Najbliższe otoczenie

Działania na rzecz lokalnej społeczności

W Grupie Azoty poczuwamy się do odpowiedzialności za nasze najbliższe otoczenie.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
S
[IR – Prezentacja wyników] [103-1] [103-2]

W Grupie Azoty poczuwamy się do odpowiedzialności za nasze najbliższe otoczenie. Od wielu lat angażujemy się społecznie i prowadzimy szeroką działalność sponsoringową. Zależy nam na zwiększaniu wiedzy lokalnych społeczności na temat charakteru działalności zakładów Grupy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa. Chcemy nadal wspierać inicjatywy, stowarzyszenia i grupy działające zgodnie z naszymi wartościami etycznymi. Co roku pomagamy organizować setki mniejszych i większych wydarzeń, które dostarczają mieszkańcom rozrywki, zapewniają edukację, podnoszą świadomość patriotyczną lub po prostu pozwalają miło spędzić czas z rodziną i znajomymi. Wspieramy sportowców i kibiców, uczniów i nauczycieli, samorządowców i lokalnych działaczy oraz artystów i wszystkich tych, którzy chcą podziwiać ich dzieła.

Będziemy również zwiększać rolę CSR w kulturze korporacyjnej spółek, z uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego ukierunkowanego na wspieranie instytucji społecznych.

Chcemy, aby podejmowane przez spółki inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności budowały i utrwalały wizerunek Grupy jako cenionego partnera i sąsiada. Zwiększamy atrakcyjność regionów, w których funkcjonuje Grupa Azoty, jako miejsc, gdzie warto mieszkać, pracować, rozwijać pasje i zaspokajać ambicje. Dla dzieci i młodzieży tworzymy jak najlepsze warunki edukacyjne i zdrowotne.

Działania promocyjne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, które przyczyniają się do umacniania wizerunku całej Grupy Azoty, realizowane są przez departament korporacyjny w Tarnowie. W każdej ze spółek wdrożono odpowiednie polityki regulujące działalność społeczno-sponsoringową, obszary zaangażowania społecznego i przekazywanie darowizn.

Formalną podstawę naszych działań społeczno-sponsoringowych stanowi opracowana i wdrożona w 2013 roku Polityka działalności społeczno-sponsoringowej w Grupie Azoty oraz zasady jej funkcjonowania w Grupie, opracowana i wdrożona w 2020 roku Polityka CSR spółek Grupy Kapitałowej. Pomocy charytatywnej udzielamy według zasad przyjętej w 2013 roku Polityki darowizn Grupy Azoty oraz Regulaminu udzielania darowizn Grupy Azoty S.A. Spółki należące do Grupy Azoty sporządzają kwartalne raporty z realizacji swoich planów prowadzenia działalności społeczno-sponsoringowej i przekazują je Grupie Azoty S.A., a ta, na wniosek rady nadzorczej, przedstawia sprawozdanie z ich realizacji. Każda spółka przedkłada radzie nadzorczej raport w sprawie efektywności działań sponsoringowych dotyczących finansowania sportu zawodowego. Po zakończeniu realizacji umów sponsoringowych rada nadzorcza opiniuje raport zawierający analizę efektywności działań w tym zakresie. Informacje te są następnie publikowane, zgodnie ze statutem, w sprawozdaniu z działalności zarządu.

[wskaźnik własny]

Całkowita kwota darowizn przeznaczona na cele społeczne

2021
Grupa Azoty Kędzierzyn509 178 zł
Grupa Azoty Police569 457 zł
Grupa Azoty Puławy900 252 zł
Grupa Azoty S.A.332 109 zł
Suma2 310 996 zł


[415-1]

W 2021 roku, zgodnie z Polityką darowizn Grupy Azoty, nie przekazywano darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze.

Pośrednio społeczności lokalne wspieramy również poprzez odprowadzanie podatków lokalnych do jednostek samorządu terytorialnego. W 2021 roku należności budżetowe odprowadzane do gospodarki dzięki działalności kluczowych spółek Grupy Azoty wyniosły ponad 124 mln zł.

[203-2]

Wysokość podatków lokalnych w podziale na kategorie [w PLN]
Kategoria podatkówGrupa Azoty KĘDZIERZYNGrupa Azoty POLICEGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty S.A.Suma

2020202120202021202020212020202120202021
Od nieruchomości26 084 96127 230 20533 789 21735 115 89440 459 46340 805 71516 089 59421 049 333116 423 235124 201 147
Leśny774854922 7882 567003 2803 066,00
Od środków transportowych6 5096 5092 9733 12223 15426 0540032 63635 685,00
Rolny49493 1503 051001 1851 1874 3844 287,00
Suma26 091 52627 236 77033 795 82535 122 55940 485 40540 834 33616 090 77921 050 520116 463 535124 244 425
[203-1] [Wskaźnik własny]

W Grupie Azoty wszystkie spółki przestrzegają zapisów Polityki społeczno-sponsoringowej, Polityki darowizn oraz Polityki prowadzenia zaangażowania społecznego (CSR), jak również podejmują działania mające na celu udział lokalnych społeczności w podejmowanych działaniach operacyjnych. 100% operacji czterech kluczowych spółek Grupy Azoty odbywa się z wdrożeniem zaangażowania społeczności lokalnej, oceny wpływu lub programów rozwojowych.

Przeczytaj więcej o naszych politykach związanych z działalnością społeczną i sponsoringową

Istotnymi elementami, które przyczyniają się do realizacji długofalowej strategii rozwoju Grupy Azoty są działania w zakresie społeczno-sponsoringowym oparte na obowiązującej w organizacji Polityce społeczno-sponsoringowej. Poprzez działalność społeczno-sponsoringową Grupa Azoty buduje swój wizerunek nie tylko jako podmiotu osiągającego dobre wyniki ekonomiczne, lecz także jako firmy odpowiedzialnej społecznie. Grupa Azoty korzysta z zasobów środowiska naturalnego, dlatego też podejmuje działania społeczno-sponsoringowe ukierunkowane przede wszystkim na kwestie lokalne i potrzeby mieszkańców regionu. W ramach swoich inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych Grupa Azoty w szczególności dba o rozwój regionów, w których działają tworzące ją spółki, a jednocześnie stara się, aby wydźwięk wybranych sponsorowanych przedsięwzięć i projektów był ponadregionalny. 

Poprzez przekazywanie darowizn – proces uregulowany w Polityce darowizn – chcemy reagować na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz osób indywidualnych w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności wspieramy projekty przyczyniające się do podnoszenia jakości opieki medycznej, wspomagające rozwój dzieci i młodzieży na płaszczyźnie społecznej oraz edukacyjnej, a także lokalne inicjatywy z korzyścią dla społeczności.

Wybrane cele darowizn opisane w Polityce darowizn:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna; 
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
 • ochrona i promocja zdrowia; 
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 • wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Celem Polityki prowadzenia zaangażowania społecznego (CSR) jest określenie zasad podejmowania działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy poprzez CSR budować pozytywną reputację marki oraz pozyskiwać uznanie i sympatię opinii publicznej. Zależy nam na dotarciu do istotnych dla Grupy Azoty podmiotów i środowisk, zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Wybrane cele polityki CSR:

 • inicjatywy ważne dla społeczności lokalnej; 
 • projekty służące poznaniu i upowszechnianiu historii oraz tradycji polskiego przemysłu chemicznego, a także rozwojowi polskiego przemysłu chemicznego;
 • programy naukowo-badawcze mające na celu ochronę środowiska naturalnego i przeciwdziałanie degradacji zasobów naturalnych;
 • propagowanie poszanowania tożsamości narodowej i kulturowej Polski; 
 • ekologia i ochrona środowiska;
 • promocja wiedzy, w szczególności poprzez udział w konferencjach, seminariach i kongresach dotyczących obszaru szeroko rozumianej chemii i rolnictwa;
 • sport amatorski i rekreacja, w tym sport indywidualnych sportowców, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych; 
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Zasady dotyczące współpracy ze społecznością uwzględniają również kodeksy postępowania etycznego Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty Puławy, Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Kędzierzyn. Dokumenty wskazują, że spółki:

 • prezentują postawę otwartą i nastawioną na dialog ze społecznością lokalną,
 • w kontaktach z przedstawicielami społeczności lokalnych dbają o poszanowanie ich godności i dobrego imienia,
 • w sytuacjach konfliktowych poszukują rozwiązań, które zapewniałyby dbanie o uprawnione interesy każdej ze stron,
 • są wrażliwie na potrzeby otoczenia,
 • nie kierują się w swoich działaniach poglądami politycznymi.
Zobacz działania sponsoringowe i społeczne Grupy Azoty S.A.

Wybrane przykłady wspierania rozwoju regionalnego i społecznego:

 • Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes dofinansowanie Koncertu Jubileuszowego „Puellae Orantes & Przyjaciele,
 • Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) przy Grupie Azoty S.A. cykliczne wsparcie działalności statutowej Oddziału PTTK działającego przy Grupie Azoty S.A., prowadzonej w głównej mierze na rzecz pracowników Grupy Azoty S.A., ich rodzin i emerytów,
 • Stowarzyszenie KANON – wsparcie działalności Świetlicy Środowiskowej „Przystań” która działa na rzecz Mościckiej społeczności, a szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży korzystających codziennie z opieki i pomocy dydaktycznej,
 • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, które jest miejscem spotkań wielu pokoleń i tworzenia lokalnej społeczności. Swoją misję Centrum realizuje wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w tym seniorów, 
 • Tarnowskie Towarzystwo Sportowe Azoty wsparcie działalności statutowej Towarzystwa powstałego z inicjatywy pracowników Grupy Azoty S.A. Ideą jego jest powrót do tradycji organizacji imprez sportowych, dedykowanych dla pracowników i ich rodzin w czasie wolnym od pracy,
 • Z okazji Dnia Ziemi Grupa Azoty S.A. zaprosiła dzieci do konkursu Budujemy domki dla owadów. Zadaniem uczestników konkursu było zbudowanie domków dla owadów, które umożliwiają im nocleg i schronienie oraz miejsce do przezimowania. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac.

Wybrane przykłady wsparcia w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzkiego:

 • Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro - wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia działającego na rzecz poprawy jakości życia dzieci. Organizacja zajmuje się edukacją, terapią i rehabilitacją dzieci z niepełną sprawnością, udziela wsparcia i pomocy rodzicom dzieci poprzez przeprowadzanie konsultacji specjalistycznych i organizację zajęć oraz aranżowanie spotkań rekreacyjnych, zarówno dla dzieci, jak i ich rodzin,
 • Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Prometeusz” - wsparcie działalności Statutowej stowarzyszenia, w tym udziału podopiecznych Stowarzyszenia w X Ogólnopolskim Meetingu Jeździeckim Olimpiad Specjalnych,
 • Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START - wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia zajmującego się szkoleniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zrzeszonej w trzech sekcjach sportowych: pływanie, lekka atletyka oraz podnoszenie ciężarów,
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Tytusa Chałubińskiego przy Grupie Azoty S.A. - wsparcie działalności statutowej Klubu HDK działającego przy Grupie Azoty S.A. Członkowie klubu przez lata jego funkcjonowania oddali ponad 21 100 litrów krwi,
 • Fundacja Dar dla Potrzebujących wsparcie działalności statutowej Fundacji działającej na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych. Główny obszar jej działalności jest pomoc społeczna, szczególnie w zakresie samopomocowym oraz charytatywnym.

Dodatkowo, w ramach działań na rzecz osób potrzebujących, w 2021 roku Grupa Azoty S.A. włączyła się w akcję Szlachetna Paczka, obejmując swoim wsparciem trzy rodziny z regionu tarnowskiego.

Wybrane przykłady wspierania lokalnego sportu zawodowego i amatorskiego:

 • Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów (siatkówka),
 • Grupa Azoty Unia Tarnów (piłka ręczna),
 • Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów (piłka nożna, futsal), 
 • Unia Tarnów Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna (żużel). 

Wybrane przykłady wspierania ogólnopolskiego sportu zawodowego i amatorskiego:

 • sponsoring niektórych reprezentantów Polski w skokach narciarskich (m.in. Piotra Żyły, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczoła1 ),
 • główny sponsor zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle i Zakopanem, 
 • sponsoring etapu Tour de Pologne, 
 • patronat Mistrzostw Polski w Szachach, 
 • bezpośrednia współpraca z Malwiną Kopron, polską lekkoatletką specjalizującą się w rzucie młotem, brązową medalistką igrzysk olimpijskich w 2021 roku. 

1 do października 2021 roku

Wybrane przykłady wspierania kultury:

 • współpraca z Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej - współpraca w ramach bieżącej działalności Centrum, które podejmuje działania na rzecz krzewienia muzyki klasycznej i edukacji kulturalnej oraz upowszechniania wiedzy o swoim Patronie – wybitnym pianiście i kompozytorze, wielkim patriocie i mężu stanu Ignacym Janie Paderewskim. Centrum jest organizatorem wydarzeń kulturalnych od lat wpisanych w kalendarz artystyczny muzycznej Polski,
 • współpraca z Tarnowskim Stowarzyszeniem Artystycznym ArtContest przy organizacji festiwalu jazzowego 13th Jazz Contest, 
 • współpraca z Centrum Sztuki Mościce oraz przy wystawie plenerowej „Mościce mam w sercu”, zlokalizowanej przy bramie głównej Grupy Azoty oraz przy budynku Centrum Sztuki Mościce. Przedstawiono na niej kilkaset fotografii archiwalnych z lat 1927-1996, które pochodzą z kronik Centrum Sztuki Mościce, zasobów archiwalnych Grupy Azoty S.A., archiwów Zespołu Szkół Technicznych oraz albumów rodzinnych osób prywatnych,
 • współpraca z producentem Tadeuszem Syką przy realizacji filmu „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”. 

Całkowita kwota darowizn dokonanych na cele społeczne w 2021 roku przez Grupę Azoty S.A. wyniosła ok. 332 tys. zł. Wśród największych beneficjentów znaleźli się Stowarzyszenie Prometeusz, Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START, Gdańska Fundacja Korczaka, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Fundacja Dar dla Potrzebujących oraz Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie.

Zobacz działania sponsoringowe i społeczne Grupy Azoty Kędzierzyn

Wybrane przykłady wspierania rozwoju regionalnego i społecznego:

 • pomoc finansowa i merytoryczna w przygotowaniu wydarzeń i seminariów naukowych organizowanych przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, m.in. przy publikacji XXII Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich pod redakcją naukową Edwarda Nycza oraz XXVI Kędzierzyńsko-Kozielskiego Seminarium Naukowego „Świat życia codziennego czasu powstań śląskich z perspektywy stulecia”,
 • pomoc w wydaniu prewencyjnego kalendarza przeciwpożarowego przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego,
 • pomoc pracownikom-wolontariuszom w organizacji corocznej akcji „10 metrów słodkości”; Grupa Azoty Kędzierzyn zakupiła paczki świąteczne, które – razem z paczkami przygotowanymi przez pracowników – trafiły do instytucji pomocy społecznej opiekujących się  dziećmi w trudnej sytuacji życiowej - obdarowane instytucje: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę", Dom Pomocy Społecznej św. Karola, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu, Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek", Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Brzdąc", Świetlica Socjoterapeutyczna „ARKA" oraz Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Dobra Rodzina". 

Wybrane przykłady wspierania sportu amatorskiego:

 • wsparcie Fundacji Bartłomieja Mroza – parabadmintonisty, który występuje w grupie osób z upośledzeniem kończyn górnych. Utworzył również Fundację swojego imienia, która ma na celu promocję i popularyzację badmintona i parabadmintona w Polsce. Bartłomiej Mróz reprezentował w 2021 roku Polskę na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio,
 • patronat nad Akademią Piłkarską Chemik Kędzierzyn-Koźle,
 • wsparcie Mistrzostw Polski Modeli Pływających klas M,
 • wsparcie XI edycja zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży „Koziołki Pływackie”,
 • wsparcie Letnich Mistrzostw Okręgu Opolskiego w pływaniu,
 • pomoc w organizacji wielu imprez biegowych, m.in. Biegu Nyskiego, Biegu Pamięci Powstań Śląskich, IX Biegu Mikołajkowego,
 • wsparcie Karoliny Michałek, zawodniczki w podnoszeniu ciężarów, podczas zawodów „Ogólnopolskie Igrzyska LZS w Spale”,
 • pomoc w organizacji wyścigu kolarskiego IV CROSS Niepodległa o Puchar Prezesa Grupy Azoty ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu,
 • wsparcie Pucharu Polski w szachach w Opolu. 

DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty Kędzierzyn od lat wspomaga najbardziej zasłużony w historii krajowy męski klub siatkarski. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to dziewięciokrotny mistrz Polski, dziewięciokrotny zdobywca Pucharu Polski, dwukrotny zdobywca Superpucharu Polski i dwukrotny – w tym w 2021 roku - triumfator Ligi Mistrzów.

Kędzierzyńska spółka jest także sponsorem głównym Pogoni Prudnik, jednego z najstarszych klubów koszykarskich w Polsce, który od sezonu 2014/2015 gra w I lidze koszykówki mężczyzn.

 


Wybrane przykłady wspierania inicjatyw kulturalnych:

 • wsparcie obchodów Dni Księstwa Kozielskiego połączone z Dniem Kadeta w Kędzierzynie-Koźlu, których organizatorem była Fundacja Orląt Opolskich,
 • pomoc w organizacji X edycji plenerowego wydarzenia muzycznego Gitariada 40 w Kędzierzynie-Koźlu, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury,
 • wsparcie Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Wrzosowisko”,
 • wsparcie organizacji Targów Książki nad Odrą i akcji „Płynne czytanie” organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną,
 • pomoc w przygotowaniu Tygodnia Patriotycznego w Kędzierzynie-Koźlu organizowanego przez Muzeum Ziemi Kozielskiej,
 • wsparcie V Gali Koncertu Czterech Kultur w Kędzierzynie-Koźlu organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Echo Kresów”,
 • wsparcie II Festiwalu Reportażu Sportowego „Patyk” w Opolu organizowanego przez Telewizję Polską,
 • pomoc w organizacji uroczystości odsłonięcia gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w ramach Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 2021. 

Wybrane przykłady wspierania inicjatyw edukacyjnych:

 • wsparcie organizacji IX Międzyszkolnego Konkursu Chemicznego „Chemiczna Głowa” w szkole patronackiej Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu,
 • ufundowanie Nagrody im. Mariana Górnego za innowacyjne projekty technologiczne i techniczne.

Całkowita kwota darowizn i wsparcia społecznego Grupy Azoty Kędzierzyn w 2021 roku wyniosła ponad 509 tys. zł. Wśród największych beneficjentów znaleźli się Towarzystwo sportowe Chemik, Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Dom Pomocy Społecznej św. Karola w Kędzierzynie-Koźlu, Fundacja Bartłomieja Mroza i Fundacja Stolicy Piosenki Polskiej.

Zobacz działania sponsoringowe i społeczne Grupy Azoty Police

Wybrane przykłady wspierania rozwoju regionalnego i społecznego:

 • współpraca ze Spółdzielnią Socjalną „Pożyteczni”, aktywizującą osoby z niepełnosprawnościami. Spółdzielnia prowadzi dwa punkty gastronomiczne, w których podopieczni mogą m.in. podnosić swoje kwalifikacje oraz integrować się ze społeczeństwem;
 • pomoc w aktywizacji zawodowej repatriantów. List intencyjny w tej sprawie został w 2021 roku podpisany z przedstawicielami powiatu polickiego. Repatrianci otrzymają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i umiejętności, co ułatwi im znalezienie zatrudnienia w spółce Grupy Azoty.

Wybrane przykłady wspierania inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia i życia ludzkiego:

 • Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK im. H. Dunanta w Policach. W 2021 roku podczas pięciu akcji poboru krwi przeprowadzonych na terenie spółki 136 osób oddało łącznie ponad 60 litrów krwi. Od 2018 roku Stowarzyszenie ponownie działa pod patronatem Grupy Azoty Police.

Wybrane przykłady wspierania sportu zawodowego i amatorskiego:

 • współpraca z żeńskim Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police, który w sezonie 2020/2021 obronił tytuł mistrza Polski i zdobył dziewiąty Puchar Polski, a także znalazł się w ósemce najlepszych drużyn w Europie w rozgrywkach Ligi Mistrzyń;
 • kontynuacja współpracy z Marcinem Lewandowskim, policzaninem, wielokrotnym halowym mistrzem Europy oraz brązowym medalistą mistrzostw świata w 2019 roku w biegu na 1500 metrów. Marcin Lewandowski w 2021 roku wystartował w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.
 • partner główny Zachodniopomorskiego Związku Szermierczego, który w 2021 roku zorganizował Puchar Polski Seniorów w szpadzie oraz Puchar Ziem Północnych dla dzieci i młodzieży we florecie i szpadzie;
 • współpraca z Klubem Piłkarskim Chemik Police, który bierze udział w rozgrywkach IV ligi. Klub prowadzi także Młodzieżową Akademię Piłkarską Police, w której kształci najmłodszych policzan, często dzieci pracowników Grupy Azoty Police. Akademia dołączyła do elitarnego grona szkółek piłkarskich certyfikowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej, otrzymując brązowy certyfikat. Wsparcie otrzymał także Uczniowski Klub Sportowy Champion zrzeszający tenisistów stołowych w różnych grupach wiekowych;
 • partnerstwo w imprezach sportowych – Dzikim Weekendzie oraz Biegu Mikołajkowym;
 • partnerstwo tytularne obozu judo w Dźwirzynie – Grupa Azoty Olympic Summer Camp;
 • partnerstwo Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Kobiet;
 • wsparcie Stowarzyszenia Klub Sportowy Hulk Team Police.

Wybrane przykłady wspierania inicjatyw edukacyjnych:

 • kontynuacja współpracy ze Starostwem Powiatowym w Policach związanych z utworzeniem szkoły branżowej I stopnia. Szkoła ma powstać w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach od roku szkolnego 2022/2023; 
 • patronat klasy o kierunku technik technologii chemicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach; uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w firmie oraz ubiegania się o stypendia;
 • nagrody dla laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Energia a środowisko oraz VIII Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego - oba konkursy zorganizował Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie; współpraca obejmuje także inne szczecińskie szkoły, w tym Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych czy Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej; uczniowie wybranych kierunków, podobnie jak w polickiej szkole, mają możliwość odbycia praktyk w spółce oraz uzyskania stypendium.

Wybrane przykłady wspierania działań upowszechniających tradycje narodowe i promujących postawy patriotyczne:

 • kontynuacja współpracy z Fundacją Polskich Wartości wspomagającą rodaków na kresach m.in. poprzez akcję Paczka dla Rodaka i Bohater na Kresach, której celem jest przekazywanie darów przed Świętami Wielkanocnymi i Bożym Narodzeniem.

Wybrane przykłady darowizn:

 • wsparcie Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie – przekazanie środków na remont konserwatorski wystrojów malarskich wnętrza kolegiaty NMP Królowej Świata,
 • wsparcie Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego – środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla kombatanta,
 • wsparcie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – środki na zakup sztandaru dla 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka ps. „Warta”,
 • wsparcie leczenia mieszkanki gminy Police chorej na rdzeniowy zanik mięśni,
 • wsparcie leczenia dziecka pracownika,
 • wsparcie pracownika spółki przy odbudowie domu, który spłonął,
 • wsparcie działalności Polickiego Stowarzyszenia Abstynentów Ostoja,
 • wsparcie Parafii Rzymskokatolickiej przy bazylice św. Jana Chrzciciela w organizacji premiery utworu „Alius Angelus” skomponowanego na beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • wsparcie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie przy tworzeniu przestrzeni rekreacyjno-terapeutycznej dla pensjonariuszy i ich rodzin,
 • wsparcie ZHP Hufiec Police – przekazanie funduszy na pokrycie

Całkowita kwota darowizn na cele społeczne w 2021 roku wyniosła 569 tys. zł. Wśród największych beneficjentów znalazły się Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie.

Zobacz działania sponsoringowe i społeczne Grupy Azoty Puławy

Wybrane przykłady wspierania rozwoju społeczności i regionu:

 • współpraca z Puławską Fundacją Osób Niepełnosprawnych PA-KT, 
 • współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im Szansę,
 • współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Bratek,
 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w organizacji świątecznej zbiórki darów dla rodzin potrzebujących pomocy, 
 • zbiórka plastikowych nakrętek na prośbę puławskiego hospicjum; od kilku lat na terenie spółki wystawiane są kosze na zbiórkę plastikowych nakrętek; kosze są opróżnianie przez pracowników hospicjum od kilku do kilkunastu razy w ciągu roku.

DOBRA PRAKTYKA

W 2021 roku pracownicy Grupy Azoty PUŁAWY już po raz drugi postanowili spełnić marzenia tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na wystawne, pełne upominków święta. Grono podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach - 12 wielodzietnych rodzin - przekazało listę wymarzonych prezentów, a liderzy-wolontariusze postarali się zebrać wśród pracowników wymienione w listach upominki. W akcję zaangażowało się około stu pracowników, w tym wszyscy członkowie zarządu. 

Wybrane przykłady wspierania bezpieczeństwa:

 • dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych działającym w otoczeniu spółki, 
 • budowa oświetlenia wzdłuż alei Tysiąclecia Państwa Polskiego,
 • budowa ścieżki rowerowej - 300-metrowy odcinek połączył istniejącą ścieżkę rowerową z bramką rowerową usytuowaną przy bramie nr 2 spółki. Dzięki inwestycji znacznie poprawiło się bezpieczeństwo osób dojeżdżających rowerami do pracy w zakładach azotowych, ale też mieszkańcy Puław zyskali nową trasę do organizowania wycieczek rowerowych. Wcześniej rowerzyści musieli zjeżdżać na bardzo ruchliwą i wąską ulicę i poruszać się po niej razem z samochodami, co stwarzało zagrożenie.

Wybrane przykłady wspierania pracowników:

 • wdrożenie elastycznego czasu pracy – pracownicy biurowi mogą korzystać z elastycznych godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy i za zgodą przełożonego rozpoczynać pracę w godzinach 6–9 i kończyć w godzinach 14–17,
 • pilotaż drugiej dodatkowej wolnej godziny dla pracowników biurowych, co pozwala na skrócenie tygodnia pracy do 38 godzin.

Wybrane przykłady wspierania sportu zawodowego i amatorskiego:

 • współpraca z Klubem Sportowym Piłki Ręcznej Azoty-Puławy. Jest to utytułowana drużyna piłki ręcznej występująca obecnie w PGNiG Superlidze, pięciokrotny brązowy medalista mistrzostw Polski. Rok 2021 drużyna zakończyła na 3. miejscu w tabeli,
 • współpraca z Klubem Sportowym Wisła Puławy. Jest to klub wielosekcyjny z seniorską drużyną piłki nożnej, która w sezonie 2020/2021 awansowała do II ligi. Rundę jesienną sezonu 2021/2022 zakończyła na 10. miejscu w tabeli,
 • współpraca klubem żużlowym Speedway Motor Lublin. Drużyna występuje w PGE Ekstralidze i jest wicemistrzem Polski 2021 roku, 
 • współpraca z MKS Padwa Zamość. Jest to klub piłki ręcznej występujący w I lidze centralnej, 
 • współpraca z Laurą Bernat, 16-letnią utalentowaną pływaczką AZS UMCS Lublin, która w 2021 roku zdobyła tytuł mistrzyni Europy juniorów w pływaniu na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym,
 • współpraca z Lubelskim Klubem Przyjaciół Siatkówki LKPS Lublin. Klub w 2021 roku po rozgrywkach play-off awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej Plus Ligi, 
 • współpraca z Klubem Sportowym Edach Budowlani Lublin prowadzącym sekcję rugby w najwyższej klasie rozgrywkowej, 
 • współpraca z Klubem Sportowym Powiślak Końskowola. Drużyna seniorów piłki nożnej występuje w IV lidze Lubelskiej grupie 1, 
 • partnerstwo Gali Sportów Walki i Gali KFN 2. 
 • wsparcie inicjatyw łączących aktywność sportową i kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelskich – Biegu Tropem Wilczym, Biegu Solidarności Lubelskiej Lipiec 1980 oraz Biegu z Flagą o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego,
 • wsparcie klubów sportowych należących do Akademii Sportu Puławy, 
 • kontynuacja programu Akademia Sportu dla dzieci trenujących piłkę nożną. Głównym celem jest współpraca z klubami sportowymi oraz zespołami działającymi w otoczeniu Grupy Azoty Puławy.

DOBRA PRAKTYKA

Pod koniec października 2021 roku puławska Grupa Azoty Arena była gospodarzem IV Turnieju Akademii Sportu Grupy Azoty PUŁAWY. W imprezie udział wzięło ponad 100 dzieci z lokalnych klubów piłkarskich. Zgodnie z nowymi zasadami PZPN-u Turniej Akademii Sportu miał dać możliwość zabawy wszystkim dzieciom. Tym samym nie liczono strzelonych bramek (poza klasyfikacją strzelców), ani nie wyłoniono zwycięzcy turnieju.

Wybrane przykłady wspierania inicjatyw kulturalnych:

 • współpraca z Puławskim Ośrodkiem Kultury Dom Chemika, 
 • współpraca z Teatrem Muzycznym w Lublinie, 
 • współpraca z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym i Parafią Rzymsko-Katolicką pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym przy organizacji letnich koncertów organowych, 
 • zaangażowanie w produkcję filmu „Nieznany autor”, który dokumentuje wydarzenia z okresu stanu wojennego i wydarzenia w kopalni Wujek,
 • sponsoring strategiczny widowiska artystycznego „Pasja”, zrealizowanego z okazji Świąt Wielkanocnych, 
 • pomoc przy organizacji dożynek wojewódzkich,
 • wsparcie renowacji zabytkowego kościoła w Kraśniku, 
 • wsparcie remontu XVIII-wiecznego ołtarza w kościele w Dorohuczy,
 • patronat nad Festiwalem Prezentacje Form Muzyczno-Teatralnych Dźwięki słów – Trójmorze,
 • patronat nad Warsztatami Kowalskimi i Targami Sztuki Kowalskiej w Wojciechowie.

Wybrane przykłady wspierania inicjatyw edukacyjnych:

 • współpraca z Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach. We wrześniu 2021 roku zawarto nową umowę patronacką, która przedłużyła współdziałanie obu placówek na kolejne trzy lata. Spółka będzie wspierać szkołę, fundując stypendia i nagrody dla uczniów oraz specjalistyczny sprzęt do pracowni. Uczniowie technikum (na kierunkach technik technologii chemicznej, technik analityk, technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik programista) co roku będą odbywać praktyki w zakładach Grupy, a po zakończeniu nauki absolwenci z bardzo dobrymi wynikami mogą liczyć na zatrudnienie.

Wybrane przykłady wspierania działań upowszechniających tradycje narodowe i promujących postawy patriotyczne:

 • zaangażowanie w organizację obchodów 70. rocznicy śmierci por. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”,
 • zaangażowanie w organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Hymnów Szkolnych,
 • zaangażowanie w organizację uroczystości wojewódzkich związanych z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego,
 • zaangażowanie w organizację spotkania opłatkowego dla żołnierzy pełniących służbę na granicy RP.

Wybrane przykłady wspierania akcji ekologicznych:

 • patronat nad akcjami ekologicznymi dla dzieci, młodzieży i seniorów w prasie lokalnej,
 • popularyzacja dojazdów do pracy rowerami zamiast samochodami, 
 • wolontariat pracowniczy Zielona kadra, w którym pracownicy zrealizowali osiem projektów związanych ze sprzątaniem wybranych przez siebie terenów zielonych, 
 • opieka nad gniazdem sokoła wędrownego na kominie zakładowej elektrociepłowni – w 2021 roku w puławskim gnieździe przyszły na świat kolejne młode sokoły,
 • popularyzacja ornitologii dzięki cyklicznym audycjom w zakładowym radiowęźle, prezentującym gatunki ptaków występujących w okolicy. 

Całkowita kwota darowizn na cele społeczne w 2021 roku wyniosła 900 tys. zł. Wśród największych beneficjentów znalazły się następujące instytucje: Urząd Miasta Puławy, Stowarzyszenie Przyjaciół ZST Chemik w Puławach, Stowarzyszenie K.S. Hetman Zamość, kościół pw. Świętego Ducha w Kraśniku, Fundacja Lubelski Salon Artystyczny oraz Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego.

Najbliższe otoczenie
Spis treści
Bezpieczne i przyjazne miejsce pracy