Ryzyko

Mapa ryzyka i szans ESG

Grupy Azoty to zakłady chemiczne, w których produkowane i składowane są materiały i substancje niebezpieczne, powstaje też potencjalne zagrożenie dla społeczności lokalnych, pracowników oraz otoczenia i środowiska naturalnego.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
G
[103-2] [201-2] [403-2] [413-2] [IR - Ryzyka i szanse]

Grupy Azoty to zakłady chemiczne, w których produkowane i składowane są materiały i substancje niebezpieczne, powstaje też potencjalne zagrożenie dla społeczności lokalnych, pracowników oraz otoczenia i środowiska naturalnego. W 2021 roku dokonano aktualizacji Rejestru Ryzyk Korporacyjnych Grupy Azoty. Poniżej przedstawiamy kluczowe rodzaje ryzyka ESG zawarte w zaktualizowanym rejestrze za 2021 rok, dodatkowo ze wskazaniem obszarów bezpośrednio i pośrednio związanych ze zmianami klimatycznymi.

Ryzyko regulacyjne i prawne

m. in.:

 • cena emisji gazów cieplarnianych (carbon pricing)
 • obowiązki sprawozdawcze
 • zobowiązania i regulacje obejmujące istniejące produkty i usługi
 • ekspozycja na kary
 • ekspozycja na pozwy
RyzykoWpływOdpowiedź na ryzyko
Wdrożenie ogólnoeuropejskich reform portfela Zielonego Ładu (Green Deal)
Zmiana otoczenia regulacyjnego - koszty dostosowania działalności do nowych wymogów
Grupa Azoty monitoruje w sposób ciągły projekty i propozycje organów administracji w zakresie zmian dotychczasowych przepisów lub wprowadzania nowych. Uczestniczy aktywnie w pracach konsorcjów rejestracyjnych, stowarzyszeniach europejskich oraz współpracuje z krajowymi instytucjami, aby na bieżąco reagować na pojawiające się zmiany w aktach prawnych. Grupa Azoty analizuje zagrożenia związane z trendami legislacyjnymi i projektami zmian lub planowanymi nowymi regulacjami. W każdym przypadku Grupa Azoty dokonuje oceny wpływu nowych uregulowań na prowadzoną działalność i wprowadzane na rynek produkty. Potencjalne ryzyko związane z zaostrzeniem regulacji prawnych, ograniczających korzystanie z produktów spółki przez odbiorców unijnych, wynika ze zmian przepisów wspólnotowych Dyrektyw lub Rozporządzeń dotyczących podstawowej działalności produkcyjnej i handlowej Grupy. Zmniejszono ryzyko niedostosowania się do wymogów polityki klimatycznej UE poprzez wprowadzenie dodatkowych kryteriów wyboru projektów inwestycyjnych zgodnych z Taksonomią działalności gospodarczej w ramach przygotowywania Planu Wieloletniego Inwestycji. Podjęto również działania mające na celu identyfikację projektów środowiskowych oraz określenie ich zgodności z Taksonomią działalności gospodarczej wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku. W Grupie Azoty funkcjonuje zespół do spraw monitorowania GOZ (gospodarki o obiegu zamkniętym) i ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producenta), który uczestniczy przy tworzeniu i realizacji programów rozwoju produktów oraz materiałów strategicznych. Do zadań zespołu należy również monitoring planowanych zmian stanu prawnego, wpływających lub mogących wpłynąć na działalność segmentu tworzyw.
Wdrożenie zmian legislacyjnych pakietu Fit for 55
Ryzyko pojawienia się niekorzystnych dla Spółki wytycznych związanych z wdrażaniem koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) i strategii Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.
Ryzyko ograniczeń sprzedaży w segmentach tworzyw sztucznych i chemii na skutek ograniczeń legislacyjnych
Ryzyko emisji nadmiernej ilość gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza w wyniku działalności Spółki oraz ryzyko niepodejmowania wystarczających działań ograniczających emisje
Przekroczenia norm emisji określonych w decyzjach środowiskowych
Pomiary emisji wykonywane są z częstotliwością określoną w pozwoleniach zintegrowanych i ujęte w harmonogramie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza na dany rok. Wszystkie spółki działają na podstawie odpowiednich zezwoleń oraz terminowo wywiązują się z obowiązkowej sprawozdawczości dla zewnętrznych organów nadzorujących. Emisja gazów cieplarnianych z procesów energetycznych stanowi około połowę łącznej emisji Grupy Azoty. Dlatego w ramach Strategii grupy kapitałowej na lata 2021-2030 Grupa planuje podjęcie działań w zakresie transformacji energetyki wewnętrznej, oszczędzania zużycia energii i poprawy efektywności energetycznej instalacji chemicznych. Realizacja planowanych projektów dekarbonizacyjnych pozwoli Grupie Azoty na obniżenie szacowanej emisji CO2 w 2030 roku o ponad 800 tys. ton. Obecnie spółka dostosowuje instalację odsiarczania spalin kotła K5, który jest podstawowym źródłem ciepła dla jednostki dominującej, do nowych wymogów określonych w decyzji wykonawczej Komisji UE 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 roku, ustanawiającej tzw. konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznych. Efektem realizacji zadania będzie zapewnienie źródła rezerwowo–szczytowego, spełniającego wymogi emisyjne wynikające z konkluzji BAT i utrzymanie trwałości zdolności produkcyjnej źródła ciepła technologicznego, z którego korzysta jednostka dominująca. Ponadto wdrażanie projektów podnoszących efektywność energetyczną, związanych między innymi z tzw. polityką parową, będzie skutkowało redukcją emisji zanieczyszczeń z procesów spalania w zakładowej elektrociepłowni, a termomodernizacja kolumn reakcyjnych i rurociągów umożliwi redukcję emisji CO2.
Możliwość zwiększenia wymagań w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym emisji NOx, SOx i pyłów) oraz możliwość przekroczenia ustalonych limitów emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym emisji NOx, SOx i pyłów)
Możliwość poniesienia znaczących kosztów związanych z modernizacją instalacji lub koniecznością zastąpienia urządzeń niespełniających norm emisyjnych nowymi oraz możliwość naliczania kar za przekroczenia ustalonych limitów emisji
Grupa Azoty posiada wszystkie niezbędne pozwolenia środowiskowe w zakresie prowadzonej działalności. Grupa monitoruje i na bieżąco reaguje na zmiany limitów dopuszczalnych emisji do środowiska oraz zmiany przepisów prawa europejskiego, w tym także dotyczące wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego, i prawa polskiego. Grupa Azoty w sposób ciągły monitoruje wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza. Pomiary wykonywane są z częstotliwością określoną w pozwoleniach zintegrowanych i ujęte w harmonogramie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza na dany rok.
Możliwość zaostrzenia wymagań lub powstania nowych wymagań w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków
Konieczność poniesienia nakładów na prace dostosowujące infrastrukturę do nowych wymagań
Grupa Azoty stale monitoruje zmiany wprowadzane do ustawy - Prawo wodne w celu wychwycenia nowych wymagań mających zastosowanie wobec spółki w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków lub zaostrzenia obowiązujących norm. Grupa Azoty śledzi i na bieżąco reaguje na zmiany legislacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Ryzyko związane z niespełnieniem wymagań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - nadmierne zużycie wody w wyniku działalności,  odprowadzanie ścieków w ilości lub jakości niezgodnej z wydanymi pozwoleniami) oraz ryzyko niepodjęcia wystarczających działań ograniczających ilość używanej wody
W przypadku wystąpienia braku zgodności z przepisami w zakresie postępowania z wodą i ściekami, w tym przekroczenia parametrów określonych w decyzjach, zostaną nałożone kary.
Grupa Azoty posiada wszystkie stosowne pozwolenia prawne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Na etapie projektowania instalacji oraz we wnioskach o wydanie pozwoleń szacowany i uwzględniany jest wpływ instalacji/urządzenia na wielkość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Jednostka regularnie analizuje ilość i jakość zrzucanych ścieków oraz pobieranej z ujęć wody. Grupa Azoty monitoruje i na bieżąco reaguje na zmiany prawne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Spółka buduje obecnie instalację biologicznego oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji produkcyjnych jednostki dominującej. Realizacja tego projektu umożliwi przeprowadzenie badań mających na celu wypracowanie założeń do modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków.
Ryzyko związane z niespełnieniem wymagań w zakresie gospodarki odpadami - wytwarzanie i składowanie nadmiernej ilości odpadów, składowanie w miejscu innym niż wyznaczone w decyzji środowiskowej, niepodjęcie wystarczających działań ograniczających ilość i ich ponowne wykorzystanie
Brak zgodności z wymogami prawa może spowodować, że spółka zostanie ukarana w drodze decyzji administracyjnych karami pieniężnymi. Zmieniające się wymagania prawne rodzą konieczność dostosowania ilości odpadów i ponoszenia kosztów ewentualnego przekroczenia tych limitów.
Na etapie projektowania instalacji oraz we wnioskach o wydanie pozwoleń zintegrowanych uwzględnia się wpływ instalacji na wielkość wytwarzanych odpadów. Grupa Azoty posiada wszystkie pozwolenia prawne w zakresie gospodarki odpadami oraz monitoruje i na bieżąco reaguje na zmiany legislacyjne związane z gospodarką odpadami.
Ryzyko związane jest z niestosowaniem się Spółki w Grupie Azoty do dobrych praktyk ładu korporacyjnego i przepisów rynku kapitałowego, w tym z udostępnianiem na zewnątrz nieprawdziwych informacji w tym zakresie, wystąpieniem opóźnień/błędów w raportach bieżących i okresowych Spółki w wyniku braku precyzji w komunikacji Spółki z otoczeniem zewnętrznym.
Negatywny wpływ na reputację Spółki lub Grupy oraz na relacje inwestorskie
W celu zapewnienia jednolitej wykładni prawnej i jednolitego wykonywania obowiązków informacyjnych, spółki-emitenci z Grupy Azoty korzystają ze wspólnego doradcy prawnego w zakresie obowiązków informacyjnych. Dzięki wprowadzeniu ujednoliconej polityki informacyjnej zapewniono nadzór nad przepływem informacji i procesem komunikacji w grupie kapitałowej, zgodnie z przyjętym modelem zarządzania. Skuteczność podejmowanych działań gwarantują szkolenia z obowiązków informacyjnych i polityki informacyjnej, a także monitorowanie poczty elektronicznej w trybie ciągłym przez osoby, których adresy wskazano do przekazywania powiadomień w odniesieniu do polityki informacyjnej obowiązującej w całej grupie kapitałowej.
Ryzyko naruszenia przepisów prawa w wyniku działań lub zaniechań pracowników, podwykonawców działających w imieniu Spółki lub Spółki zależnej w zakresie zarządzania zgodnością w obszarach takich jak: korupcja, ochrona konkurencji, defraudacja, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, praw człowieka, kontroli eksportu.
Możliwość naruszenia przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego, powstanie uszczerbku reputacyjnego dla marki i w konsekwencji możliwa utrata kontraktów, klientów i kontrahentów
Grupie Azoty mogą grozić potencjalne kary, nakładane w wyniku kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy nadzoru, jeśli Grupa naruszy przepisy. W związku z zaistniałymi zdarzeniami, [...] uwzględniono odszkodowania za szkody dochodzone w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych. Zgodnie z Kodeksem postępowania etycznego Grupa Azoty monitoruje środowiska legislacyjne w obszarach swojego zainteresowania, aby w odpowiednim momencie wychwycić zmiany wprowadzane do obowiązujących przepisów lub nowe wymogi.
Ryzyko technologiczne

m. in.:

 • zastępowanie istniejących produktów
  i usług firmy odpowiednikami o niższej emisyjności
 • nieudane inwestycje
RyzykoWpływOdpowiedź na ryzyko
Ryzyko procesowo-technologiczne związane z koniecznością dostosowania do wymagań gospodarki niskoemisyjnej i osiągnięcia celów dekarbonizacyjnych oraz ryzyko substytucji produktów i technologii produkcji
Pogorszenie pozycji konkurencyjnej w wyniku zbyt późnego wdrożenia rozwiązań niskoemisyjnych oraz innowacji
Jednostka dominująca zadeklarowała następujące działania w porozumieniu o współpracy w zakresie realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA: dążenie do osiągnięcia w roku 2050 neutralności klimatycznej w obrębie procesów produkcyjnych i działalności prowadzonej w Małopolsce, realizację projektów i przedsięwzięć wspierających proces transformacji energetycznej, szczególnie związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, dążenie do dekarbonizacji działalności przemysłowej oraz minimalizowania śladu węglowego, rozwijanie technologii zielonego amoniaku i zielonego wodoru, realizację projektów B+R, które przyczynią się do osiągnięcia celów środowiskowych i klimatycznych wynikających z postanowień Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto, w 2021 roku, w Grupie Azoty PUŁAWY prowadzono prace związane z realizacją szeregu proekologicznych zadań inwestycyjnych: m. in. modernizacją kotła parowego nr 2, modernizacją instalacji kwasu azotowego, budową nowych instalacji kwasu azotowego oraz neutralizacją i produkcją nowych nawozów na bazie kwasu azotowego, rozbudową stacji dekarbonizacji oraz zagospodarowaniem emisji.
Ryzyko nadmiernego zużycia energii w wyniku swojej działalności, nie korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz braku wystarczających działań ograniczających ilość zużywanej energii
Poniesienie wyższych nakładów związanych z rosnącymi cenami energii w stosunku do modernizującej swoje źródła energii konkurencji
Grupa Azoty ciągle usprawnia procesy oraz wdraża inicjatywy na rzecz oszczędzania energii poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań oraz przeprowadzanie audytów energetycznych. W 2021 roku Grupa Azoty dokonała przeglądu energetycznego w ramach systemu ISO 50001:2018, w którego wyniku pozyskano wszelkie informacje dotyczące energii zużywanej w organizacji. Obecnie trwa modernizacja sieci wody grzewczej. Inwestycja ta pozwoli na ograniczenie strat ciepła w rurociągach przesyłowych oraz zapewni bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców. Trwa proces wdrażania Nowej Koncepcji Energetycznej, czego efektem będzie m.in. obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną i parę potrzebną do prowadzenia procesów technologicznych oraz częściowe zastąpienie gazem paliwa węglowego do produkcji pary. Spółka realizuje szereg projektów obniżających zużycie energii cieplnej, takich jak m. in. budowa turbogeneratora umożliwiającego wykorzystanie odpadowej energii cieplnej do wytwarzania energii elektrycznej.
Ryzyko dotyczące procesu realizacji projektów inwestycyjnych
Istnieje ryzyko, że niektóre z projektów inwestycyjnych objętych programem inwestycyjnym Grupy zostaną zmodyfikowane, zrealizowane z opóźnieniem, z przekroczonym budżetem, nie zostaną zrealizowane lub nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.
Realizacja strategicznych projektów inwestycyjnych stanowi jeden z głównych obszarów aktywności Grupy Azoty, który decyduje o utrzymaniu i wzroście wartości spółki. Poszczególne inwestycje są prowadzone zgodnie z procedurami wewnętrznymi. W Grupie Azoty wdrożono raportowanie miesięczne, za które ponoszą odpowiedzialność kierownicy projektów oraz kwartalne sprawozdania korporacyjne. W ramach tych raportów między innymi opracowywane są analizy dotyczące ewentualnego wzrostu zagrożenia przekroczenia terminu lub budżetu określonego projektu.
Ryzyko rynkowe

m. in.:

 • zmiany w zachowaniach kupujących
 • niejednoznaczność sygnałów z rynku
 • wzrost kosztów surowców

RyzykoWpływOdpowiedź na ryzyko
Upstream
Negatywne oddziaływanie cen na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2 w systemie EU ETSWzrost nakładów na zakup uprawnień do emisji CO2
Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 w Grupie Azoty nadzorowane jest przez wewnętrzny komitet zarządzania EU ETS i zespół wykonawczy EU ETS, na podstawie wdrożonej polityki handlu uprawnieniami do emisji CO2. Spółka kupuje uprawnienia według rocznego planu zakupowego, po uzyskaniu rekomendacji komitetu EU ETS i komitetu finansowego. Komitet zarządzania EU ETS sprawujący nadzór nad wspólnym modelem zarządzania uprawnieniami do emisji CO2 w najważniejszych spółkach monitoruje wykonanie planów zakupowych i notowań giełdowych cen jednostek emisji CO2. Ponadto zespół wykonawczy EU ETS prowadzi bieżący monitoring cen uprawnień do emisji na rynku, a także dokonuje analizy trendów cenowych w perspektywie krótko- i długookresowej. Wdrożone regulacje mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania i optymalizację handlu uprawnieniami do emisji CO2, minimalizację kosztów funkcjonowania systemu handlu emisjami EU ETS w Grupie oraz ograniczenie ryzyka związanego z uczestnictwem w systemie EU ETS. Ich zadaniem jest też minimalizacja zaangażowania finansowego w nabywanie uprawnień do emisji poprzez wykorzystywanie transakcji terminowych. Grupa Azoty podpisała umowy ramowe z trzema bankami, dzięki którym uzyskała limity zabezpieczające transakcje terminowe, umożliwiające zakup uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w kontraktach terminowych. Potencjalne ryzyko związane z wyczerpaniem dotychczasowych limitów transakcyjnych w bankach zostało ograniczone poprzez wynegocjowanie nowych, wyższych limitów.
Ryzyko dotyczące ceny i dostępności zakupu gazu ziemnego
Rosnąca presja na ceny i dostępność gazu w wyniku zmiennego popytu spowodowanego: rosnącym udziałem OZE w energetyce uzupełnianych elastycznymi jednostkami gazowymi, poziomem zużycia gazu na cele grzewcze zimą, zglobalizowanym rynkiem LNG, przy spadającym w Europie wydobyciu własnym i arbitrażem cenowym pomiędzy konkurencyjnymi dla wielu dostawców rynkami europejskim i azjatyckim.
Kwestia dostaw gazu jest stale monitorowana. Opracowano scenariusze awaryjne na wypadek konieczności ograniczenia produkcji w sytuacji
zmniejszenia dostaw gazu ziemnego, obejmujące w szczególności redukcję obciążenia linii produkcyjnych oraz przyspieszenie corocznych przestojów remontowych.
W celu ograniczenia wpływu znaczących zmian cen gazu na rynku bieżącym na koszty gazu ponoszone przez spółki grupy kapitałowej w 2021 roku podejmowano działania obniżające to ryzyko przez zabezpieczanie cen gazu dla części wolumenu transakcjami zakupu gazu ziemnego z ustaloną ceną dostaw. Ponadto rozpoczęto prace nad kompleksowym modelem zarządzania ryzykiem rynkowym.
Ryzyko dotyczące ceny i dostępności energii elektrycznej i cieplnej
Wzrost nakładów na zakup energii elektrycznej i cieplnej
Grupa Azoty ciągle usprawnia procesy oraz wdraża inicjatywy energooszczędne poprzez wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań oraz przeprowadzanie audytów energetycznych.
Ryzyko dotyczące ceny i dostępności zakupu węgla
Wzrost nakładów na zakup węgla
Podpisanie aneksów do umów na zakup węgla, skutkujące elastycznym podejściem w zakresie ograniczania zakupów węgla w kolejnych latach obowiązywania umów, co jest zgodne z przyjętą Strategią Grupy Azoty na lata 2021–2030 w zakresie dekarbonizacji energetyki.
DownstreamRyzyko zwiększenia wolumenu nawozów importowanych do kraju z terenu innych państw UE i państw trzecich oraz obniżenia efektywności ekonomicznej na skutek obniżenia marży produktowej oraz ryzyko substytucji produktów i technologii produkcji
Ryzyko nieosiągnięcia zakładanego poziomu przychodów ze sprzedaży nawozów
Ograniczanie ryzyka poprzez wzmocnienie i ugruntowanie pozycji w segmencie produkcji i sprzedaży nawozów. Grupa monitoruje wolumen importu nawozów oraz udział poszczególnych spółek w rynku nawozów, wprowadzając działania korygujące w polityce handlowej, dostosowane do reakcji rynku, m.in. dostosowanie ścieżek cenowych do aktualnych trendów na rynku europejskim i głównych rynkach światowych, podejmowanie działań zmierzających do optymalizacji kosztów produkcji oraz poszerzenia palety produktów i usług oferowanych klientom.
Ryzyka ograniczeń sprzedaży w segmentach tworzyw sztucznych i chemii na skutek ograniczeń rynkowych oraz zmiany zachowań konsumentów wynikających z postaw proekologicznych
Ryzyko nieosiągnięcia zakładanego poziomu przychodów ze sprzedaży tworzyw sztucznych i chemii
Grupa monitoruje sytuację popytowo-podażową w całym łańcuchu wartości. Optymalizuje portfolio produktowe i aplikacyjne, tak aby możliwa była alokacja określonych strumieni produktowych do segmentów rynku, gdzie sprzedaż pozwala uzyskać najlepsze wyniki ekonomiczne.
Ryzyko ograniczenia sprzedaży wybranych materiałów z tworzyw sztucznych związanych z zwiększonymi wymaganiami w zakresie recyklingu tworzyw
Ryzyko nieosiągnięcia zakładanego poziomu przychodów z materiałów z tworzyw sztucznych oraz konieczność poniesienia nakładów w związku z dostosowaniem działalności do nowych wymogów
W Grupie Azoty funkcjonuje zespół do spraw monitorowania GOZ (gospodarki o obiegu zamkniętym) i ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producenta), który uczestniczy przy tworzeniu i realizacji programów rozwoju produktów oraz materiałów strategicznych. Do zadań zespołu należy również monitoring planowanych zmian stanu prawnego, wpływających lub mogących wpłynąć na działalność segmentu tworzyw. Ponadto Polimery Police to jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która spełnia wymogi strategii gospodarki neutralnej dla klimatu, o obiegu zamkniętym, uwzględniająca proces dekarbonizacji w całym cyklu życia tworzyw sztucznych charakteryzujących się wysoką wytrzymałością oraz możliwością wielokrotnego wykorzystania, zastępując produkty jednorazowego użytku.
Ryzyko reputacyjne

m. in.:

 • zmiany w preferencjach konsumentów
 • zwiększone obawy interesariuszy / negatywne informacje zwrotne
 • napiętnowanie branży
RyzykoWpływOdpowiedź na ryzyko
Ryzyko związane z dostępnością i efektywnością kapitału i innych źródeł finansowania, w tym zagrożenia i szanse inwestycji wynikających z konieczności spełnienia wymogów związanych z dekarbonizacją
Utrudnienia lub/i opóźnienia w realizacji planowanych inwestycji
Jesienią 2021 roku powołany przez zarząd jednostki dominującej zespół roboczy stworzył kryteria oceny projektów inwestycyjnych pod kątem możliwości pozyskania finansowania bankowego i pozabankowego oraz ich zgodności z Taksonomią. Działania te pozwolą na wywiązanie się na poziomie Grupy Azoty ze zobowiązań przyjętych przez UE w ramach porozumienia paryskiego, zmniejszając ryzyko dla realizacji portfela projektów inwestycyjnych, niespełniających wymogów dekarbonizacji. Ponadto zielone finansowanie w formie obligacji lub kredytu dostarczy środków na inwestycje mające na celu transformację energetyczną Grupy Azoty. W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie inwestycji w źródła fotowoltaiczne i wiatrowe na terenach własnych oraz inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej procesów produkcyjnych. Wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i innych planowanych mechanizmów wsparcia ma na celu finansowanie projektów inwestycyjnych o niższej stopie zwrotu, niezbędnych w celu zapewnienia transformacji technologicznej. Wydłużenie finansowania korporacyjnego zakłada przedłużenie lub zawarcie nowych umów finansowania korporacyjnego zapewniającego finansowanie nowych projektów Grupy w perspektywie do 2030 roku.
Ryzyko dotyczące negatywnego oddziaływania na wizerunek Grupy i Spółek na skutek negatywnego PR stosowanego przez firmy konkurencyjne, nieuczciwych działań konkurencji, złej jakości, obsługi i działań okołosprzedażowych powodujących niezadowolenie klientów, pojawiania się na rynku podrabianych produktów,  kreowanej w mediach negatywnej opinii o produktach, niedostatecznej komunikacji projektów inwestycyjnych oraz jako konsekwencja wypadków przy pracy, katastrof i awarii.
Nieprzychylne postrzeganie Grupy Azoty przez opinię publiczną i media oraz utrata reputacji marki
Spółka prowadzi monitoring mediów, odpowiedzi na zapytania prasowe, a także tworzy koncepcje komunikacji dla projektów wizerunkowych związanych z działalnością firmy (jak core-biznes, CSR i sponsoring) z uwzględnieniem zapisów procedury dotyczącej komunikatów wewnętrznych i zewnętrznych oraz Polityki Komunikacji Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. W celu ograniczenia negatywnych działań w Grupie Azoty wprowadzono zasady regulacji wewnętrznej dotyczące polityki społeczno-sponsoringowej Grupy oraz polityki komunikacji, uwzględniające zasady kształtowania wizerunku Grupy Azoty. Ponadto w umowach wprowadzono stosowne zapisy zabezpieczające interesy osób trzecich, oświadczenia stron, określono też zasady antykorupcyjne oraz zasady poufności. W przypadku niedotrzymania warunków przez kontrahentów sformułowano zasady nakładania kar umownych, występowania na drogę sądową, zrywania współpracy lub przeprowadzania kontroli/audytu.
Ryzyko wizerunkowe, stygmatyzacja sektora chemicznego oraz obniżone oceny w ratingach ESG na skutek niewystarczających działań informacyjnych, niepełnego raportowania o realizowanych działaniach w obszarze ESG oraz niewystarczających działaniach prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania.
Powstanie uszczerbku reputacyjnego dla marki i w konsekwencji możliwa utrata kontraktów, klientów i kontrahentów
Zrównoważony rozwój uznano za priorytet w ramach Strategii Grupy Kapitałowej w perspektywie do 2030 roku. Dotychczas podejmowane działania w tych obszarach zostaną ustrukturyzowane w Strategii ESG Grupy Azoty, która będzie bazować na pięciu filarach strategicznych. Podejmowane działania mają przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 określonych przez ONZ, a potwierdzeniem znaczenia odpowiedzialności środowiskowej i społecznej jest strategiczny projekt korporacyjny „Zielone Azoty”.
Ryzyko fizyczneRyzykoWpływOdpowiedź na ryzyko

Gwałtowne m. in.: ekstremalne zjawiska pogodowe
Ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof naturalnych wynikających z fizycznych następstw klimatu: gwałtownych burz, powodzi, upałów, huraganów, trąb powietrznych, wyładowań atmosferycznych i in.
Ryzyko zwiększonego narażenia na poważne awarie przemysłowe lub awarie techniczne prowadzące do przerw w ciągłości ruchu i działalności kluczowych instalacji produkcyjnych oraz konieczność dostosowania infrastruktury przemysłowej i technologii produkcji do zmian klimatu
W Grupie Azoty funkcjonują sprawdzone systemy bezpieczeństwa, spółka stosuje też środki prewencji i predykcji obejmujące wszystkie poziomy organizacyjne i technologiczne, w tym bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przed wystąpieniem awarii. Prawidłowość rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podlega ocenie organów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz instytucji akredytujących/certyfikujących. Strategia zarządzania ryzykiem wystąpienia poważnych awarii przemysłowych lub technicznych skupia się w pierwszej kolejności na prowadzeniu działań ograniczających wystąpienie sytuacji krytycznych, natomiast w przypadku zajścia takiego zdarzenia, ryzyko jest współdzielone z ubezpieczycielem. Zapobieganie zdarzeniom awaryjnym w spółkach Grupy obejmuje stały monitoring zagrożeń w procesach technologicznych, pracy maszyn i urządzeń oraz bieżącą ocenę ich stanu technicznego, a także kontrolę zagrożeń w magazynowaniu i transporcie. Instalacje w Grupie wyposażone są w systemy bezpieczeństwa oraz ochrony, które minimalizują możliwość wystąpienia poważnych awarii, skażenia środowiska naturalnego lub niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi. Instalacje Grupy spełniają wymogi Best Available Techniques (BAT). Dodatkowo na utrzymanie w sprawności technicznej obiektów eksploatacji pozwalają planowane postoje technologiczno-remontowe, okresowe przeglądy i kontrole instalacji oraz rutynowe obchody instalacji zgodnie z obowiązkami zawartymi w instrukcjach technologicznych i stanowiskowych. Zapewnione są odpowiednie zasoby wykonawcze. W przypadku zaistnienia awarii, zdarzenia takie są szczegółowo analizowane, celem identyfikacji przyczyn źródłowych zdarzenia. Na podstawie przeprowadzonych analiz podejmowane są działania zapobiegawcze minimalizujące ryzyko ponownego ich wystąpienia. Opracowano i wdrożono programy zapobiegania awariom oraz wymagania prawne związane z bezpieczeństwem (m. in.  zgodne z SEVESO II): rutynowe szczegółowe analizy zdarzeń awaryjnych oparte na instrukcji zapobiegania awariom, weryfikowanie ryzyka technicznego w obszarze eksploatacji majątku produkcyjnego oraz stanu termodynamicznego wybranych maszyn, prowadzenie bieżącego monitoringu zagrożeń w procesach technologicznych, pracy maszyn i urządzeń oraz kontrole zagrożeń w magazynowaniu i transporcie. Obecnie prowadzone jest rozpoznanie analityczne ryzyka na podstawie wtórnych danych rzeczywistych oraz uwzględnienia istotności zdarzeń. Analizy te będą postawą do opracowania adekwatnych scenariuszy postępowania.
Ryzyko dotyczące sfery bezpieczeństwa przeciwpożarowego
W wyniku pożaru/wybuchu (obiektu produkcyjnego, magazynu lub w trakcie transportu) majątek spółki może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu, a jej działalność operacyjna zostanie ograniczona lub wstrzymana.
 
Ryzyko związane jest też z utratą zdrowia/życia pracowników, możliwością skażenia środowiska, wystąpieniem znacznych strat materialnych oraz związanych z tym konsekwencji finansowych lub innych.
Jednostki zakładowej straży pożarnej nadzorujące w spółkach Grupy Azoty działania przeciwpożarowe dysponują sprzętem pożarniczym i ratowniczym, który jest wykorzystywany do gaszenia pożarów i likwidacji innych miejscowych zagrożeń oraz klęsk żywiołowych. Grupa Azoty posiada zautomatyzowany system powiadamiania o zagrożeniach, a funkcjonujący w niej system prewencji pożarowej uwzględnia systematyczny nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym. W wyniku prowadzonych czynności organy państwowe wprowadzają ograniczenia w zakresie transportu substancji niebezpiecznych, które mogą powodować czasowe lub ciągłe wyłączenia elementów infrastruktury transportowej wykorzystywanej przez spółkę. W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa niepożądanych zdarzeń Grupa na bieżąco monitoruje realizacje dostaw materiałów niebezpiecznych, zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym dotyczącym transportu materiałów niebezpiecznych. Ponadto w umowach z firmami dzierżawiącymi tabor kolejowy oraz z przewoźnikami posiadającymi uprawnienia i środki transportu do realizacji przewozów zawarto stosowne zapisy regulujące przewóz materiałów niebezpiecznych.
Ryzyko ograniczeń sprzedaży nawozów wynikających na skutek dużych i nieprzewidywalnych zmian pogody i występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych (gradobicia, silne mrozy, letnie upały, susze, silne opady, powodzie, burze)
Możliwości zmniejszenia siły nabywczej rolników i ograniczenia sprzedaży nawozów skutkujące niższym od zakładanego poziomem przychodów.
Działania ograniczające ryzyko ponoszone w tym względzie przez Grupę Azoty polegają na dostosowaniu oferty cenowej, warunków sprzedaży i asortymentu do sytuacji na rynku.
Chroniczne m. in.: zmiany we wzorcach pogodowych, wzrost średniej temperatury, wzrost poziomu mórz
Ryzyko ograniczeń sprzedaży nawozów na skutek fizycznych zmian klimatu
W następstwie klimatycznych zagrożeń fizycznych o charakterze chronicznym* oraz kryzysu wodnego**
może nastąpić zmniejszenie siły nabywczej rolników i ograniczenia sprzedaży nawozów skutkujące niższym od zakładanego poziomem przychodów.
*W postaci zmian w okresie wegetacyjnym roślin na skutek wzrostu temperatury, ograniczenia dostępności wody oraz intensyfikacji cyklu hydrologicznego, a także nasilonego występowania zjawisk ekstremalnych.
** W postaci ograniczenia dostępności wody oraz intensyfikacji cyklu hydrologicznego (letnie upały, susze, silne opady i powodzie, burze).
Działania ograniczające ryzyko, jakie ponosi Grupa Azoty polegają na dostosowaniu oferty cenowej, warunków sprzedaży i asortymentu do sytuacji na rynku. Działania Grupy Azoty uwzględniają również prace nad poszerzeniem palety produktów o nawozy zawierające materię organiczną, nawozy odkwaszające glebę, produkty poprawiające zdolność gleby do retencji wody (pierwsze z takich produktów są już w ofercie). Grupa współpracuje z uczelniami i instytucjami naukowymi w zakresie opracowania nowoczesnych technologii nawożenia, w tym związanych ze specjalizacją produkcji rolnej.Ryzyko dotyczące strategii, organizacji i zarządzania

Ryzyko z zakresu ryzyk operacyjnych polegające na niewystarczającym zaadresowaniu kwestii klimatycznych przez organy zarządzające organizacji

RyzykoOpisOdpowiedź na ryzyko
Ryzyko dotyczące zarządzania uprawnieniami do emisji CO2
Rynek handlu emisjami CO2 cechuje duża nieprzewidywalność ze względu na gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz wysoką zmienność rynku.
Wdrożenie i realizacja projektów z zakresu programu dekarbonizacyjnego pozwoli Grupie Azoty na obniżenie szacowanej emisji dwutlenku węgla (CO2) w 2030 roku o ponad 800 tys. t w stosunku do 2020 roku oraz o 3,7 mln t/rok w stosunku 1990 roku przyjętego w UE jako rok referencyjny. Grupa Azoty zakłada w Strategii, że emisja CO2 względem 2020 roku zostanie zredukowana o 34% dla energetyki własnej i o 51% dla energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz. Zgodnie ze Strategią do 2030 roku nastąpi redukcja zużycia węgla w Grupie Azoty o 65% w stosunku do 2020 roku. Celem projektu „Zielone Azoty” jest ograniczenie wykorzystania energii elektrycznej „systemowej”, produkowanej z węgla, do poziomu poniżej 50% łącznego zużycia energii. Do 2030 roku nakłady inwestycyjne na zielone i dekarbonizacyjne projekty wyniosą ok. 3 mld PLN. Uprawnieniami do emisji CO2 zarządza specjalnie powołany komitet zarządzania EU ETS i zespół wykonawczy EU ETS zgodnie z wdrożoną polityką handlu uprawnianiami do emisji CO2. Zakupy uprawnień dokonywane są według rocznego planu zakupowego, po uzyskaniu rekomendacji komitetu EU ETS i komitetu finansowego. Komitet zarządzania EU ETS pełniący nadzór nad wspólnym modelem zarządzania uprawnieniami do emisji CO2 w najważniejszych spółkach monitoruje wykonanie planów zakupowych i notowań giełdowych cen jednostek emisji CO2. Ponadto zespół wykonawczy EU ETS stale śledzi ceny uprawnień do emisji na rynku i analizuje trendy cenowe w krótko- i długookresowej perspektywie.
Ryzyko przyjęcia niewłaściwych założeń do strategii, niespójnej operacjonalizacji oraz braku odpowiedniego nadzoru i właściwej oceny realizacji celów strategicznych
Ryzyko, że wytyczone cele nie doprowadzą do pełnego wykorzystania szans, zbudowania przewagi konkurencyjnej i osiągnięcie dobrych wyników w obszarze transformacji klimatycznej
Zgodnie z przyjętymi założeniami, strategia biznesowa, której częścią jest Strategia zrównoważonego rozwoju do roku 2030 będzie regularnie poddawana rewizji i aktualizacji, tak aby odzwierciedlała zmiany w otoczeniu, nowe wyzwania czy pojawiające się rozwiązania i narzędzia. Strategia wyznacza kierunki ekologicznych zmian w Grupie Azoty, które wynikają z nowych przepisów europejskich. Ponadto postęp w ustalaniu i wdrażaniu zasad zarządczych dotyczących ryzyka i szans klimatycznych przygotowują Grupę do efektywnej realizacji celów strategicznych.
Ryzyko związane z nieefektywnym prognozowaniem finansowo-ekonomicznym
Ryzyko niskiego poziomu ostrzegania finansowo-ekonomicznego w obszarze transformacji klimatycznej
Proces pogłębiania diagnozy oraz zarządzania ryzykiem klimatycznym wg rekomendacji TCFD przyczynia się do efektywnego prognozowania trendów i przygotowania na zmieniające się otoczenie regulacyjne i ekonomiczne.
Ryzyko wystąpienia sytuacji naruszenia zasad i standardów etycznych zjawisk korupcji, konfliktu interesów i zasad konkurencyjności.
Możliwość powstania uszczerbku reputacyjnego dla marki w zakresie zagadnień związanych z wpływem na zmiany klimatyczne i przygotowania na transformację klimatyczną
Grupa Azoty wdrożyła i stosuje Kodeks Postępowania Etycznego Grupy Azoty, Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Kodeks antykorupcyjny, Politykę zgłaszania nieprawidłowości, Politykę Przeciwdziałania Konfliktom Interesów i Politykę Prezentową. Prowadzone są regularne szkolenia pracowników mające na celu zwiększenie świadomości pracowników w kwestii możliwych naruszeń. W Grupie Azoty funkcjonuje System zarządzania zgodnością.
Ryzyko braku lub niepełnego wdrożenia regulacji korporacyjnych w spółkach związane z brakiem lub ograniczeniem nadzoru (brak spójności w dokumentacji Spółek przy nadmiernie rozbudowanych wymogach formalnych w ramach procesów komunikacji i podejmowania decyzji)
Możliwość powstania uszczerbku reputacyjnego dla marki w zakresie zagadnień związanych z wpływem na zmiany klimatyczne i przygotowania na transformację klimatyczną
Grupa Azoty prowadzi bieżący rejestr wdrożonych standardów korporacyjnych na podstawie uchwał i informacji otrzymywanych od spółek zależnych - raportowaniu podlega stan wdrożenia dokumentów wraz z oceną dokonaną przez rady nadzorcze poszczególnych spółek. Grupa utrzymuje stałe kontakty z liderami odpowiedzialnymi za wdrożenie regulacji korporacyjnych w spółkach zależnych oraz przewodniczącymi rad nadzorczych w zakresie oceny stopnia wdrożenia standardów korporacyjnych.
Ryzyko związane jest z niestosowaniem się Spółki w Grupie Azoty do dobrych praktyk ładu korporacyjnego i przepisów rynku kapitałowego, w tym z udostępnianiem na zewnątrz nieprawdziwych informacji w tym zakresie, wystąpieniem opóźnień/błędów w raportach bieżących i okresowych Spółki w wyniku braku precyzji w komunikacji Spółki z otoczeniem zewnętrznym.
Możliwość powstania uszczerbku reputacyjnego dla marki w zakresie zagadnień związanych z wpływem na zmiany klimatyczne i przygotowania na transformację klimatyczną - w konsekwencji możliwa utrata kontraktów, klientów i kontrahentów.
W celu zapewnienia jednolitej wykładni prawnej i jednolitego wykonywania obowiązków informacyjnych, spółki-emitenci z Grupy Azoty korzystają ze wspólnego doradcy prawnego w zakresie obowiązków informacyjnych. Dzięki wprowadzeniu ujednoliconej polityki informacyjnej zapewniono nadzór nad przepływem informacji i procesem komunikacji w grupie kapitałowej, zgodnie z przyjętym modelem zarządzania. Skuteczność podejmowanych działań gwarantują szkolenia z obowiązków informacyjnych i polityki informacyjnej a także monitorowanie poczty elektronicznej w trybie ciągłym przez osoby, których adresy wskazano do przekazywania powiadomień w odniesieniu do polityki informacyjnej obowiązującej w całej grupie kapitałowej.
Ryzyko środowiskowe
RyzykoOpisOdpowiedź na ryzyko
Ryzyko regulacyjne związane z zaostrzaniem wymagań w zakresie ochrony środowiska
Ryzyko związane z zaostrzaniem wymogów dotyczących m.in. emisji zanieczyszczeń do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, emitowanego hałasu czy zanieczyszczenia gruntów.
Grupa Azoty posiada wszystkie niezbędne pozwolenia środowiskowe w zakresie prowadzonej działalności. Ustawicznie monitoruje wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza. Pomiary wykonywane są z częstotliwością określoną w pozwoleniach zintegrowanych i ujęte w harmonogramie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza na dany rok. Grupa na bieżąco reaguje na zmiany prawne w zakresie dopuszczalnych emisji do środowiska.
Ryzyko zanieczyszczenia gruntów i poniesienia kosztów z nim związanych
Na skutek zaistnienia awarii na terenie spółki Grupy Azoty istnieje ryzyko doprowadzenia do zanieczyszczenia gruntu, a także poniesienia znacznych kosztów związanych z remediacją /rekultywacją tych gruntów oraz wydaniem decyzji administracyjnych zmuszających do usunięcia historycznych zanieczyszczeń środowiska.

W wyniku takiego zdarzenia spółka Grupy Azoty może zostać zmuszona do wykonania rekultywacji zanieczyszczonego terenu
i przywrócenia go do poprzedniego stanu.

W przypadku zanieczyszczeń historycznych spółka może zostać zobowiązana w drodze decyzji administracyjnej do sporządzenia harmonogramu rekultywacji terenu
i jego realizacji.
Grupa Azoty posiada wszystkie stosowne pozwolenia prawne dotyczące zanieczyszczenia gruntów. W celu minimalizacji występowania tego rodzaju zdarzeń prowadzony jest monitoring wód podziemnych na terenie zawierającym zanieczyszczenia historyczne oraz przeprowadzane są kontrole miejsc załadunku, rozładunku i magazynowania substancji niebezpiecznych na wydziałach spółki. Dokonywana jest szczegółowa ocena ryzyka uwzględniająca rodzaj i ilości substancji w instalacji oraz zastosowane środki zabezpieczające przed przedostawaniem się tych substancji do gruntu. Grupa Azoty na bieżąco reaguje na zmiany prawne w zakresie wymagań dotyczących zanieczyszczenia gruntów.
Ryzyko związane z użytkowaniem substancji radioaktywnych
Substancje radioaktywne użytkowane w Grupie Azoty mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie lub życie pracowników lub osób znajdujących się w obszarze ich potencjalnego oddziaływania lub nie zostaną spełnione prawne warunki ich wykorzystywania.

Istnieje ryzyko rozszczelnienia się pojemników zabezpieczających substancje radioaktywne, użytkowania niesprawnych technicznie urządzeń/aparatów wykorzystujących substancje radioaktywne czy też niewłaściwego zabezpieczenia urządzeń/aparatów przed dostępem osób trzecich. Utrata źródła promieniotwórczego wskutek kradzieży czy zaginięcia, a także możliwość wypadnięcia źródła promieniotwórczego są bardzo mało prawdopodobne podczas normalnej pracy aparatu ze źródłem.

W celu wyeliminowania zagrożeń wszystkie źródła promieniotwórcze w pracujących aparatach umieszczone są
w pojemnikach transportowo-roboczych posiadających konstrukcyjne zamknięcia uniemożliwiające łatwe wyjęcie źródła bez posiadania specjalistycznych kluczy, a pojemniki są przymocowane śrubami do konstrukcji nośnych. Źródła promieniotwórcze pracujące na instalacjach w otwartej przestrzeni mają dodatkowe zamknięcia kłódkami na wkładkę patentową. Wszystkie aparaty ze źródłami promieniotwórczymi mają sygnały wyjściowe włączone w istniejące na instalacjach systemy komputerowe. Na czas postojów instalacji lub prac remontowych w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł promieniotwórczych dokonuje się zdeponowania tych źródeł
w pojemnikach roboczo-transportowych w magazynie izotopów. Grupa Azoty przeprowadza okresowe ćwiczenia w celu przeglądu
i aktualizacji planu postępowania awaryjnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego z częstotliwością jeden raz na rok, w ramach których stosuje się zamknięte źródła promieniotwórcze.
Ryzyko związane z przekroczeniem norm hałasu emitowanego do środowiska
Ryzyko, że spółka w wyniku swojej działalności będzie emitować nadmierny hałas i nie podejmie wystarczających działań ograniczających to zjawisko
Na etapie projektowania instalacji dobierane są urządzenia
o odpowiednich parametrach, a lokalizacja instalacji uwzględnia wpływ na hałas emitowany do środowiska.

Grupa Azoty posiada wszystkie pozwolenia prawne w zakresie hałasu emitowanego do środowiska. W istniejących instalacjach zabudowywane są kabiny dźwiękochłonne
i tłumiki hałasu. Spółki Grupy zgodnie z zapisami pozwoleń zintegrowanych prowadzą cykliczny monitoring wraz z analizą pomiarów hałasu emitowanego do środowiska. Grupa Azoty reaguje na bieżąco na zmiany prawne w tym zakresie.
Ryzyko negatywnego wpływu na bioróżnorodność i dzikie siedliska przyrodnicze
Ryzyko, że działalność spółki w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez łańcuch dostaw doprowadzi do utraty bioróżnorodności oraz zniszczenia dzikiej fauny i flory.
W Grupie Azoty nie stwierdzono istotnego bezpośredniego ani pośredniego wpływu działań na bioróżnorodność. Grupa minimalizuje oddziaływanie na te obszary poprzez odpowiedzialny i ekologiczny sposób prowadzenia działalności.
Ryzyko otrzymania nieważnych wyników badań lub braku możliwości wykonania badań zanieczyszczeń środowiska i środowiska pracy
Ryzyko otrzymania nieważnych wyników badań (w kontekście potwierdzenia ważności wyniku zgodnie z normą ISO/IEC 17025) zanieczyszczeń środowiska i środowiska pracy na skutek błędu laboratoryjnego, braku lub awarii wyposażenia i błędu personelu. Ryzyko braku wymaganej akredytacji w zakresie przeprowadzanych badań.
W Grupie Azoty zastosowano procesowe podejście do zarządzania zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, oparte na wzajemnych oddziaływaniach zgodnie z procedurami. System odpowiedzialności i rozliczania za zarządzanie kluczowymi działaniami firmy określa sposoby analizowania niezgodności, szans i zagrożeń, które są istotne z punktu widzenia konieczności podjęcia stosownych działań.
Ryzyko społeczne
RyzykoOpisOdpowiedź na ryzyko
Ryzyko utraty akceptacji społecznej na skutek naruszeń praw człowieka przez pracowników Spółki lub partnerów biznesowych
Ryzyko negatywnej oceny przez opinię publiczną na skutek wystąpienia sytuacji naruszenia, posądzenia o naruszenie lub niedopełnienia procedur należytej staranności, dotyczących monitorowania naruszeń praw człowieka przez pracowników spółki lub jej partnerów biznesowych.
Grupa Azoty wdrożyła i stosuje Kodeks Postępowania Etycznego Grupy Azoty, Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Politykę zgłaszania nieprawidłowości, Politykę Antymobbingową i Antydyskryminacyjną w Grupie Azoty S.A. Prowadzone są regularne szkolenia pracowników mające na celu zwiększenie świadomości pracowników w kwestii praw człowieka i możliwych naruszeń.
Ryzyko związane z niespełnieniem oczekiwań społecznych
Ryzyko podejmowania przez spółkę działań społecznych, które nie stanowią odpowiedzi na potrzeby interesariuszy na skutek braku dialogu ze społecznością lokalną.
Grupa Azoty wdrożyła i stosuje Politykę Społeczno – Sponsoringową Grupy Azoty, Politykę i Regulamin Darowizn; Politykę CSR oraz Politykę Komunikacji Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Regularnie prowadzone są sesje dialogowe ze społecznością lokalną, spotkania kadry zarządzającej z przedstawicielami samorządów lokalnych, monitoring mediów oraz badania wizerunkowe.
Ryzyko związane z rozbieżnymi interesami pomiędzy poszczególnymi akcjonariuszami
Ryzyko dotyczy rozbieżności interesów akcjonariuszy, co doprowadzić może do utrudnień i spowolnienia procesów decyzyjnych organów korporacyjnych, w tym skorzystania z prawa veta lub zaskarżenia uchwały.
W Grupie Azoty została przyjęta deklaracja przestrzegania zasad ładu korporacyjnego oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Przejrzysta polityka informacyjna prezentowana na aktualnej stronie internetowej z łatwym i czytelnym dostępem do materiałów kierowanych pod obrady walnego zgromadzenia zapewnia efektywną komunikację zamiarów strategicznych. Wprowadzono działania ograniczające prawo głosu do 1/5, z wyjątkiem głosów Skarbu Państwa, zgodnie z zapisami Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. W celu zminimalizowania ryzyka plany Zarządu przedstawiane są z odpowiednią argumentacją, spółka organizuje też konferencje przeznaczone dla inwestorów i domów maklerskich. Ponadto spółka przygotowuje prezentacje inwestorskie, publikuje raporty bieżące i zamieszcza kompletne informacje na swojej stronie internetowej.
Ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych
W Grupie Azoty rozpoznano zagrożenie naruszenia ochrony danych osobowych prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem: zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia i dostępu do danych osobowych (RODO).
Grupa Azoty stale monitoruje przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia stanowisk pracy w obszarze przetwarzania tego typu informacji. Przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – za proces ten odpowiada właściciel systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe i/lub procesu. W zakresie umowy o współadministrowanie odpowiedzialność ponosi właściciel systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe i/lub procesu, w którym następuje ich przetwarzanie oraz zachodzi proces współadministrowania danymi osobowymi przez dwa podmioty lub więcej. Stosowne zapisy w umowach dotyczących przetwarzania danych osobowych powstają na podstawie instrukcji dotyczącej zawierania i wykonywania umów w grupie kapitałowej Grupa Azoty. Klauzule informacyjne, klauzule zgody, polityki prywatności tworzone są na bieżąco na potrzeby biznesu; spełniają one obowiązek informacyjny zgodny z RODO. Wszelkie uzgodnienia w tym zakresie dokonywane są na poziomie komitetu ochrony danych działającego w Grupie Azoty.
Ryzyko naruszenia lub niedopełnienia praw pracowniczych dotyczących swobody zrzeszania się w miejscu pracy i negocjacji zbiorowych
Ryzyko naruszenia lub niedopełnienia praw pracowniczych dotyczących wolności pracowników w zakresie zrzeszania się w miejscu pracy, prawa do strajku, prawa do organizowania się i prowadzenia rokowań zbiorowych; ryzyko konfliktu ze związkami zawodowymi.
Grupa Azoty nie utrudnia pracownikom zrzeszania się w organizacjach zakładowych – w Grupie funkcjonuje kilka związków zawodowych. Współpraca opiera się na partnerstwie i wzajemnym poszanowaniu i jest zgodna z zapisami zakładowego układu zbiorowego pracy. Organizacje związkowe korzystają z mienia pracodawcy.
Ryzyko wypadków przy pracy chorób zawodowych oraz wystąpienia innych zagrożeń.
W związku z wykonywaną pracą w spółkach Grupy Azoty istnieje ryzyko wstrzymania procesu produkcyjnego na skutek wypadku, zaistnienia sytuacji wypadkowej, w wyniku której dochodzi do poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na terenie spółki Grupy Azoty.
Służby BHP w Grupie Azoty systematycznie prowadzą kontrole na terenie spółek, uczestniczą w zespołach wypadkowych i awaryjnych. Każde zdarzenie potencjalne zgłaszane przez pracowników w formie elektronicznej i papierowej jest przez nie analizowane. Rejestr zagrożeń, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz obserwacji „STOP wypadkom” na terenie spółki na bieżąco podlega aktualizacji w bazie internetowej. W celu zapobieżenia zaistnieniu niebezpiecznych sytuacji spółki Grupy Azoty wymieniają między sobą informacje poprzez zamieszczanie na platformie internetowej analiz wniosków wypływających ze zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
Ryzyko utraty pracowników posiadających istotne dla Spółki kompetencje na skutek dużej rotacji zatrudnionych według rejestru pracowników
Ryzyko niezapewnienia zasobów kadrowych o odpowiednich kompetencjach, umożliwiających realizację bieżącej działalności operacyjnej i projektów rozwojowych, wynikające z trudności w pozyskaniu i utrzymaniu pracowników oraz odejść emerytalnych.
W trosce o najwyższe standardy na wszystkich płaszczyznach działalności Grupa Azoty oferuje swoim pracownikom atrakcyjne wynagrodzenia, szkolenia oraz bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
Ryzyko wystąpienia zagrożenia w bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników na skutek masowego wystąpienia chorób zakaźnych.

Wśród pracowników spółek Grupy Azoty istnieje możliwość zachorowania na choroby zakaźne i powstania strat zdrowotnych, także w dużej skali, co prowadzić może do znacznych absencji chorobowych skutkujących ograniczeniem/wyłączeniem instalacji.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie wywołaną wirusem SARS-CoV-2 rozpoznano i zaplanowano szereg działań ograniczających. W Grupie Azoty wprowadzono zmiany w organizacji pracy skutkujące limitowaniem kontaktów między pracownikami, w tym: zakazy spotkań i narad, procedury przekazywania (izolowania) zmian, podejmowanie pracy zdalnej, postępowanie na wypadek stwierdzenia zachorowania czy też wykonywanie badań testowych w kierunku COVID-19 u pracowników. Ponadto w Grupie Azoty powołano sztab antykryzysowy COVID-19, który na bieżąco analizuje sytuację, podejmuje decyzje o działaniach profilaktycznych oraz wydaje wytyczne dotyczące postępowania. Dodatkowo systematycznie monitorowane są prognozy epidemiologiczne instytucji państwowych Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu.

Tabela szans powiązanych z klimatem

W ramach modelu zarządzania ryzykiem i jego analizy jakościowej Grupa Azoty identyfikuje zarówno zagrożenia, jak i szanse związane z danym ryzykiem.

Efektywność wykorzystania zasobów
SzansaOdpowiedź na szansę
 • Wydajniejsze wykorzystanie środków transportu oraz procesów produkcji i dystrybucji
 • Stosowanie recyklingu
 • Zmiana budynków na bardziej efektywne energetycznie
 • Zmniejszenie zużycia wody
Grupa Azoty ciągle usprawnia procesy oraz wdraża energooszczędne inicjatywy poprzez wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań oraz przeprowadzanie audytów energetycznych. W 2021 roku Grupa Azoty dokonała przeglądu energetycznego w ramach systemu ISO 50001:2018, w którego wyniku pozyskano wszelkie informacje dotyczące energii zużywanej w organizacji. Obecnie trwa modernizacja sieci wody grzewczej, która pozwoli na ograniczenie strat ciepła w rurociągach przesyłowych oraz zapewni bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców. Trwa proces wdrażania Nowej Koncepcji Energetycznej, czego efektem będzie m.in. obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną i parę potrzebną do prowadzenia procesów technologicznych oraz częściowe zastąpienie gazem paliwa węglowego do produkcji pary. Spółka realizuje szereg projektów obniżających zużycie energii cieplnej, takich jak m. in. budowa turbogeneratora umożliwiającego wykorzystanie odpadowej energii cieplnej do wytwarzania energii elektrycznej. Ponadto Grupa Azoty Kędzierzyn jest w trakcie realizacji kluczowego projektu mającego zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i przyszłość spółki, umożliwić obniżenie zużycia surowców pierwotnych, emisji dwutlenku węgla oraz energochłonności produkcji podstawowych produktów. Nowa koncepcja energetyczna będzie się opierała w znaczącym stopniu na wykorzystaniu ciepła procesowego pochodzącego z instalacji chemicznych, a nie na inwestycji w kolejny kocioł węglowy.


Źródła energii
SzansaOdpowiedź na szansę
 • Wykorzystanie źródeł energii o niższej emisji
 • Wykorzystanie bodźców polityki wspierającej
 • Stosowanie nowych technologii
 • Udział w rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Do 2030 roku Grupa Azoty będzie prowadzić działania zmierzające do osiągnięcia statusu wytwórcy energii zeroemisyjnej. Planowane inwestycje w obszarze OZE będą realizowane głównie w wykorzystaniem własnych aktywów, ale Grupa nie wyklucza zaangażowania się w projekty zewnętrzne. Zgodnie z założeniami łączna moc nowych OZE w 2030 roku osiągnie w przybliżeniu 300 MW. Grupa Azoty szacuje, że dzięki planowanym inwestycjom oszczędności kosztów zakupu energii przekroczą 200 mln PLN w skali roku, a średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniesie 40%.
Produkty i usługi
SzansaOdpowiedź na szansę
 • Rozwój i/lub ekspansja towarów i usług o niskiej emisji
 • Rozwój adaptacji do zmian klimatu i rozwiązań w zakresie ryzyka ubezpieczeniowego
 • Rozwój nowych produktów lub usług poprzez R+D oraz innowacje
W swojej strategii innowacyjności Grupa Azoty będzie się koncentrować na innowacjach w czterech obszarach: innowacyjne projekty, rozwój systemu innowacji, wsparcie projektów korporacyjnych oraz innowacyjność ukierunkowana na minimalizację skutków ziszczenia się ryzyka regulacyjnego. Celem będzie dostarczanie wysokiej jakości nowych i ulepszonych produktów oraz utrzymanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Planowany poziom niezbędnych wydatków na badania, rozwój, instalacje pilotażowe i innowacje w 2030 roku szacowany jest na poziomie 2-3% przychodów Grupy Azoty.
Opracowywane we współpracy z Compo Expert biodegradowalne otoczki granulowanych nawozów, nawozy dla terenów leśnych, inhibitory ureazy i nitryfikacji oraz formuły nawozowe wzbogacone o mikroelementy poprzez zagospodarowanie strumieni odpadowych. Nawozy specjalistyczne ograniczają straty składników odżywczych, a efektywność użycia tych produktów jest o 50% wyższa od tradycyjnych, przy obniżeniu intensywności nawożenia o 20%.
Wprowadzenie na rynek linii produktów Fosfarm®, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK produkowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym.
Grupa Azoty zintensyfikuje działania w obszarze precyzyjnego rolnictwa wpisując się tym samym w główny cel Komisji Europejskiej w obszarze AGRO, czyli poprawę efektywności nawożenia. Dzięki zastosowaniu skanerów AfroCeres do szybkiej analizy gleby, wynik analizy dostępny jest w kilka minut po przeprowadzeniu badania wraz z precyzyjnymi zaleceniami dotyczącymi potrzeb mineralnych gruntu, co umożliwia wprowadzenie do gleby tylko niezbędnych składników.
Grupa jest pierwszą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku tworzyw w 100 proc. biodegradowalnych. Tarnowska spółka uruchomiła linię pilotażowo-produkcyjną, która może rocznie produkować 300 ton skrobi termoplastycznej. Jest to autorska, opatentowana w 2020 roku technologia polimerów biodegradowalnych dla przemysłu opakowań przyszłości.
Wdrożenia technologii recyklingu tworzyw polimerowych (poliolefin, poliamidów) czy odzysku fosforu i potasu z alternatywnych źródeł.
Produkcja poliamidu-6 i jego compoundów - w branży samochodowej związek ten wpływa na zmniejszenie masy samochodu, a tym samym przyczynia się do ograniczenia zużycia paliw.
Rynki
SzanseOdpowiedź na szansę
 • Dostęp do nowych rynków
 • Wykorzystanie bodźców z sektora publicznego
 • Dostęp do nowych aktywów i lokalizacji
Kluczowe działania w obszarze energetyki należą do najistotniejszych elementów realizacji flagowego projektu „Zielone Azoty”. Jednym z filarów projektu będzie aktywność Grupy Azoty w zakresie rozwoju europejskiego rynku wodorowego. Grupa Azoty jako największy producent wodoru w Polsce i istotny jego przetwórca w Europie, będzie realizować prace badawczo-rozwojowe związane z wytwarzaniem i wykorzystywaniem zielonego wodoru. Grupa prowadzi analizy ekonomiczne i techniczne w kierunku produkcji energii elektrycznej z własnych źródeł odnawialnych. Celem tych działań jest ograniczenie śladu węglowego oraz docelowa produkcja „zielonego wodoru” z elektrolizerów zasilanych właśnie tą energią. Kontynuowane będą również prace związane z rozwojem ogniw paliwowych i uruchomieniem laboratorium akredytacji jakości wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie. Jako członek Europejskiego Sojuszu Wodorowego, Grupa Azoty będzie w najbliższych latach brała aktywny udział w pracach nad regulacjami europejskimi dotyczącymi klasyfikacji zielonego wodoru. Spółka znalazła się w gronie sygnatariuszy listu intencyjnego – podpisanego z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska - o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. Grupa Azoty jest także członkiem Europejskiego Sojuszu Wodorowego, zainicjowanego przez Komisję Europejską, którego celem jest m.in. wdrożenie wodoru jako konkurencyjnego nośnika energii w Europie.

Grupa prowadzi szereg działań prorozwojowych dotyczących m.in. technologii wodorowych opartych na ogniwach paliwowych. Rozwiązania te mogą stanowić podstawę efektywnego napędu taboru kolejowego oraz rozwoju produkcji wodoru i amoniaku z odnawialnych źródeł energii, które będą mogły stać się paliwem zasilającym transport kolejowy.
Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem istotna część zasobów badawczo-rozwojowych (B+R) z Grupy Azoty zostanie skierowana na realizację celów klimatycznych.  Grupa Azoty, w ramach projektu „Zielone Azoty”, będzie także realizować działania m.in. z obszaru elektromobilności, czyli rozwoju ogniw paliwowych i materiałów do produkcji ogniw. Grupa Azoty prowadzi również analizy dotyczące budowy elektrowni SMR w swoich największych fabrykach. Elektrownie takie mogłyby umożliwić stabilizację miksu energetycznego Grupy Azoty i zagwarantować konkurencyjną cenę mediów energetycznych.

Grupa Azoty podjęła działania zmierzające do przeciwdziałania zagrożeniom i wykorzystania szans, które wynikają z nadchodzących zmian oraz docelowo - zintegrowania ich w ramach systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Oszacowanie ryzyka w krótkim, średnim i długim terminie oraz analiza scenariuszowa uwzględniająca wzrost średniej temperatury o mniej niż dwa stopnie Celsjusza zostały przypisane do właścicieli ryzyka jako działania mitygujące i rozpoznawcze w kartach ryzyka w 2021 roku. Efekty analizy ryzyka w różnych horyzontach czasowych będą dostępne oraz zweryfikowane w nadchodzącym okresie sprawozdawczym.

Ryzyko
Spis treści
Następna sekcja