Klimat i środowisko

Woda

Grupa Azoty S.A. wykorzystuje wodę do celów technologicznych, chłodniczych, uzdatniania do celów pitnych, jako surowiec do produkcji wód specjalnych oraz do celów ochrony przeciwpożarowej.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
G
[103-2] [303-1]

Grupa Azoty S.A. wykorzystuje wodę do celów technologicznych, chłodniczych, uzdatniania do celów pitnych, jako surowiec do produkcji wód specjalnych oraz do celów ochrony przeciwpożarowej. Woda, której używa spółka pochodzi z ujęcia powierzchniowego na prawym brzegu rzeki Dunajec oraz ujęcia podziemnego z otworów czwartorzędowych, z pierwszego poziomu wodonośnego. Wielkość poboru wody regulują pozwolenia wodno-prawne.

Spółka zaopatruje w wodę pitną podmioty zewnętrzne – zarówno firmy, jak i gospodarstwa prywatne. Stacja uzdatniania wody pitnej objęta jest systemem HACCP, zgodnie z którym proces produkcji wody pitnej monitorowany jest w całym łańcuchu – od ujęcia, przez uzdatnianie, aż do dystrybucji. Wysoką jakość wody zapewnia system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy ISO 22000:2005. Kontrola prowadzona jest poprzez bieżące analizy wykonywane w laboratorium Wydziału Produkcji i Dystrybucji Mediów oraz nadzór analityczny w ramach monitoringu kontrolnego sprawowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie. Ze względu na zakres analityczny monitoringu przeglądowego, badania analityczne zlecane są laboratorium MPWiK w Krakowie.

W Grupie Azoty S.A. woda przemysłowa pobierana z sieci po wykorzystaniu w Instalacji Luwy jest ponownie używana w trzech obiegach chłodniczych jako uzupełnienie strat. Niewykorzystany nadmiar wody z Luwy zawracamy do sieci wody przemysłowej. Grupa wdrożyła też instalację odwróconej osmozy oraz odzysk wody ze stacji uzdatniania kondensatów. Kondensaty parowe zawracane są z instalacji produkcyjnych do instalacji stacji uzdatniania kondensatów. Stacja uzdatniania kondensatów przyjmuje kondensaty, uzdatnia je w procesie demineralizacji i przekazuje odbiorcom w postaci tzw. wody preparowanej – zdemineralizowanej. Woda ta zasila kotły utylizatory. Służy też do uruchamiania instalacji Tarnoformu oraz jako uzupełnienie sieci wody grzewczej. Nadmiar kierowany jest do sieci wody zdemineralizowanej. W 2021 roku ilość wody powtórnie wykorzystanej wyniosła 1,484 mln m3, co stanowi 13% łącznie pobranej przez spółkę wody.

Grupa Azoty Police

Grupa Azoty Police zasilana jest w wodę z dwóch podstawowych źródeł - zachodniej odnogi rzeki Odry oraz Gunicy.

Pobierana przez Spółkę woda wykorzystywana jest do celów technologicznych, chłodniczych i przeciwpożarowych. Pomiary ilości poboru wód dokonywane są w sposób ciągły, na podstawie wskazań przepływomierzy, natomiast pomiar jakości wód przeprowadzany jest w regularnych odstępach czasu z częstotliwością raz na dwa miesiące przez akredytowane laboratorium. Pobór wody z rzeki Odry nie wpływa istotnie na stan wód rzeki. 

Ślad wodny spółki, czyli ilość wody zużywanej przez nią bezpośrednio i pośrednio, jest monitorowana. Ponieważ głównym źródłem poboru wód przez Grupę Azoty Police są morskie wody wewnętrzne, nie ma zagrożenia wystąpienia deficytu poboru tych wód. Deficyt taki występuje w przypadku rzeki Gunicy, z której pobór wody odbywa się okresowo w zależności od zasolenia wody z rzeki Odry. Ujęcie z rzeki Gunicy wybudowano wraz ze zbiornikiem retencyjno-wyrównawczym, dla zapewnienia odpowiedniej ilości wody bez naruszania zasobów hydrologicznych rzeki. Z uwagi na duże zasolenie rzeki Odry, spółka przeprowadziła też inwestycję budowy instalacji odsalania morskich wód wewnętrznych i wyeliminowania ryzyka przekroczenia rocznego limitu poboru wody z rzeki Gunicy. 

Grupa Azoty Puławy

Grupa Azoty Puławy pobiera wodę powierzchniową z Wisły i Kurówki, wodę podziemną na cele przemysłowe, energetyczne oraz bytowe we własnych obiektach oraz na potrzeby odbiorców zewnętrznych. Spółka posiada własne ujęcia wód oraz systemy ich uzdatniania. W zależności od potrzeb woda wykorzystywana na potrzeby produkcyjne oraz chłodnicze poddawana jest procesowi dekarbonizacji lub demineralizacji. 

Grupa Azoty Kędzierzyn

W Grupie Azoty Kędzierzyn woda wykorzystywana jest do celów technologicznych, chłodniczych, socjalnobytowych oraz jako surowiec do produkcji wód specjalnych i do celów ochrony przeciwpożarowej. Grupa pobiera wodę z ujęcia powierzchniowego z rzeki Odry, z ujęcia powierzchniowego z potoku Łącza, z wód podziemnych trzecio- i czwartorzędowych (ze studni głębinowych), a także dokuje zakupu wód z odwadniania Kopalni Piasku Kotlarnia S.A. Rok 2021 był kolejnym, w którym obniżeniu uległa ilość pobieranych wód - w stosunku do 2020 roku spadek ten wyniósł 3,6%, przy równoczesnym wzroście produkcji wyrobów (o 2,9%). Jest to efekt prac modernizacyjnych na instalacji produkcji amoniaku, prowadzonych w ramach Nowej Koncepcji Energetycznej. W 2021 roku w spółce nastąpiła też korzystna zmiana struktury poboru wód - odnotowano spadek udziału wód podziemnych w ogólnej ilości pobieranych wód (z 22% do 15%). Poprawa była możliwa dzięki większej dostępności wody powierzchniowej z potoku Łącza (wzrost poboru o 509,8 tys. m3, czyli 18,3%).

Pozostałe spółki Grupy
  • Grupie Azoty SIARKOPOL w Zakładzie Górniczym w Osieku zastosowano zamknięty obieg wód, co powoduje brak zrzutu ścieków do środowiska. Dzięki temu ilość wody poddanej recyklingowi wyniosła 2,202 mln m3, co stanowi 83% łącznie pobranej przez spółkę wody. 
  • COMPO EXPERT - w zakładzie produkcyjnym w Krefeld (Niemcy) większość wód powierzchniowych (z rzeki) wykorzystywana jest ponownie w procesie technologicznym, do trzech razy, zanim zostaną odprowadzone do publicznej sieci kanalizacyjnej.
  • Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego - przy hydrotransporcie popiołów na składowiska odpadów Czajka I i Czajka II w celu ograniczenia zużycia wody zostaje ona zawrócona i jest użyta w obiegu zamkniętym.

Grupa Azoty nie prowadzi działalności na obszarach z występującym deficytem wody.

[303-3]

Pobór wody ze wszystkich obszarów, w podziale na źródła [m3/Ml]1

Źródło wody
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty POLICE
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty S.A.

20202021202020212020202120202021
Gruntowa inna
005140000
Gruntowa słodka
1 542 174
974
005 325 331
5 875
395 000
327
Inna od podmiotów zewnętrznych00000000
Inna wyprodukowana wewnętrznie
00000000
Morska inna
00148 739 456
144 884
0000
Morska słodka00000000
Powierzchniowa słodka
3 747 795
3 654
1 785 700
1 693
72 987 482
77 850
10 770 000
10 994
Słodka gruntowa od podmiotów zewnętrznych
1 773 026
2 404
311 085
2740000
Suma7 062 995
7 032
150 836 246
146 851
78 312 813
83 725
11 165 000
11 321


1 Grupa Azoty nie dokonuje podziału na wodę niskozmineralizowaną oraz pozostałą z uwagi na brak zastosowania tego typu podziału w ramach prowadzonej działalności. Grupa Azoty Puławy oraz Grupa Azoty Kędzierzyn nie pobierają wody z obszarów z występującym deficytem wody. Dane za 2020 rok przedstawione są w metrach sześciennych. Od 2021 roku dane dotyczące wody raportowane są w mega litrach.

[303-3]

Pobór wody z obszarów z deficytem wody [m3/Ml]2

Źródło wody
Grupa Azoty POLICE
Grupa Azoty S.A.

2020202120202021
Gruntowa inna
0000
Gruntowa słodka
00395 000
327
Morska inna
0000
Powierzchniowa słodka
1 785 700
1 69310 770 000
10 994
Słodka gruntowa od podmiotów zewnętrznych
0000
Suma1 785 700
1 693
11 129 000
11 321

2 Grupa Azoty nie dokonuje podziału na wodę niskozmineralizowaną oraz pozostałą z uwagi na brak zastosowania tego typu podziału w ramach prowadzonej działalności. Grupa Azoty Puławy oraz Grupa Azoty Kędzierzyn nie pobierają wody z obszarów z występującym deficytem wody. Dane za 2020 rok przedstawione są w metrach sześciennych. Od 2021 roku dane dotyczące wody raportowane są w mega litrach.

[303-4]

Zrzut wody według miejsca przeznaczenia [m3/Ml]3

Miejsce zrzutuGrupa Azoty KĘDZIERZYNGrupa Azoty POLICEGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty S.A.

20202021202020212021202120202021
Inne organizacje00116 00000000
Podmioty zewnętrzne bez innych organizacji0000001 370 0000
Woda morska00110 669 343108 2680000
Woda powierzchniowa6 412 2685 981142 723 63832 54068 053 15867 2383 523 0004 739
Suma6 412 2685 981253 508 981140 80868 053 15867 2384 893 0004 739

3 Grupa Azoty nie dokonuje podziału na wodę niskozmineralizowaną oraz pozostałą z uwagi na brak zastosowania tego typu podziału w ramach prowadzonej działalności. Dane za 2020 rok przedstawione są w metrach sześciennych. Od 2021 roku dane dotyczące wody raportowane są w mega litrach.


Zrzut wody na wszystkie obszary w podziale na rodzaj wody [m3/Ml]4

Rodzaj wodyGrupa Azoty KĘDZIERZYNGrupa Azoty POLICEGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty S.A.

20202021202020212020202120202021
Słodka6 412 2685 98100067 2384 893 0004 739
Inna00110 669 343140 8080000
Suma6 412 2685 981110 669 343140 808067 2384 893 0004 739

4 Grupa Azoty nie dokonuje podziału na wodę niskozmineralizowaną oraz pozostałą z uwagi na brak zastosowania tego typu podziału w ramach prowadzonej działalności. Dane za 2020 rok przedstawione są w metrach sześciennych. Od 2021 roku dane dotyczące wody raportowane są w mega litrach.


Zrzut wody na obszary z występującym deficytem wody, w podziale na rodzaj wody [m3/Ml]5

Rodzaj wodyGrupa Azoty KĘDZIERZYNGrupa Azoty POLICEGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty S.A.

20202021202020212020202120202021
Słodka0000004 893 0004 739
Inna00000000

5 Grupa Azoty nie dokonuje podziału na wodę niskozmineralizowaną oraz pozostałą z uwagi na brak zastosowania tego typu podziału w ramach prowadzonej działalności. Dane za 2020 rok przedstawione są w metrach sześciennych. Od 2021 roku dane dotyczące wody raportowane są w mega litrach.


Zrzut wody w podziale na stopień oczyszczenia [m3/Ml]6

Stopień oczyszczeniaGrupa Azoty KĘDZIERZYNGrupa Azoty POLICEGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty S.A.

20202021202020212020202120202021
Brak oczyszczenia00110 669 343108 26800287 000268
Stopień 12 452 0102 429732 054 29532 54081 392 2101 62393 236 0003 15810
Stopień 2112 452 0102 429001 683 8201 6441 370 0001 313
Stopień 36 412 2685 981120068 044 15867 2381300
Suma11 316 2885 981142 723 638140 80868 044 1581467 238144 893 0004 739

6 Grupa Azoty nie dokonuje podziału na wodę niskozmineralizowaną oraz pozostałą z uwagi na brak zastosowania tego typu podziału w ramach prowadzonej działalności. Dane za 2020 rok przedstawione są w metrach sześciennych. Od 2021 roku dane dotyczące wody raportowane są w mega litrach.
7 Proces mechanicznego oczyszczania ścieków w Centralnej Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków obejmuje usuwanie ze ścieków skratek i piasku oraz usuwanie ze ścieków substancji tłuszczowych.
8 Neutralizacja, napowietrzanie, koagulacja, sedymentacja oddzielenie osadu, doczyszczanie ścieku oczyszczonego w zbiornikach retencyjno-uśredniających.
9 Węzeł Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych (COŚP) - oczyszczalnia mechaniczno-chemiczna
10 Wody chłodnicze
11 Stosowany proces mechaniczno-biologiczny
12 Stosowany proces usuwania ze ścieków skratek i substancji tłuszczowych na oczyszczalni "Piskorzowec". Ścieki poddawane są procesom samooczyszczania w zespole osadników ziemnych i zbiornika uśredniającego.
13 Węzeł (staw) III° biologicznego oczy­­sz­cza­nia - naturalne procesy biologicznego i fizykochemicznego samooczyszczania ze związków azotowych i organicznych. Za pośrednictwem kanału zrzutowego ścieki generowane przez Spółkę, w tym również oczyszczane na poszczególnych instalacjach oczyszczających, dopływają do węzła (stawu) III° biologicznego oczyszczania ścieków.
14 Wszystkie ścieki odprowadzane przez Grupę Azoty PUŁAWY w tym ze stopnia 1 i 2 kierowane są na 3 stopień oczyszczania

Klimat i środowisko
Spis treści
Klimat i środowisko