O Grupie Azoty

Struktura Grupy Kapitałowej

Pod koniec 2021 roku Grupa Kapitałowa składała się ze spółki dominującej Grupa Azoty S.A. oraz dziewięciu spółek bezpośrednio zależnych wraz ze spółkami zależnymi pośrednio i stowarzyszonymi.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
P
[102-3] [102-4] [IR - Ład korporacyjny]

Pod koniec 2021 roku Grupa Kapitałowa składała się ze spółki dominującej Grupa Azoty S.A. oraz dziewięciu spółek bezpośrednio zależnych wraz ze spółkami zależnymi pośrednio i stowarzyszonymi. Siedziba Grupy Azoty S.A. znajduje się Tarnowie. Choć naszą Grupę tworzy wiele spółek, działamy jako jedna, zintegrowana marka - Grupa Azoty. Dzięki takiej centralizacji osiągamy efekt synergii, który pozwala lepiej wykorzystać potencjał poszczególnych zakładów i korzystnie wpływa zarówno na wysokość przychodów, jak i na redukcję kosztów. Najważniejsze decyzje ekonomiczne podejmowane są na poziomie całej Grupy, przy zachowaniu podmiotowości i samodzielności prawnej spółek w jej obrębie.

Jednostka dominująca, czyli Grupa Azoty S.A., prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową w zakresie tworzyw inżynieryjnych, półproduktów do ich wytwarzania oraz nawozów azotowych. Spółka, oprócz obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku, jest również notowana w indeksach zagranicznych MSCI Emerging Markets.

Jednostka Dominująca i jej podmioty zależne na 31 grudnia 2021 roku.

Zobacz, czym się zajmują pozostałe spółki tworzące Grupę Azoty i poznaj naszą strukturę
[102-5] [102-18]

Spółki zależne od Grupy Azoty S.A., tworzące grupę kapitałową Grupa Azoty:

 • Grupa Azoty Puławy 

specjalizacja: produkcja nawozów azotowych, mocznika granulowanego, saletry amonowej, siarczanu amonu i roztworu saletrzano-mocznikowego (RSM®), melaminy, nadtlenku wodoru, kaprolaktamu
Siedziba: Puławy

 • Grupa Azoty Police 

specjalizacja: produkcja nawozów azotowych, nawozów wieloskładnikowych oraz bieli tytanowej
Siedziba: Police

 • Grupa Azoty Kędzierzyn 

specjalizacja: produkcja nawozów azotowych oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów
siedziba: Kędzierzyn-Koźle

 • Grupa Azoty Compounding

specjalizacja: wyspecjalizowane tworzywa inżynieryjne powstałe w wyniku uszlachetniania tworzyw sztucznych
Siedziba: Tarnów

 • Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol Grzybów

specjalizacja: wydobycie i przetwórstwo siarki oraz produkcja siarki płynnej, granulowanej, nierozpuszczalnej, mielonej, pastylkowanej i płatkowanej
siedziba: Grzybów

 • Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne

specjalizacja: usługi projektowe związane z pełną obsługą projektowa procesów inwestycyjnych w przemyśle chemicznym
Siedziba: Tarnów

 • Grupa Azoty Koltar

specjalizacja: usługi z branży kolejowej, naprawy podwozi kolejowych oraz zbiorników cystern dostosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych.
siedziba: Tarnów

 • Grupa Azoty ATT Polymers Guben

specjalizacja: produkcja poliamidu-6 (PA-6)
siedziba: Guben (Niemcy)

 • COMPO EXPERT Holding Münster

specjalizacja: produkcja nawozów specjalistycznych
siedziba: Münster (Niemcy)

 • Grupa Azoty Polyolefins

specjalizacja: spółka odpowiedzialną za realizację inwestycji Polimery Police.
siedziba: Police


[102-5][102-18]

Struktura Grupy Azoty na dzień 31.12.2021 roku

Zobacz najważniejsze zmiany własnościowe w naszych spółkach w 2021 roku
[102-10]

[102-10]

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które miały miejsce w 2021 roku w zakresie formy własności spółek Grupy Azoty. Po szczegółowe informacje zapraszamy do lektury dostępnego na stronie internetowej Grupy Azoty „Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku ”.

 • Umorzenie udziałów w spółce Prozap 
 • Umorzenie udziałów w spółce Remzap
 • Wystąpienie spółki Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego z konsorcjum EKO TECHNOLOGIES 
 • Podwyższenia kapitału zakładowego COMPO EXPERT Turkey Tarim Sanai ve Ticaret Ltd. şirketi 
 • Wykup akcji Grupy Azoty SIARKOPOL 
 • Połączenie spółek zależnych Grupa Azoty POLICE z Supra Agrochemia 

Zarządzamy naszą Grupą w sposób, który gwarantuje osiągnięcie celów strategicznych. Wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania zgodny z międzynarodowymi standardami i zbudowany na podstawie zasad priorytetowego traktowania klientów, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń. Bazujemy na koncepcji ciągłego doskonalenia.

Naszymi priorytetami od lat pozostają: 

 • wysoka jakość produktów, 
 • dbałość o bezpieczeństwo technologiczne i techniczne, 
 • troska o środowisko, 
 • bezpieczeństwo procesowe, 
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
 • poprawa efektywności energetycznej. 
Zobacz naszą strukturę nadzorczą
[102-18]Pracą Grupy Azoty S.A. kieruje zarząd. Na dzień 31.12.2021 r. w jego skład wchodzą1:

102-18

Tomasz Hinc, prezes zarządu
Kompetencje w spółce: 
 • kierowanie pracami zarządu
 • zarządzanie korporacyjne
 • nadzór właścicielski
 • HR
 • audyt wewnętrzny
 • komunikacja, PR, sponsoring i CSR
 • Compilance
 • obsługa prawna
 • reprezentowanie Grupy Azoty S.A.

Mariusz Grab, wiceprezes zarządu
 Kompetencje w spółce:
 • procesy zakupowe
 • procesy teleinformatyczne
 • bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo
 • integracja surowcowa i półproduktowa
 • Prezes Zarządu Grupa Azoty Police

dr hab. Filip Grzegorczyk, wiceprezes zarządu
Kompetencje w spółce: 
 • transformacja energetyczna i Nowy Zielony Ład
 • regulacje, sprawy publiczne i ochrona rynku
 • ryzyko korporacyjne
 • logistyka


Tomasz Hryniewicz, wiceprezes zarządu
Kompetencje w spółce: 
 • zarządzanie sprzedażą Segmentu Biznesowego Agro i Segmentu Biznesowego Tworzyw
 • zarządzanie standardami obsługi klienta
 • zarządzanie portfelem produktów
 • Prezes Zarządu Grupa Azoty Puławy

dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu
Kompetencje w spółce: 
 • badania i rozwój
 • innowacje
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
 • współpraca z uczelniami
 • monitoring realizacji inwestycji
 • dialog społeczny
 • planowanie strategiczne i monitoring realizacji strategii
 • strategiczne zarządzanie projektami
 • Nowy Zielony Ład oraz Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

Marek Wadowski, wiceprezes zarządu
Kompetencje w spółce: 
 • zarządzanie finansami i polityką rachunkowości
 • monitoring realizacji planów
 • planowanie, budżetowanie i kontroling
 • relacje inwestorskie

Zbigniew Paprocki, członek zarządu, dyrektor generalny
Kompetencje w spółce: 
 • Dyrektor Generalny
 • integracja procesów produkcyjnych w Grupie Azoty S.A.
 • utrzymanie aktywów produkcyjnych, postoje i remonty
 • infrastruktura krytyczna
 • bezpieczeństwo techniczne, przeciwpożarowe i środowiskowe

1 13 maja 2021 roku rada nadzorcza podjęła uchwały w sprawie odwołania z zarządu spółki wiceprezesa zarządu Witolda Szczypińskiego oraz członka zarządu Artura Kopcia, ze skutkiem na koniec 17 maja 2021 roku. 13 maja 2021 roku rada nadzorcza podjęła też uchwałę w sprawie powołania z dniem 18 maja 2021 roku wiceprezesa zarządu Marka Wadowskiego, jak również w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów kandydata na członka zarządu spółki XII kadencji wybieranego przez pracowników spółki, na mocy, której uznano wybór kandydata Zbigniewa Paprockiego. 

Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych członków zarządu opisano w Sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku .

Rada nadzorcza Grupy Azoty S.A.

Rada nadzorcza Grupy Azoty S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy Azoty. Jej kompetencje są opisane w Statucie Spółki i obejmują między innymi:

 • powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
 • ocenę wniosków zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 • ocenę sprawozdania zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz grupy kapitałowej Grupa Azoty,
 • zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich spółki,
 • opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez zarząd do rozpatrzenia walnemu zgromadzeniu,
 • udzielanie zarządowi zgody na dokonanie istotnych czynności prawnych.

Skład rady nadzorczej Grupy Azoty S.A. na dzień 31.12.2021 r.:

 • Magdalena Butrymowicz - przewodnicząca rady nadzorczej, 
 • Wojciech Krysztofik - wiceprzewodniczący rady nadzorczej, 
 • Robert Kapka - sekretarz rady nadzorczej, 
 • Monika Fill - członek rady nadzorczej, 
 • Bartłomiej Litwińczuk - członek rady nadzorczej, 
 • Michał Maziarka - członek rady nadzorczej, 
 • Marcin Mauer - członek rady nadzorczej, 
 • Janusz Podsiadło – członek rady nadzorczej, 
 • Roman Romaniszyn - członek rady nadzorczej.

Rada Grupy

Zarząd Grupy Azoty S.A. jest wspomagany przez Radę Grupy, w której skład wchodzą zarządy kluczowych spółek grupy kapitałowej. Rada doradza, opiniuje i inicjuje działania usprawniające zarządzanie oraz najważniejsze zmiany w organizacji. Do kompetencji Rady należy opiniowanie założeń budżetów spółek oraz założeń planów wieloletnich. Rada służy również jako platforma usprawniająca komunikację, współpracę i wymianę informacji.


O Grupie Azoty
Spis treści
O Grupie Azoty