabilna i potwierdzała pełną zdolność płatniczą oraz kredytową każdej ze spółek. Grupa kapitałowa zarządzała płynnością poprzez utrzymywanie bezpiecznego, odpowiedniego do skali prowadzonej działalności, stanu nadwyżek środków pieniężnych i wolnych limitów kredytowych oraz limitów Umowy o finansowanie wewnątrzgrupowe. Sytuacja COVID-19 jest monitorowana na bieżąco.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Grupy Azoty realizowane były terminowo, bez zagrożeń dla ich dalszej obsługi. Grupa posiada wolne limity o charakterze parasolowym w ramach kredytów bieżących powiązanych ze strukturami cash poolingu rzeczywistego w PLN, EUR i USD oraz w ramach kredytu wielocelowego, którymi Grupa Azoty S.A. może zarządzać w sytuacji zmieniającego się zapotrzebowania na środki w poszczególnych spółkach zależnych. Dodatkowo, Grupa Azoty posiada wolne limity bilateralnych kredytów bieżących i wielocelowych w spółkach Grupy. Na dzień bilansowy Grupa Azoty dysponowała wolnymi limitami kredytowymi w wysokości 7 135 mln zł. Standing finansowy Grupy Kapitałowej jest wysoki i nie występują istotne zagrożenia ani ryzyka jego pogorszenia w przyszłości. W sytuacji wystąpienia zapotrzebowania na zwiększenie skali zobowiązań finansowych, Grupa Kapitałowa posiada możliwość skorzystania z umów kredytowych.

W celu optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz efektywnego zarządzania globalnym limitem płynności, Grupa Azoty utrzymywała w roku 2021 środki finansowe o charakterze krótkoterminowym na rachunkach bieżących w PLN, EUR, USD w PKO BP S.A. powiązanych w ramach usług cash poolingu rzeczywistego z limitami finansowania w tych walutach dla poszczególnych spółek. Na dzień 31.12.2021 Grupa łącznie posiadała na rachunkach bankowych oraz lokatach krótkoterminowych kwotę 2 362 mln zł.

Dług netto na dzień 31.12.2021 wyniósł 1 923 mln zł i był niższy o 713 mln zł od stanu z roku poprzedniego. Wskaźnik długu netto dzielonego przez wartość EBITDA wyniósł 0,96, co stanowiło spadek w porównaniu do wartości 2,1 z roku 2020. 

Podstawowymi czynnikami warunkującymi rozwój Grupy Azoty S.A. w 2022 roku, w tym wzrost posiadanych przez grupę zasobów finansowych i majątkowych, będą ceny głównych surowców (w tym gazu ziemnego) oraz zdolności do generowania dodatnich marż na podstawowych produktach sprzedawanych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Wpływ na przyszłe wyniki finansowe będą również miały kursy walut USD i EUR oraz koniunktura w rolnictwie i branżach będących odbiorcami finalnymi produktów. 

Zabezpieczone finansowanie korporacyjne i "Project Finance"(mln PLN)
PKO wraz z Konsorcjum banków
Kredyty rewolwingowe i parasolowe3 895
EBI i EBOiR
Term Loan Agreement1 476
Konsorcjum banków - Polimery Police
Umowa kredytów - "Project Finance"5 269
Razem finansowanie korporacyjne i "Project Finance"10 640


Dług netto31.12.202031.12.2021
Dług netto (mln PLN)2 6361 923
Dług netto/EBITDA za 12 m-cy (krotność)2,10,96
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)54,462,3


Net Debt Bridge

Struktura walutowa kredytów i pożyczek Grupy Azoty

stan na 31.12.2021

Struktura walutowa kredytów i pożyczekw mln w walucie kredytuw mln PLN
Kredyty i pożyczki w PLN2 3392 339
Kredyty i pożyczki w EUR
3751 709
Kredyty i pożyczki w USD
95389
Kredyty i pożyczki w BRL
3022
Razem4 459


Zobacz nasze inwestycje w liczbach

W roku 2021 łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 2 561,4 mln zł, co stanowi spadek o 8% w stosunku do roku poprzedniego.

Grupa Azoty realizuje obecnie kilka inwestycji, z których największa pod względem budżetowym to Polimery Police. Całkowita wartość inwestycji wynosi 7 211 mln zł, z czego poniesiono już 3 106 mln zł nakładów, w tym 829 mln zł w roku 2021. Zrealizowano już 83% tej inwestycji, a jej koniec przewiduje się na rok 2023. W ramach projektu Polimery Police planowana jest budowa instalacji „on-purpose” produkującej propylen metodą odwodornienia propanu (PDH) oraz instalacji do produkcji polipropylenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbudową Portu Morskiego w Policach o terminal przeładunkowo- magazynowy propanu i etylenu.

Przeczytaj więcej o naszych inwestycjach

Poprzednia sekcja
Spis treści
Następna sekcja