Klimat i środowisko

Bioróżnorodność

W Grupie Azoty udowadniamy, że działalność przemysłową w wielkiej skali można prowadzić w sposób odpowiedzialny i ekologiczny.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
W
[103-2] [304-1] [304-2]

W Grupie Azoty udowadniamy, że działalność przemysłową w wielkiej skali można prowadzić w sposób odpowiedzialny i ekologiczny. Od lat podejmujemy działania zapobiegawcze i rekompensujące nasze negatywne oddziaływanie na przyrodę. Część spółek Grupy sąsiaduje z terenami chronionymi lub zarządza ich obszarem. W 2021 roku nie odnotowaliśmy znaczącego negatywnego wpływu działalności spółek na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o wysokiej bioróżnorodności poza obszarami chronionymi.

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty S.A. zlokalizowana jest w Mościcach – dzielnicy Tarnowa położonej w zachodniej części miasta. Spółka nie zidentyfikowała w 2021 roku negatywnego wpływu produktów i usług na bioróżnorodność. W systemie zarządzania ryzykiem spółki, ryzyko związane z wpływem na bioróżnorodność jest nowo zidentyfikowanym ryzykiem, które w 2021 roku było w trakcie rozpoznania.

Zobacz, jak podchodzimy do rekomendacji TCFD

Grupa zarejestrowała swoje produkty zgodnie z rozporządzeniem REACH, opracowano również stosowne raporty bezpieczeństwa chemicznego. Wszystkie produkty posiadają instrukcje użytkowania dla klientów i karty charakterystyki obejmujące ewentualny wpływ na organizmy żywe. Okresowe kontrole organów administracyjnych nie wykazały nieprawidłowości.

Grupa Azoty Puławy

Grupa Azoty Puławy jest położona w kompleksie leśnym, na prawym brzegu Wisły, ok. trzy kilometry od Puław. W sąsiedztwie spółki znajdują się obszary chronione Natura 2000:

 • obszar Puławy,
 • Dolny Wieprz,
 • Płaskowyż Nałęczowski,
 • Dolina Środkowej Wisły,
 • Przełom Wisły w Małopolsce.

Spółka sąsiaduje też z następującymi rezerwatami, parkami i obszarami chronionego krajobrazu:

 • rezerwat przyrody Piskory,
 • rezerwat przyrody Łęg na Kępie w Puławach,
 • rezerwat przyrody Czapliniec koło Gołębia,
 • Kazimierski Park Krajobrazowy,
 • obszar chronionego krajobrazu Pradolina Wieprza,
 • obszar chronionego krajobrazu Kozi Bór.

Teren Spółki znajduje się w enklawie otoczonej korytarzami ekologicznymi Doliny Środkowej Wisły, Doliny Dolnego Wieprza oraz Małopolskiego Przełomu Wisły. Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu na potrzeby dokumentacji o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wykazują, że spółka nie przekracza standardów jakości powietrza poza granicą swojej własności.

Wielkość emisji ze źródeł hałasu zlokalizowanych na terenie Grupy Azoty Puławy nie skutkuje przekroczeniami dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory nocnej i dziennej na obszarach podlegających ochronie akustycznej.

W Grupie Azoty Puławy od 2005 roku funkcjonuje od lat gniazdo lęgowe sokoła wędrownego na kominie instalacji odsiarczania spalin. Od 2013 roku ptaki te wyprowadzają w nim corocznie lęgi. Gniazdo opuściło już ponad 20 młodych. Obiekt będący częścią elektrociepłowni mierzy 160 metrów i jest bardzo dobrą lokalizacją dla gniazda sokoła wędrownego. Na terenie spółki występuje kilkadziesiąt gatunków ptaków. Ornitolodzy prowadzą obserwację tego środowiska, dbając o gniazdo i obrączkując każdego roku młode sokoły. Program kontynuowano w 2021 roku.

Grupa Azoty Police

Grupy Azoty Police nie posiada terenów o cennych walorach przyrodniczych. Żaden obszar spółki nie podlega też krajowej lub unijnej ochronie przyrody. W sąsiedztwie spółki są jednak rezerwaty przyrody Białodrzew Kopick, Olszanka, Uroczysko Święta, Świdwie. Spółka sąsiaduje również z obszarami Natura 2000: 

 • Police Kanały, ok. 400 metrów od terenu zakładu, 
 • Zalew Szczeciński, ok. 2 km od terenu zakładu, 
 • Ostoja Wkrzańska (dawniej Puszcza Wkrzańska), ok. 2 km od terenu zakładu, 
 • Ujście Odry i Zalew Szczeciński, ok. 2,5 km od terenu zakładu. 

Policka spółka ma na swoim terenie dwa składowiska odpadów. Dzięki ścisłemu reżimowi technologicznemu ich oddziaływanie na środowisko zostało ograniczone do minimum. Konsekwentnie, od ponad ćwierć wieku Grupa Azoty Police wprowadza na teren składowiska roślinność wyższą. Teren zadrzewiony jest głównie osiką, akacją, hybrydą wierzby, brzozą, topolą, bzem czarnym, sosną oraz krzewami oliwnika i karagany syberyjskiej. Stan darni trawiastej, stopień pokrycia przez nią hałdy, wygląd roślin, osiąganie przez nie pełnego rozwoju łącznie z wydawaniem pędów generatywnych świadczą o możliwości normalnego rozwoju w tym miejscu wielu gatunków flory. Teren składowiska stanowi od szeregu lat siedlisko wielu gatunków roślin i miejsce bytowania zwierząt. Występują tutaj kuny, wydry, gronostaje, lisy oraz sarny i dziki, a także ok. 100 gatunków ptaków. 

Dzięki obserwacjom ornitologów z Uniwersytetu Szczecińskiego teren bezpośrednio przylegający do składowiska uznano za porównywalny pod względem liczebności i różnorodności gatunków ptactwa do istniejącego w rezerwacie Świdwie. 

DOBRA PRAKTYKA

Na jednym z kominów zakładów Grupy Azoty Police zamontowano budki lęgowe sokoła wędrownego. Spółka pokrywa koszty transmisji online z gniazda oraz sprzed budki lęgowej. Program jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzikich Zwierząt Sokół z Włocławka od 2016 roku i był kontynuowany w 2021 roku.

DOBRA PRAKTYKA

W Grupie Azoty zdajemy sobie sprawę, że wielkie zmiany składają się nieraz z małych kroków. Na ogrodzeniu Grupy Azoty S.A. przy ulicy Chemicznej w Tarnowie pracownicy spółki umieścili sadzonki winobluszczu pięciolistkowego. Roślina ta posiada wyjątkowe właściwości wzrostu oraz potencjał do absorbcji nawet 500 kg CO2 na rok. Nasadzony winobluszcz ma przetwarzać pochłonięty dwutlenek węgla w tlen, dodatkowo jego pnącza są w stanie wyłapywać i kumulować metale ciężkie, oczyszczać powietrze z drobnych pyłów i zanieczyszczeń. W projekt zaangażowali się przedstawiciele zarządu Grupy Azoty S.A. oraz liczna grupa pracowników tarnowskiej spółki. Podczas akcji Zielone Ogrodzenie wykorzystano narzędzia firmy, która w swojej produkcji używa tworzyw produkowanych w Grupie Azoty.

Zobacz przykład rekultywacji terenów Grupy Azoty

Wszędzie tam, gdzie to możliwe staramy się rekompensować przyrodzie naszą działalność przemysłową. Przykładem jest nasza kopalnia siarki Osiek, gdzie siarkę wydobywa się metodą podziemnego wytapiania otworami wiertniczymi o głębokości 130–170 m z zamkniętym obiegiem wód złożowych. Metoda ta polega na dostarczeniu do złoża otworami wiertniczymi gorącej wody, co powoduje wytopienie siarki. Następnie siarka w postaci płynnej jest wypompowywana na powierzchnię przy użyciu sprężonego powietrza. Eksploatacja siarki ingeruje w środowisko biologiczne, jednak nie na tyle, aby spowodować zachwianie równowagi i zmienić różnorodność biologiczną w otoczeniu.

Teren kopalni w ogóle nie przypomina obszarów górniczych, porasta go bowiem bujna roślinność. Kopalnia koegzystuje z przyrodą, a sam proces wydobycia jest proekologiczny. Dodatkowo, Grupa Azoty Siarkopol zarządzająca kopalnią realizuje od lat ambitny program rekultywacji, a prace zakładają całkowite odtworzenie środowiska przyrodniczego. Tereny pola górniczego w Osieku oraz te poddane już rekultywacji stały się doskonałym środowiskiem do życia dla dzikiej zwierzyny oraz ptactwa. Zasadzono w sumie ponad 100 tysięcy drzew, a łączna powierzchnia zrekultywowanych terenów to ponad 45 ha.

Klimat i środowisko
Spis treści
Następna sekcja