RYZYKO

Zarządzanie ryzykiem

W Grupie Azoty stosujemy zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem korporacyjnym według normy ISO 31000:2018 „Zarządzanie ryzykiem – wytyczne”.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
W
[102-11] [102-15] [103-2] [IR - Ryzyka i szanse] [IR - Ład korporacyjny]

W Grupie Azoty stosujemy zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem korporacyjnym według normy ISO 31000:2018 „Zarządzanie ryzykiem – wytyczne”. Przyjęty w Grupie proces ustanawia część rozwiązań w sferze ładu korporacyjnego, a jego efektywna implementacja dostarcza organom zarządczym i nadzorczym oraz akcjonariuszom aktualnych, wiarygodnych i usystematyzowanych informacji na temat ryzyka związanego z działalnością Grupy. Zarządzanie ryzykiem stanowi element procesu administrowania korporacyjnego, ukierunkowanego na ograniczanie niepewności i budowanie trwałej ochrony wartości grupy kapitałowej.

Dążymy do doskonałości operacyjnej poprzez wdrażanie rozwiązań w zakresie efektywnego zarządzania ryzykiem dzięki:

  • budowaniu ładu organizacyjnego i zapewnieniu zgodności z zasadami ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, tj. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” od dnia 1 lipca 2021 roku które zostały przyjęte przez Radę Giełdy Uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku,
  • budowaniu spójnej kultury organizacyjnej zakorzenionej w systemie wartości i kodeksie etycznym,
  • zwiększaniu zaangażowania i innowacyjności pracowników,
  • zarządzaniu odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw,
  • zapewnieniu cyberbezpieczeństwa,
  • uczestnictwu w inicjatywach i przeglądach czynników ESG (Environmental, Social, Governance),
  • monitorowaniu kluczowych wskaźników i zintegrowanej sprawozdawczości zgodnej z powszechnie uznawanymi standardami i wytycznymi.

W celu uregulowania zasad postępowania opracowaliśmy procedurę ramową o nazwie Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym w Grupie Azoty, która określa zakres odpowiedzialności i tryb postępowania poszczególnych podmiotów uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem. Dyrektorzy objęci procesem zarządzania ryzykiem mają obowiązek zapoznania z wymaganiami podległych im pracowników, którzy z kolei zobligowani są do przestrzegania postanowień zawartych w procedurze. Nadzór bezpośredni nad realizacją i treścią postanowień sprawuje dyrektor Departamentu korporacyjnego zarządzania ryzykiem w Grupie Azoty S.A., natomiast za kontrolę nad realizacją odpowiedzialny jest W-ce prezes zarządu Grupy Azoty.

Proces identyfikacji ryzyka ma na celu rozpoznanie źródeł informacji o szansach i ryzyku oraz określenie kluczowych zmiennych otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. W ramach oceny ryzyka wykonywana jest analiza jakościowa, rozpoznanie i ustanowienie najważniejszych mechanizmów kontroli oraz analiza ilościowa nadająca konkretne parametry ilościowe. Do oszacowania wartości ryzyka wykorzystywana jest mapa ryzyka określająca skutek i prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Następnie priorytetyzuje się ryzyko względem celów strategicznych Grupy Azoty. Mapa ryzyka aktualizowana jest w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku, a w trybie rocznym ewaluacji podlegają wszystkie rodzaje ryzyka rezydualnego.  Czynności te mają umożliwić ocenę skuteczności działań podejmowanych prze Grupę w celu ograniczenia zagrożeń.

W Grupie Azoty stosujemy dwupoziomową klasyfikację ryzyka w sześciu kategoriach, obejmującą: strategię, organizację i zarządzanie, ryzyko finansowe i kredytowe, ryzyko działalności podstawowej, ryzyko społeczne i środowiskowe, ryzyko bezpieczeństwa oraz ryzyko rynkowe i regulacyjne.

Poprzednia sekcja
Spis treści
Ryzyko