Nasze podejście do zarządzania

Ustanowiliśmy spójne i kompleksowe zasady, których przestrzeganie wspomaga nas w procesach zarządzania i zapewnia zgodność działalności Grupy Azoty z prawem, regulacjami wewnętrznymi, standardami etycznymi oraz najlepszymi praktykami i standardami biznesowymi.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
U
[IR - Ład korporacyjny]

Ustanowiliśmy spójne i kompleksowe zasady, których przestrzeganie wspomaga nas w procesach zarządzania i zapewnia zgodność działalności Grupy Azoty z prawem, regulacjami wewnętrznymi, standardami etycznymi oraz najlepszymi praktykami i standardami biznesowymi. Na nasz System Zarządzania Zgodnością składają się kodeksy i polityki, przyjmowane uchwałami zarządów poszczególnych spółek.

System Zarządzania Zgodnością tworzą między innymi:

Kodeks postępowania etycznego
[102-16] [103-2] [206-1] [102-41]

[102-16] [103-2]

W Grupie Azoty działamy etycznie. Jesteśmy organizacją godną zaufania interesariuszy i odpowiedzialnie prowadzącą swój biznes. Działamy zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania, które są spójne z wartościami przyjętymi przez wszystkie spółki tworzące Grupę Azoty. Nasz sposób działania opiera się na Kodeksie postępowania etycznego, w którym spisaliśmy priorytety związane z kształtowaniem postaw pracowniczych i budową relacji z otoczeniem. W dokumencie tym wskazujemy, jakiego sposobu postepowania można oczekiwać od Grupy Azoty i jej pracowników. Wszystkie zawarte w nim deklaracje traktujemy z najwyższą powagą i poczuwamy się do obowiązku ich wypełniania - chcemy, aby to jak działamy, odpowiadało w pełni temu, o czym piszemy w Kodeksie. Zapisy Kodeksu mają również zastosowanie do naszych klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy. Kodeks postępowania etycznego jest częścią systemu zarządzania zgodnością umożliwiającego efektywną kontrolę i nadzór nad zgodnością w zakresie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, norm branżowych i dobrych praktyk. Do wdrożenia systemu oraz monitorowanie jego funkcjonowania i efektywności upoważniony jest menadżer ds. zarządzania zgodnością.

Nasz Kodeks postępowania etycznego jest dokumentem jawnym i dostępnym na naszych stronach korporacyjnych.

Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty: 

  • określa wartości i zasady etyczne prowadzenia biznesu z interesariuszami, dostawcami oraz lokalną społecznością;
  • deklaruje intencję zapewnienia pracownikom równych szans zatrudnienia, awansu oraz doskonalenia zawodowego;
  • wskazuje sposoby zgłaszania przypadków naruszenia zasad etyki do bezpośredniego przełożonego lub menadżera ds. zarządzania zgodnością;
  • definiuje sposoby zarządzania konfliktem interesów oraz ryzykiem korupcji.

Staramy się, aby każdy z wielu tysięcy naszych pracowników znał zapisy Kodeksu i stosował je w codziennej pracy. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Grupy są zobowiązani do zapoznania podległych im pracowników z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi. Od 2020 roku wszystkie osoby, które rozpoczynają pracę w Grupie Azoty oraz wszyscy nowi dostawcy, którzy chcą współpracować z naszą organizacją muszą pisemnie poświadczyć zapoznanie się z naszym Kodeksem postępowania etycznego oraz towarzyszącymi mu politykami. W związku z aktualizacjami polityk w 2021 roku poświadczenia takie były zbierane również od wcześniej zatrudnionych już osób. 

Gospodarność, która oznacza dla nas oparte na zasadach rachunku ekonomicznego oraz odpowiedzialne dysponowanie aktywami materialnymi i niematerialnymi znajdującymi się w posiadaniu Grupy Azoty. Gospodarujemy nimi w sposób zapewniający maksymalizowanie korzyści zarówno po stronie akcjonariuszy, jak i po stronie pozostałych interesariuszy.

Profesjonalizm – dbamy o to, aby podejście do zarządzania organizacją, standardy działania i systemy kontroli były dobrze zaprojektowane, efektywne i zapewniały realizację naszej strategii biznesowej. Profesjonalizm to postawa, która oznacza dla nas wymóg dokładania najwyższej staranności, wykorzystywania w codziennej pracy posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji biznesowych.

Współpraca – przez współpracę rozumiemy kształtowanie wzajemnych relacji tak, aby maksymalizować korzyści Grupy Azoty, a jednocześnie uwzględniać i szanować interesy drugiej strony. Oznacza ona dla nas komunikację skierowaną na osiąganie porozumienia, budowanie zaufania i realizowanie wspólnych celów. 

Szacunek wyraża się w niepodejmowaniu działań czy decyzji oraz nieformułowaniu wypowiedzi, które naruszają godność innej osoby. Oznacza dla nas obowiązek poszanowania dla narodowości, rasy, płci, wieku, niepełnosprawności, religii, orientacji politycznej oraz seksualnej, a także dla zróżnicowanych poglądów i opinii. 

Transparentność, czyli otwarte komunikowanie zarówno naszych decyzji, podejmowanych działań i wpływających na nie przesłanek, jak i oczekiwań oraz standardów Grupy Azoty. Postawę tę przyjmujemy we wszystkich obszarach naszej działalności, z wyjątkiem tych, które ze względów biznesowych lub z uwagi na przepisy prawa muszą pozostać niejawne.

Odpowiedzialność oznacza dla nas kierowanie się we wszystkich przedsięwzięciach troską o bezpieczeństwo i dobrostan pracowników, klientów i innych ludzi, na których nasze działania mogą mieć wpływ, dbałością o stan środowiska naturalnego oraz jakość życia społeczności lokalnych, w których funkcjonujemy, a także poszanowaniem dla powierzonych nam zasobów materialnych i niematerialnych.

[206-1]

W 2021 roku przeciwko dominującym spółkom naszej Grupy nie toczyły się postępowania sądowe związane z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

Związki zawodowe

W sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem zarządzamy także kwestiami relacji ze związkami zawodowymi. Szanujemy możliwość zrzeszania się pracowników, a z przedstawicielami związków zawodowych chcemy budować poprawne stosunki oparte na dialogu i wzajemnym zrozumieniu potrzeb. W naszych zakładach nie powołano rady pracowników.

Liczba związków zawodowych i liczba pracowników należących do związków zawodowych

Liczba związków zawodowychLiczba pracowników należących do związków zawodowych – w osobach
Poziom struktury2020202120202021
Grupa Azoty KĘDZIERZYN33946991
Grupa Azoty POLICE61 8691 791
Grupa Azoty PUŁAWY982 4012 438
Grupa Azoty S.A.551 3601 480
Suma23226 5766 700


DOBRA PRAKTYKA

W Grupie Azoty Puławy funkcjonuje Forum Dialogu – cykliczne spotkania pracodawcy ze wszystkimi działającymi w spółce związkami zawodowymi. Prezentowane są tam informacje dotyczące najważniejszych aspektów działalności Grupy Azoty Puławy oraz prowadzone dyskusje na temat wniosków oraz inicjatyw propracowniczych. W spółce działa też zespół ds. negocjacji zakładowego układu zbiorowego pracy powołany do rozmów i konsultacji z organizacjami związkowymi na temat zmian w zakresie regulacji objętych tym układem. Negocjacje dotyczą wniosków zarówno pracodawcy, jak i związków zawodowych.

[102-41]

Pracownicy objęci zakładowymi układami zbiorowymi pracy
Procent pracowników objętych zakładowymi układami zbiorowymi pracy
Grupa Azoty KĘDZIERZYN1
Grupa Azoty POLICE2
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty S.A.3
20202021202020212020202120202021
98%
98,7%
100%
100%
100%
100%
99%99%


1 W Grupie Azoty Kędzierzyn z ogólnej liczy zatrudnionych z regulacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wyłączony jest Zarząd oraz wyższa kadra menedżerska.
2 W Grupie Azoty Police z ogólnej liczy zatrudnionych z regulacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wyłączony jest Zarząd.
3 W Grupie Azoty S.A. z ogólnej liczy zatrudnionych z regulacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wyłączone są osoby na kontraktach menadżerskich.

Kodeks antykorupcyjny
[102-16] [102-17] [205-2] [205-3]

[102-16]

W Grupie Azoty nie ma zgody na jakiekolwiek przejawy korupcji. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do skrupulatnego przestrzegania Kodeksu antykorupcyjnego, który uszczegóławia zasady opisane w tym obszarze w Kodeksie postępowania etycznego. Kodeks antykorupcyjny wprost i w sposób niepozostawiający żadnego pola do niewłaściwej interpretacji zakazuje wszelkich bezpośrednich lub pośrednich rodzajów i form korupcji. Zakazane na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej Grupy Azoty jest oferowanie, wręczanie, składanie obietnicy wręczenia czy autoryzacji wręczenia korzyści majątkowej oraz przyjmowanie takich korzyści w jakiejkolwiek formie. Nasz Kodeks zabrania też nepotyzmu, kumoterstwa oraz przekazywania korzyści partiom politycznym lub kandydatom na funkcje publiczne.

Kodeks jest dostępny dla wszystkich pracowników między innymi w firmowym intranecie, w sekcji ZARZĄDZANIE ZGODNOŚCIĄ. Można tam znaleźć definicję nieprawidłowości, odpowiednie regulacje oraz informacje o specjalnych czerwonych skrzynkach na terenie zakładów wraz ze zdjęciami ich lokalizacji.

[102-17]

Zgodnie z Kodeksem antykorupcyjnym każdy pracownik, który ma podejrzenia wystąpienia korupcji, nepotyzmu lub kumoterstwa jest zobowiązany maksymalnie w ciągu siedmiu dni poinformować o tym menedżera ds. zarządzania zgodnością. Może skorzystać z przeznaczonych do tego kanałów opisanych w Polityce zgłaszania nieprawidłowości.  Dodatkowo w naszym intranecie na głównej stronie znajduje się sekcja „Zgłoś nieprawidłowość/nadużycie”. Po kliknięciu otwiera się strona zawierająca adres, na który można zgłosić zdarzenie oraz link do Polityki zgłaszania nieprawidłowości.

Przestrzegamy naszych reguł antykorupcyjnych i tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych. Akceptacja zapisów antykorupcyjnych jest warunkiem podpisania umowy z Grupą Azoty. Kwestie te reguluje Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych. Kontrahenci muszą też pisemnie poświadczyć, że nie biorą udziału w oszustwie podatkowym, a oferowane przez nich produkty nie pochodzą z przestępstwa i nie są przedmiotem obrotu w ramach karuzeli podatkowej.

[205-2]

W 2021 roku 93% pracowników zapoznało się z kodeksem i procedurami antykorupcyjnymi. Każdy nowo zatrudniony pracownik ma obowiązek przeczytać te dokumenty, co poświadcza podpisując się pod stosownym oświadczeniem. Oświadczenia są ewidencjonowanie w trybie miesięcznym. Z przepisami antykorupcyjnymi obowiązkowo zapoznajemy również najwyższe kierownictwo Grupy Azoty. Członkowie zarządów spółek potwierdzają ten fakt, gdy obejmują swoje stanowiska.

Z przepisami antykorupcyjnymi obowiązkowo zapoznajemy również najwyższe kierownictwo Grupy Azoty. Członkowie zarządów spółek zapoznają się z nimi obejmując stanowiska . W 2021 roku 100% członków organów zarządczych, zapoznało się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi organizacji.

DOBRA PRAKTYKA

Wszyscy pracownicy naszych wiodących spółek nadzorujący pracę co najmniej jednego pracownika zostali w 2021 roku zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu compliance, które obejmuje wewnętrzne regulacje antykorupcyjne. Osoby te muszą również zapoznać się z przygotowanymi przez Centralne Biuro Antykorupcyjne materiałami dotyczącymi korupcji w biznesie.

[205-3]

W 2021 roku nie odnotowaliśmy również ani jednego przypadku korupcji czy oszustwa w spółkach Grupy Azoty.

Śledztwo dotyczące oszustw na szkodę Grupy Azoty Police

Prokuratura Regionalna w Szczecinie kontynuuje śledztwo w sprawie przestępstw, w tym oszustw i niedopełnienia obowiązków na szkodę Spółki. Zgodnie z komunikatami Prokuratury w związku ze stawianiem kolejnych zarzutów oraz zastosowaniem środków zapobiegawczych zgromadzono obszerny materiał dowodowy w tej sprawie (w tym opinie biegłych oraz dokumentacja z postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego), który wskazuje na zaistnienie przestępstwa w związku z nabyciem i wykonywaniem umowy nabycia akcji African Investment Group S.A. przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Doszło między innymi do celowego zawyżenia wartości akcji African Investment Group S.A., a w trakcie wykonywania umowy nabycia akcji, nie spełniono warunków dokonywania płatności. W wyniku tych działań miało dojść do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spółki, poprzez wydatkowanie do sierpnia 2015 r. przeszło 28 mln USD.

[205-2]

Liczba pracowników, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi organizacji w podziale na kategorie pracowników
Kategorie pracowników
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty POLICE
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty S.A.4

2021202120212021
Aparatowi
6801 1611 042Brak danych
Inne robotnicze
1304201 020Brak danych
Kierownicy
105112168Brak danych
Laboranci
127187157Brak danych
Mistrzowie
90143262Brak danych
Samodzielni
1306152Brak danych
Specjaliści
280459612Brak danych
Wyższa kadra menedżerska
203062Brak danych
Suma1 5622 5183 475-


4 W 2021 roku 1 970 pracowników (87%) Grupy Azoty S.A. zapoznało się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi organizacji. Spółka nie agreguje danych w tym zakresie w podziale na kategorie pracownicze. 

Procent pracowników, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi organizacji w podziale na kategorie pracowników
Kategorie pracowników
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty POLICE
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty S.A. 5

2021202120212021
Aparatowi
94,7193,1093,20Brak danych
Inne robotnicze
98,4891,3093,32Brak danych
Kierownicy
94,5997,3990,32Brak danych
Laboranci
96,9591,6782,63Brak danych
Mistrzowie
95,7490,5197,04Brak danych
Samodzielni
91,5585,7188,37Brak danych
Specjaliści
93,0293,4895,33Brak danych
Wyższa kadra menedżerska
95,2496,7788,57Brak danych
Średnia94,6792,8192,35-


5 W 2021 roku 1 970 pracowników (87%) Grupy Azoty S.A. zapoznało się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi organizacji. Spółka nie agreguje danych w tym zakresie w podziale na kategorie pracownicze. Procent pracowników został policzony jako stosunek liczby pracowników, którzy zapoznali się z procedurami do sumy zatrudnionych na 31.12.2021 r. oraz zwolnionych w 2021 r.


Liczba członków organów zarządczych, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi organizacji

Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty POLICE
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty S.A.
Suma
2021544720

Procent członków organów zarządczych, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi organizacji6

Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty POLICE
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty S.A.
Suma
2021100,00100,00100,00100,00100,00


6 Zaraportowane liczby odzwierciedlają wyłącznie stan zatrudnienia na 31.12.2021 r.

Polityka prezentowa
[102-16]

[102-16]

W Grupie Azoty przyzwalamy niekiedy na wręczanie i przyjmowanie prezentów, bowiem przyjęte jest, że może to ułatwiać budowę oraz rozwój relacji biznesowych. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że niektóre prezenty mogą zostać uznane za formę korupcji lub zaszkodzić reputacji Grupy Azoty. Dlatego opracowaliśmy i wdrożyliśmy w całej Grupie Politykę prezentową. Reguluje ona szczegółowo ogólne zasady opisane w Kodeksie postępowania etycznego i Kodeksie antykorupcyjnym. Nasza Polityka wyposaża pracowników w wiedzę, jakiego rodzaju prezenty można wręczać lub przyjmować w związku z wykonywaną pracą. Każdorazowo sytuacje muszą być uzasadnione okolicznościami biznesowymi, a wartość prezentu nie może przekraczać 200 zł. Jego wręczenie musi się odbyć w sposób transparentny, a jednocześnie nie powinno naruszać obiektywizmu i swobody osądu obdarowanego. Regularne (w kwocie powyżej 400 zł w ciągu roku) wręczanie tej samej osobie prezentów jest zakazane. Nasi pracownicy nie mogą również przekazywać prezentów osobom pełniącym funkcje publiczne. Wyjątki od tej reguły są precyzyjnie określone i związane z wydarzeniami oficjalnymi – dopuszczalna wartość wręczanych z takich okazji kwiatów, kartek lub rzeczy oznaczonych logo Grupy Azoty nie może przekraczać 200 zł.

Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów

Dbamy o to, aby prywatne relacje towarzyskie, rodzinne i finansowe naszych pracowników nie wpływały na podejmowane decyzje zawodowe. Nasza Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów definiuje sytuacje potencjalnie konfliktowe i wskazuje właściwe zachowania w przypadku ich wystąpienia. Wszyscy pracownicy mają obowiązek poinformowania przełożonego minimum siedem dni przed podjęciem decyzji o sytuacjach, w których wydanie decyzji mogłoby się wiązać z konfliktem interesów.

Polityka zgłaszania nieprawidłowości
[102-17] [406-1]

[102-17]

Chcemy bezzwłocznie reagować na każdy przypadek nieprawidłowości w naszej Grupie. Dlatego wdrożyliśmy spójną i efektywną Politykę zgłaszania nieprawidłowości. Kierujemy ją do wszystkich interesariuszy naszych spółek, a zasady i reguły Polityki obowiązują na każdym szczeblu struktury. Zobowiązujemy naszych pracowników do niezwłocznego sygnalizowania nieprawidłowości:

  • osobiście do przełożonego lub do stałego członka zarządu;
  • telefonicznie do menedżera ds. zarządzania zgodnością;
  • e-mailem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na adres: sygnalista@grupaazoty.com;         
  • za pomocą tradycyjnego listu wysłanego pocztą lub wrzuconego do jednej z czerwonych skrzynek pocztowych, które znajdują się na terenie zakładów spółek Grupy Azoty. 

Jeśli osoba zgłaszająca nie zaznaczy inaczej, domyślnie traktujemy wszystkie spływające zawiadomienia jako poufne. Gwarantujemy pełną anonimowość – tożsamość sygnalistów może zostać ujawniona tylko wtedy, gdy takie ujawnienie stanowi obowiązek spółki z Grupy Azoty wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązujemy się nie dochodzić tożsamości osób, które nie ujawniły jej w zgłoszeniu . Osobom zgłaszającym nieprawidłowości w dobrej wierze nie grożą w związku ze zgłoszeniem żadne konsekwencje o charakterze odwetowym. Będą one chronione w szczególności przed wszelkimi przejawami dyskryminacji, nękania, zastraszania, ostracyzmu czy innymi rodzajami niewłaściwego lub nierównego traktowania ze strony spółek Grupy Azoty lub innych pracowników. Zgłoszona nieprawidłowość jest każdorazowo wyjaśniana w toku wewnętrznego postępowania.

[102-17] [406-1]

W 2021 roku w Grupie Azoty Police otrzymaliśmy trzy zgłoszenia nieprawidłowości. Zespół ds. realizacji Polityki zgłaszania nieprawidłowości przeprowadził postępowania wyjaśniające i stwierdził jeden niepotwierdzony przypadek mobbingu, jeden przypadek molestowania oraz przypadek naruszenia standardów etycznych pomiędzy dwoma pracownikami. Po przeprowadzonych postępowaniach wydano rekomendację wypracowania i wdrożenia procedury przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu, w tym seksualnemu oraz innym zachowaniom niepożądanym. Dodatkowo zarekomendowano opracowanie i przeprowadzenie cyklicznych szkoleń dla wszystkich pracowników spółki z zakresu wiedzy na temat zjawiska dyskryminacji, mobbingu, jak również innych niepożądanych zachowań, metod zapobiegania ich występowaniu oraz konsekwencji ich wystąpienia.

[406-1]

Liczba przypadków dyskryminacji7
Poziom struktury
Przypadki dyskryminacji

20202021
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
00
Grupa Azoty POLICE
02
Grupa Azoty PUŁAWY
00
Grupa Azoty S.A.
10


7 Zgodnie z GRI dyskryminacja rozumiana jest jako traktowanie lub efekt traktowania ludzi w sposób nierówny poprzez nałożenie na nich nierównego obciążenia lub odmowy świadczeń zamiast traktowania wszystkich sprawiedliwie na podstawie ich indywidualnych osiągnięć. Dyskryminacja odnosi się również do molestowania rozumianego jako szereg komentarzy lub działań negatywnie odbieranych przez osobę, do której są kierowane. Uwzględnione zostały incydenty dotyczące dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religie, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy lub inne ważne przejawy dyskryminacji dotykające pracowników lub interesariuszy zewnętrznych.

Wszystkie dokumenty w języku polskim i angielskim są publiczne i dostępne w internecie, na naszych stronach korporacyjnych.

Ryzyko
Spis treści
Innowacje