Klimat i środowisko

Energia

Konsekwentnie poprawiamy efektywność energetyczną w spółkach tworzących Grupę Azoty.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
K
[103-1] [103-2]

Konsekwentnie poprawiamy efektywność energetyczną w spółkach tworzących Grupę Azoty. Usprawniamy nasze procesy, sięgamy po nowoczesne i energooszczędne rozwiązania technologiczne oraz wspieramy wszystkie inicjatywy oszczędzające energię w naszej organizacji. Nasze inwestycje w 2021 roku obejmowały zarówno stosunkowo proste do wdrożenia działania, między innymi zainstalowanie energooszczędnych opraw oświetleniowych, jak i duże modernizacje procesów technologicznych, skutkujące znacznymi redukcjami zużycia energii. Wszystkie te starania przyniosły w skali roku zauważalne ograniczenie zużycia energii.

[302-4]

Oszczędności energetyczne dzięki ograniczeniu zużycia energii i zwiększeniu wydajności energetycznej [GJ]1


Grupa Azoty KĘDZIERZYNGrupa Azoty POLICEGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty S.A.
Oszczędności energetyczne dzięki ograniczeniu zużycia energii i zwiększeniu wydajności energetycznej [GJ]
20202021202020212020202120202021
8 550
9 78251 001
32 000
74 637
88 300
11 177
12 834

1 Nastąpiła korekta danych względem Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

Zmniejszenie zużycia energii ma również swój wymiar finansowy. Wdrożone rozwiązania pozwoliły tylko w 2021 roku zaoszczędzić w czołowych spółkach naszej grupy kapitałowej ponad 5,3 mln złotych. Wartość oszczędności uzyskanych dzięki ograniczeniu zużycia energii i zwiększeniu wydajności energetycznej wzrosła w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 o prawie 200 tys. zł.

Zobacz, jak oszczędzaliśmy energię
[302-4]

[302-4]

Grupa Azoty S.A.
 • budowa nowej chłodni wentylatorowej dla Wydziału Laktamu,
 • optymalizacja pracy wież granulacyjnych (etap I) – oszczędność 2694 GJ rocznie,
 • montaż falowników na dwóch pompach podających roztwór azotanu amonu do zbiornika naporowego na XI poziomie budynku produkcyjnego granulacji wieżowej – oszczędność 202 GJ rocznie,
 • projekt zabudowy instalacji do suchego odbioru żużla w Centrum Energetyki Grupy Azoty S.A.; realizacja inwestycji umożliwia wyłączenie układu hydrotransportu i ograniczenie zużycia energii elektrycznej i wody oraz rezygnację ze składowania żużla i odzysk suchego żużla przeznaczonego do wykorzystania w budownictwie drogowym,
 • budowa turbogeneratora wykorzystującego parę z Wydziału Kwasu Siarkowego i instalacji kwasu azotowego dwuciśnieniowego oraz rurociągu pary 4 MPa; efektem realizacji zadania będzie wykorzystanie odpadowej energii cieplnej do wytwarzania energii elektrycznej;
 • modernizacja energetyki, która zapewni źródło rezerwowo-szczytowe spełniające wymogi emisyjne wynikające z konkluzji BAT i utrzymanie trwałości zdolności produkcyjnej źródła ciepła technologicznego dla Grupy Azoty S.A.,
 • dostosowanie instalacji odsiarczania spalin do wymagań konkluzji BAT; efektem realizacji zadania będzie modernizacja kotła K5, będącego podstawowym źródłem ciepła dla Grupy Azoty S.A., do nowych wymogów określonych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z 31 lipca 2017 roku ustanawiającej konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznych,
 • instalacja neutralizacji (azotan amonu); realizacja projektu pozwoli na obniżenie zużycia energii cieplnej w parze w procesie produkcyjnym oraz na zmniejszenie negatywnego oddziaływania procesu produkcyjnego na środowisko,
 • modernizacja sieci wody grzewczej poprzez wymianę wyeksploatowanych rurociągów izolowanych w technologii sprzed 50 lat na nowy system rur preizolowanych pozwoli na znaczące ograniczenie strat energii cieplnej.
Grupa Azoty Puławy
 • zakup i zabudowa drugiego członu chłodnicy E-503 na III i V jednostce syntezy PA; w ten sposób zredukowaliśmy zużycie ciepła o 7113 GJ, 
 • budowa stacji podgrzewu wody z rzeki Kurówki na Wydziale Przygotowania i Preparowania Wody z wykorzystaniem ciepła odpadowego z instalacji PPA; inwestycja pozwoliła na ograniczenie zużycia ciepła o 32 390 GJ,
 • modernizacja jednostki próżniowej w układzie kolumn destylacyjnych TK, co pozwoliło ograniczyć zużycie ciepła o 48 797 GJ,
 • modernizacja mycia potasowego dla czwartego ciągu instalacji przygotowania gazu w Zakładzie Amoniaku, co przyczyniło się do ograniczenia ogólnej energochłonności procesu oraz zmniejszenia zrzutu ścieków. 
Grupa Azoty Police
 • wymiana pięciu zespołów pompowych wody zasilającej w EC-1 (łączna moc napędów wynosi 1,5MW),
 • zmiana sposobu sterowania pracą wentylatorów ciągu w EC2; nowe rozwiązanie jest oparte na przetwornicach częstotliwości, co pozwala na redukcję zużycia energii, zmodernizowano również układy zasilania i sterowania mieszadeł,
 • wymiana na energooszczędne oprawy oświetleniowe; podjęte działania pozwoliły na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 3 752 MWh,
 • wymiana wkładów wymienników ciepła C.O.,
 • regeneracja wymienników w obiegu EC2.
Grupa Azoty Kędzierzyn
 • termomodernizacja kolumn na Wydziale Alkoholi oraz Aldehydów,
 • wymiana kompresorów amoniaku,
 • termomodernizacja rurociagu pary 7MPa – zmniejszenie zużycia energii o 2872 GJ,
 • termomodernizacja instalacji Oxoplast – zmniejszenie zużycia energii o 3249 GJ.

W 2021 roku Grupa Azoty Kędzierzyn otrzymała certyfikat potwierdzający zgodność funkcjonującego w spółce systemu zarządzania energią z normą ISO 50001:2018. System pozwala w pełni kontrolować procesy związane z ekonomicznym wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej w obszarze kędzierzyńskiej spółki.

Pozostałe spółki Grupy
 • Grupa Azoty Fosfory wdrożyła rozwiązania techniczne pozwalające na redukcję zużycia przepompowni wody morskiej do chłodzenia kwasu siarkowego. W rezultacie Grupa zmniejszyła zużycie energii o 641 GJ.
 • Grupa Azoty Koltar zmniejszyła o 50 GJ zużycie energii elektrycznej dzięki wymianie punktów świetlnych, w tym wież oświetlających torowisko.
[302-1]

Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców2

Paliwa wykorzystane do wytworzenia energii elektrycznej wewnątrz organizacji w podziale na kategorie surowców energetycznych [GJ]

Kategorie surowców energetycznych3Grupa Azoty KĘDZIERZYNGrupa Azoty POLICEGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty S.A.
20202021202020212020202120202021
Ciepło w parze001 517 3731 401 2360000
Gaz ziemny oraz gaz ziemny wysokometanowy00004 1366 80214 7850
MEK000074 210100 78400
Mazut001 6933 0910000
Miał węglowy oraz węgiel energetyczny952 668926 8011 239 0601 128 0402 440 6312 756 9922 888 5842 944 547
Olej opałowy1 6011 5000000018 431
Suma 953 693928 3012 758 1262 532 3672 518 9772 864 5782 914 3972 962 978


2 Nastąpiła korekta danych względem Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
3 Wszystkie kategorie paliw wykorzystywane do wytworzenia energii elektrycznej pochodzą z nieodnawialnych źródeł energii. Spółki nie korzystają z paliw z odnawialnych źródeł energii.

Bezpośrednie i pośrednie zużycia energii przez organizację [GJ]


Grupa Azoty KĘDZIERZYNGrupa Azoty POLICEGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty S.A.
20202021202020212020202120202021
Elektryczność, ogrzewanie, chłodzenie i para nabywane w celach konsumpcyjnych - w GJ2 256 55542 537 9741 581 4321 721 8563 973 1504 287 560961 13941 115 374
Elektryczność, ogrzewanie, chłodzenie i para wytworzone przez organizację - w GJ6 228 08046 111 1999 328 0198 909 06716 581 68217 259 8552 308 76242 549 101
Elektryczność, ogrzewanie, chłodzenie i para sprzedane przez organizację - w GJ1 496 74941 784 016454 755555 0361 266 1931 536 008325 0534527 263
Całkowita konsumpcja energii wewnątrz organizacji - w GJ6 987 88646 865 15710 454 69610 075 88719 288 63920 011 4082 944 84843 137 212


4 Nastąpiła korekta danych o zużyciu energii podanych w raporcie zintegrowanym Grupy Azoty za rok 2020.

[302-3]

Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej EI5 [%]


Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty POLICE
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty S.A.
Rok20202021202020212020202120202021
Suma33.6430.86
33.04
33.23
47.51
50.81
50.55
49.13
∆2021/2020-8%
+1%+7%-3%

5 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego - stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku.

Klimat i środowisko
Spis treści
Klimat i środowisko