Nasz raport

Oddajemy w Państwa ręce raport zintegrowany prezentujący wyniki finansowe i niefinansowe Grupy Azoty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
O
[102-50] [102-51] [102-52] [IR - Podstawa sporządzenia i prezentacji raportu]

Oddajemy w Państwa ręce raport zintegrowany prezentujący wyniki finansowe i niefinansowe Grupy Azoty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Przedstawiono w nim informacje nt. Strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030 oraz zaprezentowano model tworzenia wartości. Dokument zawiera także sekcję poświęconą odpowiedzi Grupy na ryzyka wynikające ze zmian klimatycznych zgodnie z metodyką TCFD oraz opis przygotowań Grupy na wyzwania rynkowe i regulacyjne w przyszłości. Poprzedni raport zintegrowany Grupy Azoty – za 2020 rok – został opublikowany w grudniu 2021 roku. Raporty przygotowywane są w cyklu rocznym.

[102-54]

Publikacja została opracowana według międzynarodowych standardów raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative (GRI Standards) w wersji Core. Wykorzystane zostały także zalecenia TCFD dotyczące ujawnienia informacji związanych z klimatem, jak również wybrane wskaźniki z wytycznych do raportowania ESG Giełdy Papierów Wartościowych. Treść i układ raportu oparte są także na zaleceniach Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (IIRC).

Zakres i zasięg danych, stosowane standardy i wytyczne

[102-45] 

Raport opisuje działania i wyniki pozafinansowe czterech kluczowych spółek Grupy Kapitałowej:

 • Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (jednostka dominująca);
 • Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (Grupa Azoty Kędzierzyn; ZAK);
 • Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. z siedzibą w Puławach (Grupa Azoty Puławy);
 • Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach (Grupa Azoty Police).

Poza wymienionymi spółkami skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje jeszcze siedem podmiotów (spółki zależne Grupy Azoty S.A.): COMPO EXPERT Holding GmbH, Grupę Azoty ATT Polymers GmbH (Guben, Niemcy), Grupę Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (Tarnów), Grupę Azoty Koltar Sp. z o.o. (Tarnów), Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. (Grzybów), Grupę Azoty Folie Sp. z o.o. w likwidacji oraz Grupę Azoty Compounding Sp. z o.o. 

Dane finansowe zaprezentowane w raporcie pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Azoty.

Weryfikacja raportu

[102-56]

W celu zapewnienia najwyższej staranności przygotowanie treści raportu wspomagał Zespół Sustainability Consulting Central Europe firmy doradczej Deloitte. W procesie zbierania danych uczestniczyło ok. 116 osób z czterech głównych spółek Grupy. Raport został ponadto poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez KPMG.

[102-10][102-48][102-49]

Poza opisanymi zmianami w zakresie formy własności opisanymi w rozdziale O Grupie Azoty w raportowanym okresie nie nastąpiły inne znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury lub łańcucha wartości firmy. Względem raportu zintegrowanego Grupy Azoty za 2020 rok nastąpiła korekta następujących danych: 102-8 (aktualizacja liczby wszystkich pracowników) oraz 302-1 (aktualizacja bezpośredniego i pośredniego zużycie energii przez organizację). Ponadto nastąpiła zmiana metodyki raportowania bądź sposobu prezentacji wskaźników GRI: 405-2 (usunięcie pozycji „Zarząd” w kategoriach pracowniczych) oraz 201-4 (podział na inne kategorie wsparcia finansowego).

Nie zaszły znaczące zmiany w zakresie zidentyfikowanych istotnych tematów w stosunku do ubiegłorocznego raportu.

[102-53]

Jesteśmy zainteresowani Państwa opinią na temat naszego raportu oraz zakresem informacji, jakie chcieliby Państwo znaleźć w jego kolejnej edycji. W tej sprawie, a także w sprawie zamówienia egzemplarza raportu prosimy pisać na adres: katarzyna.kapustka@grupaazoty.com

Kontakt dla mediów: Rzecznik prasowy Grupy Azoty rzecznik@grupaazoty.com

Kontakt dla inwestorów: Zespół relacji inwestorskich ir.tarnow@grupaazoty.com 

[102-43] [102-44] [102-46]

Proces powstawania raportu

1. Identyfikacja

Proces tworzenia raportu oparliśmy na kluczowych filarach strategii na lata 2021-2030 zidentyfikowanych przez Grupę Azoty w 2021 roku.

Dodatkowo wykorzystaliśmy wyniki przeprowadzonej w 2018 roku sesji dialogowej z kluczowymi interesariuszami zewnętrznymi Grupy, m.in. z instytucjami społecznymi, partnerami biznesowymi, rolnikami oraz publicznymi ośrodkami kultury. W 2019 roku przeprowadziliśmy dodatkowe badania interesariuszy oraz poddaliśmy wewnętrznej analizie raporty opracowane przez międzynarodowe agencje ratingowe. 

2. Priorytetyzacja

W 2018, 2021 i 2022 roku przeprowadziliśmy anonimową ankietę wśród naszych pracowników oraz interesariuszy zewnętrznych. Tegoroczna ankieta poruszała tematy z nowopowstałej Strategii ESG Grupy Azoty opierając się na pięciu kluczowych filarach strategicznych: Klimat i środowisko, Zrównoważone produkty, Zrównoważony łańcuch dostaw, Najbliższe otoczenie oraz Przyjazne i bezpieczne miejsce pracy. W ankiecie wzięło udział 353 interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.

Zidentyfikowane przez interesariuszy tematy w najnowszym badaniu ankietowym zostały następnie poddane priorytetyzacji przez Grupę Azoty na podstawie kwestii poruszanych podczas poprzednich badań interesariuszy oraz wywiadów z kadrą zarządzającą Grupy Azoty.

3. Walidacja

Podczas spotkania z przedstawicielami Grupy Azoty podsumowane zostały dwa pierwsze etapy definiowania treści raportu oraz potwierdzono ostateczną listę istotnych tematów. 

[102-44] [102-47] [103-1]

Dla interesariuszy zewnętrznych Grupy Azoty najważniejszymi zagadnieniami, które powinny być raportowane, są:

 1. Uczciwe i rzetelne relacje z partnerami biznesowymi
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Efektywność energetyczna (np. ograniczenie zużycia energii)
 4. Innowacyjna i przyjazna środowisku produkcja
 5. Transformacja energetyczna (np. zmiana źródeł energii na OZE)

Dla pracowników Grupy Azoty najważniejszymi zagadnieniami, które powinny być raportowane, są:

 1. Warunki zatrudnienia
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Rozwój zawodowy, szkolenia
 4. Efektywność energetyczna (np. ograniczenie zużycia energii)
 5. Uczciwe i rzetelne relacje z partnerami biznesowymi

W procesie priorytetyzacji określono znaczenie istotnych aspektów dla Grupy Azoty oraz jej otoczenia (tj. niskie, średnie i wysokie) i przedstawiono na schemacie poniżej. Poniższe aspekty zostały opisane w poszczególnych sekcjach raportu.

Matryca istotności

 1. Dekarbonizacja i redukcja emisji
 2. Transformacja energetyczna (np. zmiana źródeł energii na OZE)
 3. Efektywność energetyczna (np. ograniczenie zużycia energii)
 4. Gospodarka obiegu zamkniętego i redukcja zużycia zasobów
 5. Zielone produkty
 6. Zrównoważone rolnictwo oraz pozyskiwanie surowców
 7. Wsparcie partnerów biznesowych w przestrzeganiu Kodeksów 
 8. Kryteria wyboru i oceny dostawców uwzględniające aspekty ESG
 9. Współpraca z partnerami biznesowymi (wspólne wypracowywanie zrównoważonych rozwiązań)
 10. Wpływ na rozwój rynków lokalnych
 11. Działania na rzecz lokalnych społeczności
 12. Dialogi z przedstawicielami lokalnych społeczności
 13. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 14. Równość, różnorodność, otwartość
 15. Rozwój zawodowy, szkolenia
Najbliższe otoczenie
Spis treści
Nasz raport